Licence

Související: Obchodní podmínky :: Reklamační řád :: Ochrana údajů GDPR :: Podmínky užití informací :: Licence :: FAQ

Shrnutí nejdůležitějších bodů licence programu PDP 2021 a 2022:

 • Software lze instalovat až na 4 jednotlivé PC v rámci firmy;
 • Software je nutné instalovat nejdéle do doby expirace internetové aktualizace, aby jej bylo možné naplnit daty, protože program je prioritně distribuován elektronicky. Pokud je software odesílán poštou na CD (dobírka nebo doporučeně), jde o stejnou instalační sadu, kterou si zákazník stahuje z internetu; Je-li program nainstalován před expirací doby aktualizace, program funguje dále, ale bez aktualizací;
 • Internetová aktualizace obsahuje doplnění dat v software podle vývoje legislativy a možností redakčního týmu, korekce případných tiskových chyb a doplnění nových vzorů, které dojdou do naší redakce jako podnět využitelný pro řešení nějaké situace větší skupinou zákazníků; Aktualizace je časově omezena podle zakoupené verze, její expirace ukončuje možnost stahování redakčních úprav.
 • Program je kompatibilní s Win XP Home, Win 2000, Win NT, ME, Win Vista, Win7, Win8, Win10;
 • Program pro dokončení instalace vyžaduje aktivní připojení k internetu a uživatelský přístup k instalační složce s právy, jakými disponuje administrátor počítače. Program nesmí blokovat firewall, proxy nebo jiný prvek, který by programu omezil přístup k serveru legis.cz (registrace produktu prostřednictvím portu 80; protokol HTML);
 • Software je elektronickou formou knižní publikace; není poskytován jako právní porada v žádné formě a nenahrazuje jakoukoli formu advokátní nebo jinou kvalifikovanou právní pomoc. Vzory v produktech vyjadřují právní pohled redakce a pro uživatele jsou nezávazné, vzory mají prioritně plnit funkci seznámení uživatelů se způsobem psaní dokumentů redakčním týmem vydavatelské společnosti, nikoli dogmatické a konečné řešení.
 • Při provozu programu neshromažďujeme žádná data

Věříme, že se i Vám bude naše publikace líbit a přinese Vám požadované informace, se kterými budete rádi pracovat.

LEGIS.CZ s.r.o.


Licenční smlouva pro užití software - Poskytnutí licence


Společnost:
LEGIS.CZ s.r.o., IČ: 27502457, DIČ: CZ27502457, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22812 je vlastníkem licence a autorských kódů k tomuto software, obsahu a obchodnímu názvu produktu "Podnikový a domácí právník ®" (dále také jako „PDP“) a registrovaných ochranných známek vedených Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, vlastníkem práv obchodních názvů produktu „Právníkovy testy“, „Průvodce psaním dopisů“, „Zlatá pravidla pro psaní 45 druhů dopisů“, „Pětihvězdičkový životopis“, „50 způsobů a 250 příkladů jak okamžitě upoutat pozornost“ a „Rychlokurz práva“, provozovatelem Internetového serveru www.legis.cz (na straně jedné, dále jako "poskytovatel"), tímto nabyvateli, oprávněnému k užívání tohoto produktu z této licence, uživateli, který uhradil kupní cenu produktu "Podnikový a domácí právník ®", je podnikatelským subjektem či fyzickou podnikající nebo nepodnikající osobou (na straně druhé, dále jako „nabyvatel") a obdržel vstupní kód pro spuštění programu (dále jen „distribuční číslo“) poskytuje licenci k používání "Podnikový a domácí právník ®" za podmínek této smlouvy.
 
Poskytovatel se zavazuje poskytnout licenci k použití programu za podmínek následujícího textu a informovat nabyvatele elektronicky nebo poštou o nových aktualizacích programu, nabyvatel se naproti tomu zavazuje, že podmínky udělené licence bezvýhradně dodrží, s udělenou licencí souhlasí, podmínkám rozumí, licenci přijímá a prohlašuje, že bude postupovat ve shodě s touto smlouvou, bude odpovědně chránit přidělené distribuční číslo, software a obsah "Podnikový a domácí právník ®" proti zneužití nebo svévolnému šíření.

