Licence


 

Licenční smlouva pro užití software - Poskytnutí licence
 
Společnost:
LEGIS.CZ s.r.o., IČ: 27502457, DIČ: CZ27502457, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22812 je vlastníkem licence a autorských 
kódů k tomuto software, obsahu a obchodnímu názvu produktu "Podnikový a domácí právník 
®" (dále také jako „PDP“) a registrovaných ochranných známek vedených Úřadem 
průmyslového vlastnictví ČR, vlastníkem práv obchodních názvů produktu „Právníkovy testy“, 
„Průvodce psaním dopisů“, „Zlatá pravidla pro psaní 45 druhů dopisů“, „Pětihvězdičkový 
životopis“, „50 způsobů a 250 příkladů jak okamžitě upoutat pozornost“ a „Rychlokurz práva“, 
provozovatelem Internetového serveru www.legis.cz (na straně jedné, dále jako 
"poskytovatel"), tímto nabyvateli, oprávněnému k užívání tohoto produktu z této licence, 
uživateli, který uhradil kupní cenu produktu "Podnikový a domácí právník ®", je 
podnikatelským subjektem či fyzickou podnikající nebo nepodnikající osobou (na straně druhé, 
dále jako „nabyvatel") a obdržel vstupní kód pro spuštění programu (dále jen „distribuční číslo“) 
poskytuje licenci k používání "Podnikový a domácí právník ®" za podmínek této smlouvy. 
 
Poskytovatel se zavazuje poskytnout licenci k použití programu za podmínek následujícího 
textu a informovat nabyvatele elektronicky nebo poštou o nových aktualizacích programu, 
nabyvatel se naproti tomu zavazuje, že podmínky udělené licence bezvýhradně dodrží, s 
udělenou licencí souhlasí, podmínkám rozumí, licenci přijímá a prohlašuje, že bude postupovat 
ve shodě s touto smlouvou, bude odpovědně chránit přidělené distribuční číslo, software a 
obsah "Podnikový a domácí právník ®" proti zneužití nebo svévolnému šíření.
 
Základní pojmy:
Produktem "Podnikový a domácí právník®" se tímto ujednáním rozumí elektronická verze, 
počítačový program - software, který distribuuje poskytovatel nebo jiný autorizovaný distributor 
elektronickou formou nebo s využitím datových médií CD-ROM nebo s využitím celosvětové 
počítačové sítě Internet nebo v papírové podobě s názvem Podnikový a domácí právník ®.  
 
Internetovým serverem, portálem www.legis.cz  je chápána samostatná prezentace 
poskytovatele, prostřednictvím které je nabyvatel informován o aktuálních novinkách v 
produktech, informuje o tomto licenčním ujednání a podrobném obsahu produktu, svobodně, 
volně a kdykoliv ještě před poskytnutí této licence nabyvateli. Internetový server www.legis.cz 
slouží pro potřeby informování nabyvatele o vydaných aktualizací produktu, speciálních 
nabídkových akcích případně k informování o opravě tiskových chyb.
 
Internetovým rozhraním je rozuměn způsob přístupu k datům uložených na serverech 
poskytovatele, způsob distribuce informací k nabyvateli pomocí internetových stránek a 
souvisejících kódů uložených na internetových stránkách poskytovatele.
 
Distribuční číslo je unikátní kód vygenerovaný samostatně a osobně pro každého nabyvatele 
licence k SW "Podnikový a domácí právník®" a je zasílán společně s obchodním balením CD 
"Podnikový a domácí právník®" nebo předán prostřednictvím internetového účtu nabyvatele 
na internetovém serveru www.legis.cz. 
 
Registrace "Podnikový a domácí právník®" je jednoduchý proces, který je vyžadován 
poskytovatelem licence za účelem ochrany duševního vlastnictví poskytovatele. Registrace 
online je registrace licence "Podnikový a domácí právník ®" s využitím internetu; pro plné 
používání produktu je online registrace nezbytná, stejně tak pro aktualizaci a naplnění daty 
nejdéle v době tomu určené. Při registraci není povinné zadávat osobní údaje, v případě jejich 
zadání budou osobní údaje použity k plnění informačních závazků poskytovatele z této 
smlouvy; v ostatních případech budou závazky poskytovatele plněny na vrub adresných údajů 
zadaných nabyvatelem při objednání SW.
 
