Aktuálně jste na Odstoupení z funkce člena orgánu obchodní korporace v nevhodné době s obsahem Odstoupení z funkce člena orgánu obchodní korporace v nevhodné době, Smlouvy, vzory, podání, LEGIS.CZ. Stránku Odstoupení z funkce člena orgánu obchodní korporace v nevhodné době definují tato klíčová slova: vzory smluv, zákony, formuláře, životopis, domácí a podnikový právník, Odstoupení z funkce člena orgánu obchodní korporace v nevhodné době, LEGIS.CZ.
Odkaz na stránky je http://www.legis.cz/Clanky/Odstoupeni-z-funkce-clena-organu-obchodni-korporac, úvod je na HOME.

Odstoupení z funkce člena orgánu obchodní korporace v nevhodné době

 
Zákon o obchodních korporacích – jak je možná laskavému čtenáři již známo – do svého textu nově zakotvil v ust. § 59 odst. 5 zákaz odstoupení člena orgánu obchodní korporace v době, která je pro korporaci nevhodná. V dosavadní právní úpravě jsme tuto „podmínku“ hledali marně. Dovolujeme si ocitovat celé relevantní ustanovení zákona:

(1) Práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo z tohoto zákona plyne něco jiného. Ustanovení občanského zákoníku o správě cizího majetku se nepoužijí. 

(2) Smlouva o výkonu funkce se v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti.
 
(3) Není-li odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno v souladu s tímto zákonem, platí, že výkon funkce je bezplatný.
 
(4) Budou-li sjednaná smlouva o výkonu funkce nebo v ní obsažené ujednání o odměně neplatné z důvodu na straně obchodní korporace nebo nebude-li smlouva o výkonu funkce z důvodu překážek na straně obchodní korporace uzavřena nebo ji nejvyšší orgán neschválí bez zbytečného odkladu po vzniku funkce člena orgánu obchodní korporace, odstavec 3 se nepoužije a odměna se určuje jako odměna obvyklá v době uzavření smlouvy nebo, nebyla-li smlouva uzavřena, obvyklá v době vzniku funkce za činnost obdobné činnosti, kterou člen orgánu vykonával.
 
(5) Člen orgánu obchodní korporace může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Neurčuje-li společenská smlouva nebo smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen své odstoupení orgánu, který jej zvolil, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán obchodní korporace na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Je-li tímto orgánem jediný společník, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému společníkovi, neujednají-li jiný okamžik zániku funkce.
 
Je přirozené, že člen orgánu obchodní korporace (například člen představenstva a.s.) může ze své funkce i sám, jednostranně, odstoupit. Zde se nám promítá i lidskoprávní dimenze zákazu tzv. nucených prací, neboť nikdo jistě není povinen konat činnost, práci, se kterou není srozuměn. Z tohoto obecného pravidla ovšem existují výjimky, vždy se však musí jednat o výjimku danou výlučně zákonem a pouze v nezbytně nutných případech. Stává se však, že odstoupení z funkce může obchodní korporaci poškodit, zejména pokud k němu dojde v době pro obchodní korporaci nevhodné. V oné nevhodné době tedy zákon o obchodních korporacích členu orgánu obchodní korporace odstoupit zakazuje. Ze zákona však nejsou zřejmé právní dopady porušení tohoto nepochybně kogentního zákonného ustanovení. Máme k dispozici nový judikát Vrchního soudu v Praze, vydaný dne 25. 8. 2015 pod sp.zn. 7 Cmo 615/2014, který zaujal stanovisko, že odstoupení z funkce v nevhodné době způsobí tzv. relativní neplatnost právního jednání člena orgánu obchodní korporace. V případě relativní neplatnosti platí, že právní jednání je i od počátku a i nadále platné, druhá, „poškozená“ strana (v našem případě obchodní korporace) se však může – ale jistě nemusí – takové relativní neplatnosti dovolat. Pokud k dovolání se relativní neplatnosti dojde, je neplatné právní jednání neplatné s účinky ex tunc, tedy od počátku. Někteří autoři se však domnívají, že pokud bude podáno dovolání proti aktuálnímu výše citovanému rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, je možné, že bude zaujat jiný právní názor, a to takový, že odstoupení z funkce je zcela právně platné a pouze „nastupují zákonné dopady povinnosti k náhradě újmy (škody)“. Redakce se spíše kloní k názoru, že výše popsané právní jednání je skutečně neplatné, byť relativně, a povinnost k náhradě újmy jistě nastoupí též, kumulativně.
 
Redakce

CD Vzory smluv 2017

Cena: 650 Kč
(bez DPH)
787 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Vzory smluv 2017
S 2100 vzory smluv sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument (§§ a NOZ 2017)

CD Zákony 2017

Cena: 650 Kč
(bez DPH)
787 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Zákony 2017
Všechny zákony na jednom místě a další vybraná legislativa EU. Užitečný a dostupný program.

CD Formuláře

Cena: 1590 Kč
(bez DPH)
1924 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Formuláře
Přes 2000 tiskopisů určených pro předepsaná podání na všechny úřady v ČR.
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

CD Dopisy

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Dopisy
Zlatá pravidla, to je soubor informací, které vám pomohou jak psát dopisy mnohem efektivněji.
Smlouvy 2017 Vzory pro všechno Zákony a formuláře Software a audio
Slovníky pojmů

Copyright © 1999-2017 LEGIS.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
 • 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2017 …

  Pište smlouvy sami, rychle a kdykoliv
  podle nového občanského zákoníku
  a zákona o korporacích …

  více informací 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2017 … 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2017 …
 • Klíčové zákony pro rok 2017 na jednom místě

  Všechny zákony na jednom místě a
  aktualizace 2x týdně / 365 dnů, to
  nabízí jeden z nejlepších produktů
  na trhu za minimální cenu ...

  více informací Klíčové zákony pro rok 2017 na jednom místě Klíčové zákony pro rok 2017 na jednom místě
 • Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2017 …

  Zjistěte opravdový význam termínů
  používaných novým občanským zákoníkem
  ve velkém slovníku pojmů …

  více informací Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2017 … Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2017 …
FAQ   |   mapa webu   |   kontakty
 
 

Košík

0 Kč

Uživatel

Přihlášený uživatel:
Nejste přihlášen(a).
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.více informací
beru na vědomí