📜 Slovník pojmů

Slovník pojmů je ucelený soubor právních pojmů s výkladem, se zaměřením na občanské, korporátní (dříve obchodní) a pracovní právo. 

Potřebujete se rychle zorientovat v textech nových zákonů účinných od ledna 2022? Zde najdete okamžité informace ke všem nejasnostem, vč. novinek ze Zákoníku práce 2022.
 

Slovník pojmů Vám umožní:

 • rychle pochopit význam 450 právních pojmů
 • snadno se zorientovat v textech NOZ a ZoOK
 • bezpečně používat nové pojmy v praxi
 • přesně reagovat na právní situace

Koupit SW Slovník pojmů

Varianta produktu:
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH

Další informace:

Proč slovník pojmů používat a komu je určen:

Slovník pojmů obsahuje stovky hesel, které ve svém obsahu předkládá nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích účinných od 1. ledna 2022. Slovník krátkým a zřetelným výkladem vysvětluje význam nových nebo aktualizovaných pojmů. Slovník je vhodný nejen pro odbornou i laickou veřejnost, ale také pro studenty ekonomických a právních oborů. Na obsahu pracoval dlouhodobě spolupracující analytický právník JUDr. Rejmont s podporou AK J u š t a  &  P a r t n e r.

Slovník bude přínosem pro:

 • advokáty a právníky;
 • učitele ekonomicko právních oborů;
 • manažery a podnikatele;
 • účetní a daňové poradce;
 • obchodní korporace;
 • všechny soukromé osoby.

Slovník pojmů obsahuje

450 pojmů vás naučí pochopit významově bonitní hesla z nových kodexů, které zasahují do všech oblastí života, kterými jsou například tyto:

 • Dědění
 • Podnikání
 • Rodina
 • Smlouvy a závazky
 • Společnosti a korporace
 • Spotřebitelé
 • Výkon práv
 • Zaměstnávání

 

Řazení pojmů ve slovníku:

Slovník pojmů je dodáván v elektronické podobě v PDF formátu a není součástí žádného z našich dalších produktů. Zákon o obchodních korporacích a nový občanský zákoník od ledna nahrazují desítky dlouhodobě zažitých zákonů; v praxi to přináší stovky nových nebo významově upravených pojmů. Slovník pojmů zachycuje aktuální legislativní vývoj právního stavu a je vhodným doplňkem ke studiu práv a povinností všech občanů, podnikatelů i korporací v ČR. Pro přehlednost jsou pojmy, hesla a fráze vybrané z nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích řazena podle zákona a dále podle zákona a současně názvu. Způsob řazení je ideální pro přehlednost s možností rychlého nastudování pojmové problematiky.

Vybrané pojmy a hesla uvedené ve slovníku dle NOZ a ZOK:

Nový občanský zákoník:
 • bez zbytečného odkladu
 • budoucí pohledávka
 • domnělé vlastnické právo
 • hromadná listina
 • kvitovaná poukázka
 • neobjednané plnění
 • neplatnost
 • nepodstatné porušení smlouvy
 • Pacht
 • panující pozemek
 • podpůrce
 • povinnost dbát rodičů
 • povinný díl
 • právní účinnost
 • právo příčící se účelu
 • přednostní právo
 • přirozené právo
 • půjčitel
 • rodinný závod

 • rozhrada
 • rozpor
 • rozvazovací podmínka
 • řádná držba
 • slabší právní důvod
 • smíšený přírůstek
 • smlouva o manželském majetkovém režimu
 • spoludědic
 • spravedlivý důvod
 • srovnávací reklama
 • stíhání na cizím pozemku
 • účelové určení
 • uzavírání smluv distančním způsobem
 • věc obtížená
 • veřejná prospěšnost
 • vydlužitel
 • vykládací pravidla
 • zákonný díl
 • zdánlivé manželství
 • zmocněnec
Zákon o korporacích:
 • akcionářská žaloba
 • dědic podílu
 • dobytnost
 • dualistický systém
 • evidence podnikatelů
 • evropská družstevní společnost
 • finanční asistence
 • kmenový list
 • komanditní suma
 • lhůta
 • losování
 • malé družstvo
 • monistický systém
 • náhradní valná hromada
 • neplatnost
 • omezení
 • osobní společnost
 • ovládající osoba
 • podíl
 • podstatné zhoršení
 • právo odkupu

 • prospěch
 • převoditelnost
 • přiměřená cena
 • příplatek
 • rozhodnutí per rollam
 • smlouva o výkonu funkce
 • sociální družstvo
 • statutární ředitel
 • střet zájmů
 • úpadek
 • upisovatel
 • uvolněný podíl
 • veřejná nabídka
 • většinový společník
 • zástava akcií
 • zatímní list
 • závod
 • zdánlivé právní jednání