ID instalace je číslo, které je generované automaticky při prvním spuštěním "Podnikový a 
domácí právník ®" po dokončení instalace a slouží k registraci "Podnikový a domácí 
právník®". ID instalace je při registraci "Podnikový a domácí právník ®" online (internetem) 
automaticky odesíláno k poskytovateli licence nebo je v případě instalace dočasně 
nepřipojeného internetu uživatelem přepsáno do emailu podpora@legis.cz a odesláno k 
registraci SW. 
 
Licenční číslo je kód, automaticky generovaný údaj, pro každou samostatnou instalaci v 
návaznosti na „distribučního číslo“ a další programové hodnoty vestavěné do zakoupeného 
programu - slouží k ověření pravosti licence a instalace poskytnuté poskytovatelem s využitím 
internetového rozhraní.
 
Autorizovaný prodejce je samostatný podnikatelský subjekt (právnická nebo podnikající fyzická 
osoba) oprávněný k distribuci produktů "Podnikový a domácí právník ®" vlastním jménem a na 
vlastní účet za podmínek stanovených touto smlouvou, nejde o pobočky nebo jinak propojené 
podnikatelské subjekty s poskytovatelem.
 
Distribuce = prodej "Podnikový a domácí právník®" koncovým uživatelům, nabyvatelům 
licence nebo dalším autorizovaným prodejcům na základě udělení předchozího písemného 
svolení poskytovatele. Zakázanou distribucí, tedy v rozporu s licencí udělenou výrobcem 
programu, se rozumí jakékoliv další postoupení produktu bez písemného svolení poskytovatele 
nebo jeho části. 
- Elektronická distribuce - stažení PDP z internetového serveru poskytovatele, prostřednictvím 
internetového rozhraní a uživatelského účtu uživatele; program obsahuje instalační sadu v 
archivu ZIP s databází ke dni vydání verze SW PDP
- Fyzická distribuce - dodání na CD nosiči dodavateli, obsah CD je totožný s elektronickou 
distribucí, CD obsahuje instalační sadu s databází ke dni vydání verze SW. 
 
Úhradou kupní ceny se rozumí plná, nikoliv částečná úhrada za PDP, za počet poskytnutých 
licencí. Před uhrazením kupní ceny se nabyvatel seznámil s licenčními podmínkami 
poskytovatele a touto smlouvou, obchodními podmínkami poskytovatele nebo autorizovaného 
prodejce. Obchodním podmínkám autorizovaného prodejce, které by omezily podmínky této 
smlouvy, jsou vždy nadřazeny podmínky poskytovatele. Licenční smlouvu k PDP je oprávněn 
vydávat pouze poskytovatel SW. Informační povinnost poskytovatele nebo oprávněného 
prodejce ve smyslu informovat nabyvatele o Licenčních podmínkách ještě před zakoupením 
licence k PDP je splněna volnou dostupností těchto licenčních podmínek před dokončením 
samotného procesu objednání PDP s použitím prostředků komunikace na dálku - s použitím 
internetu, tak i volnou přístupností těchto podmínek z kterékoliv části internetového serveru 
poskytovatele licence (FAQ), pokud byl PDP zakoupen u autorizovaného prodejce, má se zato, 
že tyto údaje jsou dle zákona přístupné nabyvateli licence v materiálech autorizovaného 
prodejce. Není-li tomu tak, jak uvádí předchozí věta a nabyvatel produkt nainstaloval, má se 
zato, že se seznámil s licenční smlouvou poskytovatele jinak. Nabyvatel vždy vyslovuje svůj 
souhlas s licenční smlouvou také tím, že produkt aktivuje online nebo dokončí instalaci PDP 
do svého počítače s označením volby „souhlasím“ a stiskne tlačítko určené k dokončení 
instalace. Licenční smlouva je standardně volně přístupná na internetovém serveru 
poskytovatele www.legis.cz. Na zveřejněné licenční smlouvy produktu je vždy poukazováno 
také v oficiálních propagačních materiálech, bookletech PDP a internetových stránkách 
poskytovatele, neexistuje tedy překážka bránící přečtení této licenční smlouvy nabyvatelem 
ještě před uhrazením kupní ceny a instalací produktu PDP.
 
