Souhlas GDPR

Související: Obchodní podmínky :: Reklamační řád :: Ochrana údajů GDPR :: Podmínky užití informací :: Licence :: FAQ

Tento souhlas je poskytován správci, společnosti LEGIS.CZ s.r.o pro účely a za podmínek níže uvedených, nad rámec zákonného souhlasu. 

Pokud souhlas odesíláte poštou, pak prosíme o vyplnění, podepsání a odeslání na naši adresu. Případně text zkopírujte a odešlete nám doplněný formulář emailem na info@legis.cz. Děkujeme.

GDPR – Informace o zpracování a využití osobních údajů

Uživatel e-shopu www.legis.cz souhlasí s tím, aby společnost LEGIS.CZ s.r.o., se sídlem Pardubická 861/75a, Hradec Králové 4 (dále jen „správce“), v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zpracovávala jeho osobní údaje. Uživatel bere na vědomí, že správcem údajů je společnost LEGIS.CZ s.r.o. (dále jen „Správce“).

Uživatel uděluje vědomý a svobodný souhlas se zpracováním svých osobních údajů k marketingovým účelům - zejména k zasílání obchodních sdělení, newsletterů, nabídek nových produktů a služeb, zvýhodněných cenových nabídek a informacích o soutěžích, a to prostřednictvím elektronické komunikace (emailem). Za účelem splnění zpracování uvedených skupin činností (cíle) budou zpracovávány následující osobní údaje:
 • jméno, příjmení
 • adresa bydliště
 • email
 • telefon
 • v případě výher v soutěžích fotografie
(dále jen „osobní údaje“)
 
U podnikatelů a korporací zpracováváme Jméno podnikatele nebo firmy, adresu (bydliště, provozovna nebo sídlo), IČO, DIČ, email, telefon, jméno kontaktní osoby jednající za podnikatele nebo korporaci. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém subjekt údajů osobní údaje Správci poskytl a v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění konkrétního účelu. Pro účel zasílání obchodních sdělení a pro účely marketingové a reklamní zpracovává Správce osobní údaje po dobu nezbytně dlouhou a přiměřenou těmto účelům, nejméně však po dobu 1 roku, ne déle než deset let. Osobní údaje Správce s nikým nesdílí a neposkytuje je žádným třetím osobám. Příjemci osobních údajů mohou být pouze zpracovatelé Správce, kteří pro Správce osobní údaje zpracovávají za účelem uvedených cílů.

Uživatel udělením souhlasu potvrzuje, že jím poskytnuté údaje jsou pravdivé a přesné.

Uživatel udělením souhlasu dále prohlašuje, že si je vědom svých oprávnění, zejména:
 • právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům,
 • právo požadovat opravu svých osobních údajů, v případě jejich nepřesnosti či nesprávnosti,
 • právo požadovat výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost svých osobních údajů,
 • právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
 • právo podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů správcem k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Správce je oprávněn svoji politiku ochrany osobních údajů pozměnit tak, aby odrážela její aktuální přístup k ochraně osobních údajů. V případě takové změny o ní bude Uživatel vyrozuměn.


V případě písemného prohlášení prosíme doplnit

Údaje subjektu:
 • Jméno a příjmení:        ..........................................
 • Adresa:                       ............................................................................
 • Telefon:                      ...........................................
 • Email:                         ...................................@.......................................


Datum a místo:        ........................................................

Podpis:                    ....................................................
                              

 SW Vzory smluv 2023

SW Vzory smluv 2023
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Komplet 2200 aktualizovaných vzorů smluv a podání, se kterým sestavíte sami, správně a kdykoli jakýkoli právní dokument + aktualizace zdarma

SW Formuláře 2023

SW Formuláře 2023
Cena: 1300 Kč
(bez DPH)
1573 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů

SW Slovník pojmů
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Nové zákony přinášejí nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte a budete všemu rozumět.


CD Propagace

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Propagace
Audio posluchačům poskytuje informace pro zlepšení nadpisů nabídek a písemných projevů.