Aktuálně jste na Odstoupení z funkce člena orgánu obchodní korporace v nevhodné době s obsahem Odstoupení z funkce člena orgánu obchodní korporace v nevhodné době, Smlouvy, vzory, podání, LEGIS.CZ. Stránku Odstoupení z funkce člena orgánu obchodní korporace v nevhodné době definují tato klíčová slova: vzory smluv, zákony, formuláře, životopis, domácí a podnikový právník, Odstoupení z funkce člena orgánu obchodní korporace v nevhodné době, LEGIS.CZ.
Odkaz na stránky je http://www.legis.cz/Clanky/Odstoupeni-z-funkce-clena-organu-obchodni-korporac, úvod je na HOME.

Odstoupení z funkce člena orgánu obchodní korporace v nevhodné době

 
Zákon o obchodních korporacích – jak je možná laskavému čtenáři již známo – do svého textu nově zakotvil v ust. § 59 odst. 5 zákaz odstoupení člena orgánu obchodní korporace v době, která je pro korporaci nevhodná. V dosavadní právní úpravě jsme tuto „podmínku“ hledali marně. Dovolujeme si ocitovat celé relevantní ustanovení zákona:

(1) Práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo z tohoto zákona plyne něco jiného. Ustanovení občanského zákoníku o správě cizího majetku se nepoužijí. 

(2) Smlouva o výkonu funkce se v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti.
 
(3) Není-li odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno v souladu s tímto zákonem, platí, že výkon funkce je bezplatný.
 
(4) Budou-li sjednaná smlouva o výkonu funkce nebo v ní obsažené ujednání o odměně neplatné z důvodu na straně obchodní korporace nebo nebude-li smlouva o výkonu funkce z důvodu překážek na straně obchodní korporace uzavřena nebo ji nejvyšší orgán neschválí bez zbytečného odkladu po vzniku funkce člena orgánu obchodní korporace, odstavec 3 se nepoužije a odměna se určuje jako odměna obvyklá v době uzavření smlouvy nebo, nebyla-li smlouva uzavřena, obvyklá v době vzniku funkce za činnost obdobné činnosti, kterou člen orgánu vykonával.
 
(5) Člen orgánu obchodní korporace může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Neurčuje-li společenská smlouva nebo smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen své odstoupení orgánu, který jej zvolil, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán obchodní korporace na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Je-li tímto orgánem jediný společník, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému společníkovi, neujednají-li jiný okamžik zániku funkce.
 
Je přirozené, že člen orgánu obchodní korporace (například člen představenstva a.s.) může ze své funkce i sám, jednostranně, odstoupit. Zde se nám promítá i lidskoprávní dimenze zákazu tzv. nucených prací, neboť nikdo jistě není povinen konat činnost, práci, se kterou není srozuměn. Z tohoto obecného pravidla ovšem existují výjimky, vždy se však musí jednat o výjimku danou výlučně zákonem a pouze v nezbytně nutných případech. Stává se však, že odstoupení z funkce může obchodní korporaci poškodit, zejména pokud k němu dojde v době pro obchodní korporaci nevhodné. V oné nevhodné době tedy zákon o obchodních korporacích členu orgánu obchodní korporace odstoupit zakazuje. Ze zákona však nejsou zřejmé právní dopady porušení tohoto nepochybně kogentního zákonného ustanovení. Máme k dispozici nový judikát Vrchního soudu v Praze, vydaný dne 25. 8. 2015 pod sp.zn. 7 Cmo 615/2014, který zaujal stanovisko, že odstoupení z funkce v nevhodné době způsobí tzv. relativní neplatnost právního jednání člena orgánu obchodní korporace. V případě relativní neplatnosti platí, že právní jednání je i od počátku a i nadále platné, druhá, „poškozená“ strana (v našem případě obchodní korporace) se však může – ale jistě nemusí – takové relativní neplatnosti dovolat. Pokud k dovolání se relativní neplatnosti dojde, je neplatné právní jednání neplatné s účinky ex tunc, tedy od počátku. Někteří autoři se však domnívají, že pokud bude podáno dovolání proti aktuálnímu výše citovanému rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, je možné, že bude zaujat jiný právní názor, a to takový, že odstoupení z funkce je zcela právně platné a pouze „nastupují zákonné dopady povinnosti k náhradě újmy (škody)“. Redakce se spíše kloní k názoru, že výše popsané právní jednání je skutečně neplatné, byť relativně, a povinnost k náhradě újmy jistě nastoupí též, kumulativně.
 
Redakce

CD Vzory smluv 2018

Cena: 950 Kč
(bez DPH)
1150 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Vzory smluv 2018
S 2100 vzory smluv sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument (§§ 2018)

CD Zákony 2018

Cena: 0 Kč
(bez DPH)
0 Kč včetně DPH
skladem
CD Zákony 2018
Všechny zákony na jednom místě a další vybraná legislativa EU. Užitečný a dostupný program.

CD Formuláře 2018

Cena: 1590 Kč
(bez DPH)
1924 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Formuláře 2018
Přes 2000 tiskopisů určených pro předepsaná podání na všechny úřady v ČR.
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

GDPR Směrnice

Cena: 5000 Kč
(bez DPH)
6050 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
GDPR Směrnice
Podrobná firemní směrnice pro zavedení a řízení GDPR dle pravidel EU (10 stran A4 - PDF, RTF). 
Smlouvy 2018 Vzory pro všechno Zákony a formuláře Software a audio
Slovníky pojmů

Copyright © 1999-2018 LEGIS.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
 • 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2018 …

  Pište smlouvy sami, rychle a kdykoliv
  podle nového občanského zákoníku
  a zákona o korporacích …

  více informací 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2018 … 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2018 …
 • Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2018 …

  Zjistěte opravdový význam termínů
  používaných novým občanským zákoníkem
  ve velkém slovníku pojmů …

  více informací Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2018 … Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2018 …
FAQ   |   mapa webu   |   kontakty
 
 

Košík

0 Kč

Uživatel

Přihlášený uživatel:
Nejste přihlášen(a).
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.více informací
beru na vědomí