Kompatibilní operační systém:
Instalace je funkčně testována na operačních systémech:
- Win XP Home, Win 2000, Win NT, ME, Win Vista, Win7, Win8, Win10
 
Technické požadavky:
- uživatel musí mít práva čtení a zápisu (jako administrátor) do instalační složky PDP;
- instalaci lze provést pouze na lokální a nesdílený cílový hard disk;
- podporovány jsou pouze operační systémy Windows CZ verze s nastaveným národním 
prostředím a standardy pro Českou republiku; není určen pro hybridní operační systémy 
Windows v cizím prostředí počítačů a s fonty písem jiných jazykových sad;
- programem je vyžadováno 650 MB volného prostoru na lokálním pevném disku;
- internetové připojení pro registraci a dokončení instalace a aktualizaci;
- povolená komunikace pro program se serverem legis.cz prostřednictvím protokolu HTML 
(registrace, aktualizace); komunikaci může bránit antivir, spyware nebo firewall.
 
Počet licencí, doba určená pro aktivaci a aktualizaci:
Licenční podmínky definované touto smlouvou zavazují poskytovatele i nabyvatele ke 
standardním vztahům, které jsou běžné při poskytování software výrobcem a ochraně jeho 
duševního vlastnictví, a dále pak vymezují podmínky a doby, za kterých je možno oprávněnou 
licenci nabyvatelem instalovat, používat, aktivovat a přistupovat k databázi se vzory smluv a 
podání. 
 
Touto smlouvou je nabyvateli poskytovatelem udělena licence k PDP v počtu pro instalace na 
čtyři počítače v majetku nabyvatele k jednomu distribučnímu číslu. Množství poskytnutých 
licencí je uvedeno na daňovém dokladu, jenž je součástí dodávky PDP, množství uvedené na 
daňovém dokladu je pro stanovení počtu násobeno čtyřmi instalacemi, což je rovno počtu 
poskytovatelem udělených uživatelských práv. Každá jednotlivá instalace se váže na jeden 
samostatný počítač, do kterého bylo prvně instalováno - takových instalací je možné provést 
celkem čtyři. Každou nebo opakovanou instalaci PDP je nabyvatel povinen u poskytovatele 
zaregistrovat a to nejdéle do data expirace lhůty poskytovaného internetového servisu 
aplikace.
 
Postup instalace:
1) Do počítače vložte instalační CD:
o automaticky se spustí instalátor programu,
o pokud se instalátor nespustí, pak najděte na CD disku soubor pdp2020.exe a
spusťte jej ručně.
2) Při instalaci postupujte podle instrukcí až ke kroku dokončit.
3) Nejpozději nyní připojte počítač k internetu. Na ploše Windows se vytvoří ikona s 
názvem „Podnikový a domácí právník 2020,“ kterou spusťte (nedošlo-li k automatickému
spuštění programu). 
4) Otevře se registrační obrazovka, kam zadejte své distribuční číslo a zapište Vaše 
údaje (nepovinné).
5) Aktivuje se tlačítko „Registrovat online,“ na které klikněte.
6) Stiskněte tlačítko „Uložit a spustit.“
7) Program nabídne stažení posledního vydání databází vzorů a informací, klikněte na 
tlačítko „aktualizovat vybrané.“ Proces stažení a sehrání databází trvá cca. 5 minut; dokud se 
nezobrazí informace o dokončení aktualizace, počítač nevypínejte ani neodpojujte internetové 
připojení. Po skončení tohoto procesu bude program plně k dispozici v posledním redakčním 
vydání.
 