Základní pojmy:
Produktem "Podnikový a domácí právník®" se tímto ujednáním rozumí elektronická verze, počítačový program - software, který distribuuje poskytovatel nebo jiný autorizovaný distributor elektronickou formou nebo s využitím datových médií CD-ROM nebo s využitím celosvětové počítačové sítě Internet nebo v papírové podobě s názvem Podnikový a domácí právník ®. 

Internetovým serverem, portálem www.legis.cz  je chápána samostatná prezentace poskytovatele, prostřednictvím které je nabyvatel informován o aktuálních novinkách v produktech, informuje o tomto licenčním ujednání a podrobném obsahu produktu, svobodně, volně a kdykoliv ještě před poskytnutí této licence nabyvateli. Internetový server www.legis.cz slouží pro potřeby informování nabyvatele o vydaných aktualizací produktu, speciálních nabídkových akcích případně k informování o opravě tiskových chyb.
 
Internetovým rozhraním je rozuměn způsob přístupu k datům uložených na serverech poskytovatele, způsob distribuce informací k nabyvateli pomocí internetových stránek a souvisejících kódů uložených na internetových stránkách poskytovatele.
 
Distribuční číslo je unikátní kód vygenerovaný samostatně a osobně pro každého nabyvatele licence k SW "Podnikový a domácí právník®" a je zasílán společně s obchodním balením CD "Podnikový a domácí právník®" nebo předán prostřednictvím internetového účtu nabyvatele na internetovém serveru www.legis.cz.
 
Registrace "Podnikový a domácí právník®" je jednoduchý proces, který je vyžadován poskytovatelem licence za účelem ochrany duševního vlastnictví poskytovatele. Registrace online je registrace licence "Podnikový a domácí právník ®" s využitím internetu; pro plné používání produktu je online registrace nezbytná, stejně tak pro aktualizaci a naplnění daty nejdéle v době tomu určené. Při registraci není povinné zadávat osobní údaje, v případě jejich zadání budou osobní údaje použity k plnění informačních závazků poskytovatele z této smlouvy; v ostatních případech budou závazky poskytovatele plněny na vrub adresných údajů zadaných nabyvatelem při objednání SW.

ID instalace je číslo, které je generované automaticky při prvním spuštěním "Podnikový a domácí právník ®" po dokončení instalace a slouží k registraci "Podnikový a domácí právník®". ID instalace je při registraci "Podnikový a domácí právník ®" online (internetem) automaticky odesíláno k poskytovateli licence nebo je v případě instalace dočasně nepřipojeného internetu uživatelem přepsáno do emailu podpora@legis.cz a odesláno k registraci SW.

Licenční číslo je kód, automaticky generovaný údaj, pro každou samostatnou instalaci v návaznosti na „distribučního číslo“ a další programové hodnoty vestavěné do zakoupeného programu - slouží k ověření pravosti licence a instalace poskytnuté poskytovatelem s využitím internetového rozhraní.

Autorizovaný prodejce je samostatný podnikatelský subjekt (právnická nebo podnikající fyzická osoba) oprávněný k distribuci produktů "Podnikový a domácí právník ®" vlastním jménem a na vlastní účet za podmínek stanovených touto smlouvou, nejde o pobočky nebo jinak propojené podnikatelské subjekty s poskytovatelem.

Distribuce = prodej "Podnikový a domácí právník®" koncovým uživatelům, nabyvatelům licence nebo dalším autorizovaným prodejcům na základě udělení předchozího písemného svolení poskytovatele. Zakázanou distribucí, tedy v rozporu s licencí udělenou výrobcem programu, se rozumí jakékoliv další postoupení produktu bez písemného svolení poskytovatele nebo jeho části.
 • Elektronická distribuce - stažení PDP z internetového serveru poskytovatele, prostřednictvím internetového rozhraní a uživatelského účtu uživatele; program obsahuje instalační sadu v archivu ZIP s databází ke dni vydání verze SW PDP
 • Fyzická distribuce - dodání na CD nosiči dodavateli, obsah CD je totožný s elektronickou distribucí, CD obsahuje instalační sadu s databází ke dni vydání verze SW.

