Ochrana osobních údajů

Související: Obchodní podmínky (firmy) :: Přednákupní informace (spotřebitelé) :: Ochrana osobních údajů :: Licence :: FAQ


Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká a vztahuje pouze na internetový obchod společnosti LEGIS.CZ s.r.o (dále jen „LEGIS“).

LEGIS shromažďuje některé osobní informace, které jsou specifikovány níže, a to pro potřeby nezbytné především pro uskutečnění obchodních smluv vzniklých při provozování internetového obchodu na adrese  WWW.LEGIS.CZ nebo závazků provozovatele, které převzal při poskytování software, poskytování následných aktualizačních a inovačních licencí programů, pro rozvoj nabízených služeb, zdokonalení ovladatelnosti obchodu, zjednodušení procesu nákupu, informování o nových verzích atd.

LEGIS.CZ neshromažďuje žádné citlivé ani zvláštní osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách, čísla účtů, čísla nebo kódy bankovních karet atp. Při uchovávání a zpracovávání osobních údajů dodržujeme zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a normy související, kterými jsou především nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - General Data Protection Regulation (GDPR).

GDPR – Informace o zpracování a využití osobních údajů

Společnost LEGIS.CZ s.r.o., IČ: 27502457, DIČ: CZ27502457, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22812 je poskytovatelem software „Podnikový a domácí právník“ (dále jen „SW“) a současně správcem osobních údajů (dále jen „správce“) subjektu osobních údajů.

Subjektem osobních údajů je oprávněný uživatel SW (dále jen „subjekt“), kterému byl SW poskytnut na základě uhrazené kupní ceny a odsouhlasené licenční smlouvy správce osobních údajů.

Osobní údaje subjektu, jsou zpracovávány jakožto nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů a správce osobních údajů subjektu, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy ve smyslu čl. 6.1.b) nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za situace, kdy:
 • Je vyřizovaná objednávka ve formě elektronického dodání SW nebo fyzického dodání poštou, případně v kombinaci obou možností;
 • Poskytovaná licence k dodávanému SW je svázána s konkrétním subjektem - ve smyslu licenčních čísel, aktivačních kódů a dalších ochranných prvků jako ochrana poskytovatele SW před zneužitím subjektem dat nebo třetími stranami dle autorského zákona a související legislativy;
 • Licenční smlouvou k poskytnutému SW vznikl správci osobních údajů závazek poskytovat aktualizace SW ve prospěch subjektu dat a to nejméně po dobu sjednanou objednávkou;
 • Licenční smlouvou k poskytnutému SW vznikl správci osobních údajů závazek jednou ročně nebo ve výjimečných případech při závažné změně obsahu informovat subjekt údajů o nových aktualizačních verzích zakoupeného SW, a to nejdéle po dobu deseti let po zakoupení.
Výše uvedené zákonné důvody dle čl. 6.1.b) a 6.1 c) nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) umožňují plnění smlouvy ze strany správce a využití služeb ze strany subjektu dat, přičemž se jedná o souhlas typu OPT-OUT; případně výslovně udělený speciální souhlas.
 
Uživatel udělením výslového souhlasu a poučen o zákonném zpracování prohlašuje, že si je vědom svých oprávnění, zejména:
 • právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům,
 • právo požadovat opravu svých osobních údajů, v případě jejich nepřesnosti či nesprávnosti,
 • právo požadovat výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost svých osobních údajů,
 • právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
 • právo podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů správcem k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Správce je oprávněn svoji politiku ochrany osobních údajů pozměnit tak, aby odrážela její aktuální přístup k ochraně osobních údajů. V případě takové změny o ní bude Uživatel vyrozuměn.

Všechny osobní údaje od subjektů správce získává na základě dobrovolnosti; vyjma údajů nutných pro doložení daňové a účetní evidence správcem orgánům veřejné moci nebo k plnění závazků. Osobní údaje při registraci programu vyžadovány nejsou, je však pro subjekt výhodou své kontaktní údaje poskytnout pro kvalitnější servis správce a současně poskytovatele SW.

V případě žádosti o výmaz, změnu nebo úpravu osobních údajů, nebo ukončení služby informačního servisu o nových verzích programu pište na info@legis.cz 

Doplňující prohlášení:
LEGIS se zavazuje k tomu, že nebude svěřená osobní data, popsaná v předchozím odstavci poskytovat třetí osobě ani pro komerční nabídku nesouvisející s internetovým obchodem WWW.LEGIS.CZ bez souhlasu subjektů dat, vyjma případů souvisejících s nákupem licencí jiného výrobce. LEGIS.CZ s.r.o. se dále zavazuje k tomu, že na přání zákazníka a bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze, vyjma těch, která souvisí s případnou pozdější identifikací vlastníka licence programu, splnění závazku informovat o nových verzích zakoupeného SW a nebo povinnosti identifikace kupujícího s ohledem na daňovou legislativu. Pokud dojde k převodu vlastnických práv tohoto internetového obchodu jinému subjektu, veškerá uložená data přejdou do užívání novému vlastníkovi za stejných podmínek.
 

Jaká osobní data shromažďujeme?

LEGIS.CZ s.r.o. shromažduje data pouze na základě zákonného důvodu, data nutná k uskutečnění plnění kupní smlouvy uzavřené zákazníkem v internetovém obchodě WWW.LEGIS.CZ a jedná se o následující údaje, které jsou nutné k uskutečnění obchodních vztahů a zákonné evidence:
– Jméno a příjmení (u firmy jméno firmy a IČ a DIČ)
– Dodací adresa
– Fakturační adresa
– Licenční klíče
– E-mail
– Telefon

Ke zpracování a provozním účelům tohoto obchodu Správce využívá tyto zpracovatele osobních údajů. Jiná data nebo pro jiný účel, než je zákonný, LEGIS.CZ s.r.o. neshromažďuje. V případech, kdy by taková data správce shromažďoval, pak pouze na základě výslovného souhlasu subjektu dat (zákazníka).

 Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. dubna 2018, vydává LEGIS.CZ s.r.o.


SW Vzory smluv 2023

SW Vzory smluv 2023
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Komplet 2200 aktualizovaných vzorů smluv a podání, se kterým sestavíte sami a rychle jakýkoli právní dokument + aktualizace zdarma

SW Formuláře 2023

SW Formuláře 2023
Cena: 1300 Kč
(bez DPH)
1573 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů

SW Slovník pojmů
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Nové zákony přinášejí nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte a budete všemu rozumět.


CD Životopis

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Životopis
Vzory životopisů + rady a návody autorů vám pomohou překonat bariéru a získat práci.