Registraci nabyvatel provádí online, je nutné připojení k internetu. Instalace, která nebude v 
uvedené době řádně registrována, se považuje za instalaci provedenou mimo udělenou licenci. 
Postup u distribuce elektronické verze i verze odeslané poštou je shodný, jde o shodná data 
distribuovaná různě. Licence je nabyvateli poskytovatelem udělena na dobu neurčitou za 
předpokladu, že je produkt užíván v souladu s touto licencí a řádně a včas instalován a 
zaregistrován. Software, který nabyvatel nainstaluje v době povolené pro stahování servisu 
nebo aktualizace, bude plně funkční; u programu instalovaném po době povolené pro 
stahování aktualizací bude program nainstalován v dodaném stavu bez nároku na zpětné 
dodání aktualizací. Pro případnou pozdější reinstalaci – kdykoli - doporučujeme zálohovat celý 
adresář s plně funkční instalací.
 
Autorské ujednání
Poskytovatel upozorňuje nabyvatele, že veškeré informace obsažené v PDP jsou majetkem 
výhradně poskytovatele, případně třetích osob, které vykonávají autorská práva a obsah 
poskytovateli za účelem dalšího publikování poskytují. Software PDP, licenční číslo, distribuční 
číslo, ID instalace, i softwarové části PDP, vzory textových dokumentů, obrazové dokumenty, 
databáze a zvukové nahrávky nebo jejich části není dovoleno šířit, kopírovat, reprodukovat, 
pronajímat, půjčovat, poskytovat za úplatu, zobrazovat na sdílených serverech, vytvářet 
plagiáty textových dokumentů nebo je jinak zveřejňovat či zpřístupňovat jakýmkoli způsobem a 
technologií, není-li to dodatečně písemně ujednáno s poskytovatelem. Porušením tohoto 
ujednání se nabyvatel zavazuje poskytovateli nahradit v plném rozsahu škodu, která je rovna 
vývojové hodnotě produktu PDP včetně databází; to se týká také třetích osob, které produkt 
přímo nevlastní, avšak na svém nebo cizím médiu publikují jakoukoli část nebo obsah 
databáze programu PDP a nedostatečně si ověřili autorství vzorových textů (nekompromisní 
postup bude veden proti protiprávnímu jednání při zveřejňování obsahu na celosvětové síti 
internet). Vývojovou hodnotou produktu je hodnota vyjádřená peněžní částkou soudního 
znalce. PDP není síťovou aplikací a provoz každé poskytnuté licence nesmí být nabyvatelem 
řízen ze síťového serveru, intranetu, internetu, sdíleného disku, vzdáleným přístupem z disku 
nebo jiného sdíleného média tak, aby jej mohlo využívat více uživatelů. V případě, že se jedná 
o domácí užití licence, užívací právo k PDP má pouze osobně její nabyvatel na počítači v 
místě trvalého bydliště. Pokud se jedná o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, 
užívací právo k PDP na základě této licence automaticky získávají všechny osoby přímo 
zaměstnané v obchodní společnosti nabyvatele, vždy však samostatně a nesdíleným 
přístupem k programu PDP, bez výjimky. Ve školství, zájmových organizacích a spolcích 
cechovního typu nesmějí být programy použity k přímé výuce na počítačích, které jsou 
ovládané žáky a studenty; nebo vzory a PDP poskytovány jednotlivým členům spolků. 
Zvukové záznamy nesmějí být veřejně šířeny a to především s použitím rozhlasu a jiných 
zvukových zařízení, která umožňují reprodukci jinou, než je uvedeno touto licencí. 
Odpovědnost za porušení licenčních podmínek je obecně vázána k osobě uvedené na 
nabývacím dokladu nebo v registraci programu. Uživatel smí použít jednu licenci, tedy provést 
instalaci PDP na čtyři počítače nebo PDP instalovat čtyřikrát nejdéle v době tomu určené.
 
Servis a aktualizace aplikace:
Servis nebo aktualizace aplikace je proces, na jehož základě je počítačová aplikace nebo její 
obsah dle této licence poskytovatelem redakčně spravován (dále jen aktualizace). 
 