Úhradou kupní ceny se rozumí plná, nikoliv částečná úhrada za PDP, za počet poskytnutých licencí. Před uhrazením kupní ceny se nabyvatel seznámil s licenčními podmínkami poskytovatele a touto smlouvou, obchodními podmínkami poskytovatele nebo autorizovaného prodejce. Obchodním podmínkám autorizovaného prodejce, které by omezily podmínky této smlouvy, jsou vždy nadřazeny podmínky poskytovatele. Licenční smlouvu k PDP je oprávněn vydávat pouze poskytovatel SW. Informační povinnost poskytovatele nebo oprávněného prodejce ve smyslu informovat nabyvatele o Licenčních podmínkách ještě před zakoupením licence k PDP je splněna volnou dostupností těchto licenčních podmínek před dokončením samotného procesu objednání PDP s použitím prostředků komunikace na dálku - s použitím internetu, tak i volnou přístupností těchto podmínek z kterékoliv části internetového serveru poskytovatele licence (FAQ), pokud byl PDP zakoupen u autorizovaného prodejce, má se zato, že tyto údaje jsou dle zákona přístupné nabyvateli licence v materiálech autorizovaného prodejce. Není-li tomu tak, jak uvádí předchozí věta a nabyvatel produkt nainstaloval, má se zato, že se seznámil s licenční smlouvou poskytovatele jinak. Nabyvatel vždy vyslovuje svůj souhlas s licenční smlouvou také tím, že produkt aktivuje online nebo dokončí instalaci PDP do svého počítače s označením volby „souhlasím“ a stiskne tlačítko určené k dokončení instalace. Licenční smlouva je standardně volně přístupná na internetovém serveru poskytovatele www.legis.cz. Na zveřejněné licenční smlouvy produktu je vždy poukazováno také v oficiálních propagačních materiálech, bookletech PDP a internetových stránkách poskytovatele, neexistuje tedy překážka bránící přečtení této licenční smlouvy nabyvatelem ještě před uhrazením kupní ceny a instalací produktu PDP.

Kompatibilní operační systém:
Instalace je funkčně testována na operačních systémech - pouze pro CZ verze:
- Win XP Home, Win 2000, Win NT, ME, Win Vista, Win7, Win8, Win10

Technické požadavky:
- uživatel musí mít práva čtení a zápisu (jako administrátor) do instalační složky PDP;
- instalaci lze provést pouze na lokální a nesdílený cílový hard disk;
- podporovány jsou pouze operační systémy Windows CZ verze s nastaveným národním prostředím a standardy pro Českou republiku; není určen pro hybridní operační systémy Windows v cizím prostředí počítačů a s fonty písem jiných jazykových sad;
- programem je vyžadováno 650 MB volného prostoru na lokálním pevném disku;
- internetové připojení pro registraci a dokončení instalace a aktualizaci;
- povolená komunikace pro program se serverem legis.cz prostřednictvím protokolu HTML
(registrace, aktualizace); komunikaci může bránit antivir, spyware nebo firewall.

Počet licencí, doba určená pro aktivaci a aktualizaci:
Licenční podmínky definované touto smlouvou zavazují poskytovatele i nabyvatele ke standardním vztahům, které jsou běžné při poskytování software výrobcem a ochraně jeho duševního vlastnictví, a dále pak vymezují podmínky a doby, za kterých je možno oprávněnou licenci nabyvatelem instalovat, používat, aktivovat a přistupovat k databázi se vzory smluv a podání.

Touto smlouvou je nabyvateli poskytovatelem udělena licence k PDP v počtu pro instalace na čtyři počítače v majetku nabyvatele k jednomu distribučnímu číslu. Množství poskytnutých licencí je uvedeno na daňovém dokladu, jenž je součástí dodávky PDP, množství uvedené na daňovém dokladu je pro stanovení počtu násobeno čtyřmi instalacemi, což je rovno počtu poskytovatelem udělených uživatelských práv. Každá jednotlivá instalace se váže na jeden samostatný počítač, do kterého bylo prvně instalováno - takových instalací je možné provést celkem čtyři. Každou nebo opakovanou instalaci PDP je nabyvatel povinen u poskytovatele zaregistrovat a to nejdéle do data expirace lhůty poskytovaného internetového servisu aplikace.

Postup instalace:
 1. Do počítače vložte instalační CD:
  • automaticky se spustí instalátor programu,
  • pokud se instalátor nespustí, pak najděte na CD disku soubor pdp2018.exe a spusťte jej ručně.
 2. Při instalaci postupujte podle instrukcí až ke kroku dokončit.
 3. Nejpozději nyní připojte počítač k internetu. Na ploše Windows se vytvoří ikona s názvem „Podnikový a domácí právník 2018,“ kterou spusťte (nedošlo-li k automatickému spuštění programu).
 4. Otevře se registrační obrazovka, kam zadejte své distribuční číslo a zapište Vaše údaje (nepovinné).
 5. Aktivuje se tlačítko „Registrovat online,“ na které klikněte.
 6. Stiskněte tlačítko „Uložit a spustit.“
 7. Program nabídne stažení posledního vydání databází vzorů a informací, klikněte na tlačítko „aktualizovat vybrané.“ Proces stažení a sehrání databází trvá cca. 5 minut; dokud se nezobrazí informace o dokončení aktualizace, počítač nevypínejte ani neodpojujte internetové připojení. Po skončení tohoto procesu bude program plně k dispozici v posledním redakčním vydání.

Registraci nabyvatel provádí online, je nutné připojení k internetu. Instalace, která nebude v uvedené době řádně registrována, se považuje za instalaci provedenou mimo udělenou licenci. Postup u distribuce elektronické verze i verze odeslané poštou je shodný, jde o shodná data distribuovaná různě. Licence je nabyvateli poskytovatelem udělena na dobu neurčitou za předpokladu, že je produkt užíván v souladu s touto licencí a řádně a včas instalován a zaregistrován. Software, který nabyvatel nainstaluje v době povolené pro stahování servisu nebo aktualizace, bude plně funkční; u programu instalovaném po době povolené pro stahování aktualizací bude program nainstalován v dodaném stavu bez nároku na zpětné dodání aktualizací. Pro případnou pozdější reinstalaci – kdykoli - doporučujeme zálohovat celý adresář s plně funkční instalací.