Aktualizace je dodávána uživatelům s řádně registrovaným PDP maximálně po dobu předem 
určenou. Aktualizace je prováděna elektronicky uživatelem spuštěním z programu s pomocí 
internetového rozhraní, pokud:
- je samostatně předplaceno servisní období pro stahování aktualizačních verzí PDP;
- je bezplatnou součástí zakoupené aplikace na určitou dobu povoleno stahování 
aktualizačních verzí PDP.
 
Zakoupením produktu PDP se nabyvatel licence nezavazuje k žádným pravidelným odběrům 
aktualizačních verzí produktu nebo dalším nákupům předplatného. Zakoupení dalšího 
aktualizačního nebo nového vydání produktu je svobodnou volbou nabyvatele. K produktu 
není standardně distribuována žádná internetová aktualizace. Placená internetová aktualizace 
je samostatně dodávanou položkou a není součástí ceny zakoupeného produktu; Produkt 
PDP dodávaný s účtovaným aktualizačním servisem nabízí varianty na 6 nebo 12 měsíců roku, 
pro který je produkt vydáván. Internetová aktualizace dodávaná k aplikaci bezplatně je 
nevymahatelná i v případě, že je taková služba, v době zakoupení produktu PDP byla 
součástí obchodní nabídky.  Uplyne-li lhůta pro aktualizaci, nabyvatel není oprávněn žádat o 
další bezplatnou technickou pomoc při aktivaci nebo spuštění programu nebo dodatečné 
doplnění chybějících dat. Po uplynutí lhůty poskytnuté aktualizace produktu nabyvateli z 
internetového serveru poskytovatele je možno tuto lhůtu prodloužit, a to elektronicky, 
zakoupením dalšího servisního období. Vydávání aktualizačních verzí produktu probíhá 
většinou měsíčně k 15. dni měsíce, pro který je aktualizace vydávána; v opodstatněných 
případech je aktualizační servis vydáván v jednom měsíci i vícekrát. Databázi Vzory jsou do 
aktualizačního servisu zařazeny 1x měsíčně; BOZP tabulky, Audio semináře, Slovníky a Právní 
testy aktualizovány nejsou; výjimkou jsou případy, kdy o aktualizaci rozhodne poskytovatel. 
Aktualizace umožňuje dálkovou správu obsahu a programových částí PDP poskytovatelem. 
Poskytovatel v některých případech uvolňuje internetovou aktualizaci i mimo dobu tomu 
určenou, o čemž informuje na internetovém serveru nebo v novinkách programu, toto je 
chápáno jako právní jednání vedoucí dostatečně k informování nabyvatelů o novinkách a 
úpravách v programu. Poskytovatel se zavazuje nejméně jednou ročně v produktu PDP data 
aktualizovat a informovat o tom nabyvatele zásilkou odeslanou na adresu sídla jeho korporace 
nebo bydliště, nebo e-mailem či jinou dostupnou neobtěžující formou, pokud jsou tyto údaje 
poskytovateli známé a to po sjednanou dobu nejdéle deset let od zakoupení poslední verze 
SW PDP. Cena nové verze vydání PDP se řídí aktuální nabídkou a je vždy cenově 
výhodnější, než je cena licence pro nového - prvouživatele PDP v době vydání nové verze.
 
Osobní údaje subjektu, jsou zpracovávány jakožto nezbytné údaje pro splnění smlouvy, jejíž 
smluvní stranou je subjekt údajů a správce osobních údajů subjektu, nebo pro provedení 
opatření přijatých před uzavřením smlouvy ve smyslu čl. 6.1.b) nařízení Evropského 
parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za situace, kdy:
- Je vyřizovaná objednávka ve formě elektronického dodání SW nebo fyzického dodání 
poštou, případně v kombinaci obou možností;
- Poskytovaná licence k dodávanému SW je svázána s konkrétním subjektem - ve smyslu 
licenčních čísel, aktivačních kódů a dalších ochranných prvků jako ochrana poskytovatele 
SW před zneužitím subjektem dat nebo třetími stranami dle autorského zákona a související 
legislativy;
- Licenční smlouvou k poskytnutému SW vznikl správci osobních údajů závazek poskytovat 
aktualizace SW ve prospěch subjektu dat a to nejméně po dobu sjednanou objednávkou;
- Licenční smlouvou k poskytnutému SW vznikl správci osobních údajů závazek jednou ročně 
nebo ve výjimečných případech a při závažné změně obsahu informovat subjekt údajů o 
nových aktualizačních verzích zakoupeného SW, a to nejdéle po dobu deseti let po 
zakoupení poslední verze programu.
 
Výše uvedené zákonné důvody dle čl. 6.1.b) a 6.1 c) nařízení Evropského parlamentu a rady 
(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) umožňují plnění smlouvy ze strany správce a 
využití služeb ze strany subjektu dat, přičemž se jedná o souhlas typu OPT-OUT; případně 
výslovně udělený speciální souhlas. Všechny osobní údaje od subjektů správce získává na 
základě dobrovolnosti; vyjma údajů nutných pro doložení daňové a účetní evidence správcem 
orgánům veřejné moci nebo k plnění závazků. Osobní údaje při registraci programu 
vyžadovány nejsou, je však pro subjekt výhodou své kontaktní údaje poskytnout pro 
kvalitnější servis správce a současně poskytovatele SW. V případě žádosti o výmaz, změnu 
nebo úpravu osobních údajů, nebo ukončení služby informačního servisu o nových verzích 
programu pište na info@legis.cz
 
Poskytovatel se zavazuje ke správě software PDP, vyhrazuje si však také právo bez 
předchozího upozornění legislativně přežité, již nefunkční, není je z jakýchkoli důvodů možné 
aktualizovat nebo i jinak nepoužitelné dokumenty dálkovým přístupem z databáze bez náhrady 
odstranit, případně produkt z vážných provozních či jinak závažných důvodů neaktualizovat, 
poskytovatel s tím souhlasí bez výhrad. 
 
Náhrada škody a odpovědnost:
Náhrada škody nabyvatelem poskytovateli bude vyžadována v případě porušení autorských 
práv nebo práv k databázím dle platných zákonů o ochraně duševního vlastnictví, nebo, byl-li 
zjištěn rozpor mezi počtem zakoupených a instalovaných licencí, a to dle textu výše. 
Poskytovatel neručí za správnost a aktuálnost publikovaných dat v PDP a v žádném případě 
nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo způsobené jakýmkoliv užitím dat 
nabyvatelem nebo oprávněným uživatelem licence i v případě, že data byla použita v dobré 
víře legislativní čistoty. Obsah PDP je nabyvateli poskytovatelem dodán tak, jak stojí a leží 
(úhrnkem) a nabyvatel data od poskytovatele v tomto stavu přijímá. Nabyvatel souhlasí s tím, 
že poskytovatel neručí a neodpovídá za žádné škody z užití dokumentů z obsahu PDP, za 
správnost jejich použití ani žádné vzniklé škody a spory vyplývající z jejich užití nabyvatelem či 
třetí osobou; to se týká i částečného užití jakéhokoli obsahu PDP. Poskytovatel neodpovídá 
ani neručí za vzniklé škody způsobené jakýmkoliv, byť i částečným užitím informací z PDP 
nabyvatelem nebo třetí osobou. Poskytovatel neodpovídá a neručí za škody a nároky, které 
nabyvateli vzniknou kdykoliv po vložení instalačního CD PDP do počítače, po instalaci PDP 
nebo v průběhu práce s PDP nebo kdykoliv po skončení práce s PDP. Poskytovatel 
nabyvateli neodpovídá a neručí za ztrátu dat nebo jakékoliv jiné škody související s provozem 
výpočetní techniky, kde lze PDP nainstalovat a provozovat. Nabyvatel nemá nárok jakkoli 
vymáhat na poskytovateli služby, které jsou s produktem dodány bezplatně, byť jsou součástí 
obchodní nabídky nebo součástí produktu PDP v den jejího vyhlášení nebo úhrady kupní 
ceny, avšak nabyvatel z libovolného či jinak závažného důvodu později ukončil dodání takové 
služby; tato věta se vztahuje i na servis programu a aktualizace. Budou-li omezeny některé 
funkce software vlivem nedostatečné nebo nestandardní konfigurace hardware a software 
počítače na straně nabyvatele licence, nelze takové vady označit jako vady plnění. Vadou 
plnění není možné označit ani nemožnost aktivovat software z důvodů uplynutí data, ke 
kterému je možné nejpozději software instalovat a aktivovat nebo nemožnost PDP používat z 
důvodu nastavení v počítači uživatele. Poskytovatel vytváří prostřednictvím software prostředí 
pro publikování distribuovaného obsahu ve formě elektronické publikace, která vyjadřuje 
nezávazné názory redakce poskytovatele licence a obsah software ani vzory dokumentů 
nenahrazují nikomu - ani nabyvateli - kvalifikovanou právní pomoc nebo poradenství v jakékoli 
formě nebo advokátní službu; vzorové předlohy jsou publikovány jako ukázková textace, v 
žádném případě nelze PDP nebo jeho obsah posuzovat jako dogmatické řešení pro finální 
dokument nabyvatele. Informace v produktu slouží jako orientační model - vodítko k řešení a 
tvorbě vlastních návrhů dokumentů uživatelem, které je často, z důvodu rozmanitosti osobních 
i firemních právních situací potřeba konzultovat s advokátem; před sepsáním finálních 
dokumentů vždy doporučujeme navštívit advokáta nebo notáře registrovaného u České 
advokátní komory (cak.cz). S ustanovením tohoto odstavce obě smluvní strany bezvýhradně 
souhlasí.
 