Autorské ujednání
Poskytovatel upozorňuje nabyvatele, že veškeré informace obsažené v PDP jsou majetkem výhradně poskytovatele, případně třetích osob, které vykonávají autorská práva a obsah poskytovateli za účelem dalšího publikování poskytují. Software PDP, licenční číslo, distribuční číslo, ID instalace, i softwarové části PDP, vzory textových dokumentů, obrazové dokumenty, databáze a zvukové nahrávky nebo jejich části není dovoleno šířit, kopírovat, reprodukovat, pronajímat, půjčovat, poskytovat za úplatu, zobrazovat na sdílených serverech, vytvářet plagiáty textových dokumentů nebo je jinak zveřejňovat či zpřístupňovat jakýmkoli způsobem a technologií, není-li to dodatečně písemně ujednáno s poskytovatelem. Porušením tohoto ujednání se nabyvatel zavazuje poskytovateli nahradit v plném rozsahu škodu, která je rovna vývojové hodnotě produktu PDP včetně databází; to se týká také třetích osob, které produkt přímo nevlastní, avšak na svém nebo cizím médiu publikují jakoukoli část nebo obsah databáze programu PDP a nedostatečně si ověřili autorství vzorových textů (nekompromisní postup bude veden proti protiprávnímu jednání při zveřejňování obsahu na celosvětové síti internet). Vývojovou hodnotou produktu je hodnota vyjádřená peněžní částkou soudního znalce. PDP není síťovou aplikací a provoz každé poskytnuté licence nesmí být nabyvatelem řízen ze síťového serveru, intranetu, internetu, sdíleného disku, vzdáleným přístupem z disku nebo jiného sdíleného média tak, aby jej mohlo využívat více uživatelů. V případě, že se jedná o domácí užití licence, užívací právo k PDP má pouze osobně její nabyvatel na počítači v místě trvalého bydliště. Pokud se jedná o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, užívací právo k PDP na základě této licence automaticky získávají všechny osoby přímo zaměstnané v obchodní společnosti nabyvatele, vždy však samostatně a nesdíleným přístupem k programu PDP, bez výjimky. Ve školství, zájmových organizacích a spolcích cechovního typu nesmějí být programy použity k přímé výuce na počítačích, které jsou ovládané žáky a studenty; nebo vzory a PDP poskytovány jednotlivým členům spolků. Zvukové záznamy nesmějí být veřejně šířeny a to především s použitím rozhlasu a jiných zvukových zařízení, která umožňují reprodukci jinou, než je uvedeno touto licencí. Odpovědnost za porušení licenčních podmínek je obecně vázána k osobě uvedené na nabývacím dokladu nebo v registraci programu. Uživatel smí použít jednu licenci, tedy provést instalaci PDP na čtyři počítače nebo PDP instalovat čtyřikrát nejdéle v době tomu určené.

Servis a aktualizace aplikace:
Servis nebo aktualizace aplikace je proces, na jehož základě je počítačová aplikace nebo její obsah dle této licence poskytovatelem redakčně spravován (dále jen aktualizace).
Aktualizace je dodávána uživatelům s řádně registrovaným PDP maximálně po dobu předem určenou. Aktualizace je prováděna elektronicky uživatelem spuštěním z programu s pomocí internetového rozhraní, pokud:
 • je samostatně předplaceno servisní období pro stahování aktualizačních verzí PDP;
 • je bezplatnou součástí zakoupené aplikace na určitou dobu povoleno stahování aktualizačních verzí PDP.

Zakoupením produktu PDP se nabyvatel licence nezavazuje k žádným pravidelným odběrům aktualizačních verzí produktu nebo dalším nákupům předplatného. Zakoupení dalšího aktualizačního nebo nového vydání produktu je svobodnou volbou nabyvatele. K produktu není standardně distribuována žádná internetová aktualizace. Placená internetová aktualizace je samostatně dodávanou položkou a není součástí ceny zakoupeného produktu; Produkt PDP dodávaný s účtovaným aktualizačním servisem nabízí varianty na 6 nebo 12 měsíců roku, pro který je produkt vydáván. Internetová aktualizace dodávaná k aplikaci bezplatně je nevymahatelná i v případě, že je taková služba, v době zakoupení produktu PDP byla součástí obchodní nabídky.  Uplyne-li lhůta pro aktualizaci, nabyvatel není oprávněn žádat o další bezplatnou technickou pomoc při aktivaci nebo spuštění programu nebo dodatečné doplnění chybějících dat. Po uplynutí lhůty poskytnuté aktualizace produktu nabyvateli z internetového serveru poskytovatele je možno tuto lhůtu prodloužit, a to elektronicky, zakoupením dalšího servisního období. Vydávání aktualizačních verzí produktu probíhá většinou měsíčně k 15. dni měsíce, pro který je aktualizace vydávána; v opodstatněných případech je aktualizační servis vydáván v jednom měsíci i vícekrát. Databázi Vzory jsou do aktualizačního servisu zařazeny 1x měsíčně; BOZP tabulky, Audio semináře, Slovníky a Právní testy aktualizovány nejsou; výjimkou jsou případy, kdy o aktualizaci rozhodne poskytovatel. Aktualizace umožňuje dálkovou správu obsahu a programových částí PDP poskytovatelem. Poskytovatel v některých případech uvolňuje internetovou aktualizaci i mimo dobu tomu určenou, o čemž informuje na internetovém serveru nebo v novinkách programu, toto je chápáno jako právní jednání vedoucí dostatečně k informování nabyvatelů o novinkách a úpravách v programu. Poskytovatel se zavazuje nejméně jednou ročně v produktu PDP data aktualizovat a informovat o tom nabyvatele zásilkou odeslanou na adresu sídla jeho korporace nebo bydliště, nebo e-mailem či jinou dostupnou neobtěžující formou, pokud jsou tyto údaje poskytovateli známé a to po sjednanou dobu nejdéle deset let od zakoupení poslední verze SW PDP. Cena nové verze vydání PDP se řídí aktuální nabídkou a je vždy cenově výhodnější, než je cena licence pro nového - prvouživatele PDP v době vydání nové verze.
Osobní údaje subjektu, jsou zpracovávány jakožto nezbytné údaje pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů a správce osobních údajů subjektu, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy ve smyslu čl. 6.1.b) nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za situace, kdy:
 • Je vyřizovaná objednávka ve formě elektronického dodání SW nebo fyzického dodání poštou, případně v kombinaci obou možností;
 • Poskytovaná licence k dodávanému SW je svázána s konkrétním subjektem - ve smyslu licenčních čísel, aktivačních kódů a dalších ochranných prvků jako ochrana poskytovatele SW před zneužitím subjektem dat nebo třetími stranami dle autorského zákona a související legislativy;
 • Licenční smlouvou k poskytnutému SW vznikl správci osobních údajů závazek poskytovat aktualizace SW ve prospěch subjektu dat a to nejméně po dobu sjednanou objednávkou;
 • Licenční smlouvou k poskytnutému SW vznikl správci osobních údajů závazek jednou ročně nebo ve výjimečných případech a při závažné změně obsahu informovat subjekt údajů o nových aktualizačních verzích zakoupeného SW, a to nejdéle po dobu deseti let po zakoupení poslední verze programu.

Výše uvedené zákonné důvody dle čl. 6.1.b) a 6.1 c) nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) umožňují plnění smlouvy ze strany správce a využití služeb ze strany subjektu dat, přičemž se jedná o souhlas typu OPT-OUT; případně výslovně udělený speciální souhlas. Všechny osobní údaje od subjektů správce získává na základě dobrovolnosti; vyjma údajů nutných pro doložení daňové a účetní evidence správcem orgánům veřejné moci nebo k plnění závazků. Osobní údaje při registraci programu vyžadovány nejsou, je však pro subjekt výhodou své kontaktní údaje poskytnout pro kvalitnější servis správce a současně poskytovatele SW. V případě žádosti o výmaz, změnu nebo úpravu osobních údajů, nebo ukončení služby informačního servisu o nových verzích programu pište na info@legis.cz
 
Poskytovatel se zavazuje ke správě software PDP, vyhrazuje si však také právo bez předchozího upozornění legislativně přežité, již nefunkční, není je z jakýchkoli důvodů možné aktualizovat nebo i jinak nepoužitelné dokumenty dálkovým přístupem z databáze bez náhrady odstranit, případně produkt z vážných provozních či jinak závažných důvodů neaktualizovat, poskytovatel s tím souhlasí bez výhrad.
 