Závěrečná ujednání:
Neregistrovaná instalace nebo instalace obcházející tyto licenční podmínky je považována za 
instalaci v rozporu s podmínkami poskytnuté licence a porušením autorských práv. V tomto 
případě může poskytovatel nabyvateli i bez předchozího upozornění dle vlastního uvážení 
omezit rozsah poskytnuté licence a služeb PDP. Nabyvatel se zavazuje užívat produkt pouze v 
souladu s touto licencí a podmínkami v ní uvedenými. Je-li možné použít aktivační kód 
produktu PDP také k aktivaci jiné aplikace, řídí se ujednání o použití aktivačního kódu 
licenčním ujednáním jiné aplikace. Nabyvatel prohlašuje, že mu jsou licenční podmínky dle 
výše uvedeného textu plně srozumitelné. Nabyvatel i poskytovatel se zavazují dodržovat 
závazky vyplývající z licenčního ujednání. Nabyvatel prohlašuje, že s obsahem těchto 
licenčních podmínek souhlasí, opravdu, vážně a svobodně, což naposledy stvrzuje akceptací 
těchto podmínek dokončením instalace software do svého počítače. Licenční podmínky jsou 
platné a účinné dnem uhrazení kupní ceny nabyvatelem poskytovateli a nabyvatel si je vědom 
svých oprávnění žádat změnu, doplnění nebo výmaz osobních údajů. 
 
Pokud s licenčním ujednáním nebo s jakoukoliv částí této smlouvy nesouhlasíte, produkt 
neinstalujte. V případě dotazů na zpracování Vašich osobních údajů kontaktujte naši 
technickou podporu (podpora@legis.cz).
 
LEGIS.CZ s.r.o.
 

SW Vzory smluv 2024

SW Vzory smluv 2024
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Komplet 2200 aktualizovaných vzorů smluv a podání, se kterým sestavíte sami a rychle jakýkoli právní dokument.

Aktualizace v ceně
Novela zákoníku práce od 1.1.2024 zapracovaná

SW Formuláře

SW Formuláře
Cena: 1300 Kč
(bez DPH)
1573 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů

SW Slovník pojmů
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Nové zákony přinášejí nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte a budete všemu rozumět.


CD Dopisy

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Dopisy
Zlatá pravidla, to je soubor informací, které vám pomohou jak psát dopisy mnohem efektivněji.