Náhrada škody a odpovědnost:
Náhrada škody nabyvatelem poskytovateli bude vyžadována v případě porušení autorských práv nebo práv k databázím dle platných zákonů o ochraně duševního vlastnictví, nebo, byl-li zjištěn rozpor mezi počtem zakoupených a instalovaných licencí, a to dle textu výše. Poskytovatel neručí za správnost a aktuálnost publikovaných dat v PDP a v žádném případě nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo způsobené jakýmkoliv užitím dat nabyvatelem nebo oprávněným uživatelem licence i v případě, že data byla použita v dobré víře legislativní čistoty. Obsah PDP je nabyvateli poskytovatelem dodán tak, jak stojí a leží (úhrnkem) a nabyvatel data od poskytovatele v tomto stavu přijímá. Nabyvatel souhlasí s tím, že poskytovatel neručí a neodpovídá za žádné škody z užití dokumentů z obsahu PDP, za správnost jejich použití ani žádné vzniklé škody a spory vyplývající z jejich užití nabyvatelem či třetí osobou; to se týká i částečného užití jakéhokoli obsahu PDP. Poskytovatel neodpovídá ani neručí za vzniklé škody způsobené jakýmkoliv, byť i částečným užitím informací z PDP nabyvatelem nebo třetí osobou. Poskytovatel neodpovídá a neručí za škody a nároky, které nabyvateli vzniknou kdykoliv po vložení instalačního CD PDP do počítače, po instalaci PDP nebo v průběhu práce s PDP nebo kdykoliv po skončení práce s PDP. Poskytovatel nabyvateli neodpovídá a neručí za ztrátu dat nebo jakékoliv jiné škody související s provozem výpočetní techniky, kde lze PDP nainstalovat a provozovat. Nabyvatel nemá nárok jakkoli vymáhat na poskytovateli služby, které jsou s produktem dodány bezplatně, byť jsou součástí obchodní nabídky nebo součástí produktu PDP v den jejího vyhlášení nebo úhrady kupní ceny, avšak nabyvatel z libovolného či jinak závažného důvodu později ukončil dodání takové služby; tato věta se vztahuje i na servis programu a aktualizace. Budou-li omezeny některé funkce software vlivem nedostatečné nebo nestandardní konfigurace hardware a software počítače na straně nabyvatele licence, nelze takové vady označit jako vady plnění. Vadou plnění není možné označit ani nemožnost aktivovat software z důvodů uplynutí data, ke kterému je možné nejpozději software instalovat a aktivovat nebo nemožnost PDP používat z důvodu nastavení v počítači uživatele. Poskytovatel vytváří prostřednictvím software prostředí pro publikování distribuovaného obsahu ve formě elektronické publikace, která vyjadřuje nezávazné názory redakce poskytovatele licence a obsah software ani vzory dokumentů nenahrazují nikomu - ani nabyvateli - kvalifikovanou právní pomoc nebo poradenství v jakékoli formě nebo advokátní službu; vzorové předlohy jsou publikovány jako ukázková textace, v žádném případě nelze PDP nebo jeho obsah posuzovat jako dogmatické řešení pro finální dokument nabyvatele. Informace v produktu slouží jako orientační model - vodítko k řešení a tvorbě vlastních návrhů dokumentů uživatelem, které je často, z důvodu rozmanitosti osobních i firemních právních situací potřeba konzultovat s advokátem; před sepsáním finálních dokumentů vždy doporučujeme navštívit advokáta nebo notáře registrovaného u České advokátní komory (cak.cz). S ustanovením tohoto odstavce obě smluvní strany bezvýhradně souhlasí.
 
Závěrečná ujednání:
Neregistrovaná instalace nebo instalace obcházející tyto licenční podmínky je považována za instalaci v rozporu s podmínkami poskytnuté licence a porušením autorských práv. V tomto případě může poskytovatel nabyvateli i bez předchozího upozornění dle vlastního uvážení omezit rozsah poskytnuté licence a služeb PDP. Nabyvatel se zavazuje užívat produkt pouze v souladu s touto licencí a podmínkami v ní uvedenými. Je-li možné použít aktivační kód produktu PDP také k aktivaci jiné aplikace, řídí se ujednání o použití aktivačního kódu licenčním ujednáním jiné aplikace. Nabyvatel prohlašuje, že mu jsou licenční podmínky dle výše uvedeného textu plně srozumitelné. Nabyvatel i poskytovatel se zavazují dodržovat závazky vyplývající z licenčního ujednání. Nabyvatel prohlašuje, že s obsahem těchto licenčních podmínek souhlasí, opravdu, vážně a svobodně, což naposledy stvrzuje akceptací těchto podmínek dokončením instalace software do svého počítače. Licenční podmínky jsou platné a účinné dnem uhrazení kupní ceny nabyvatelem poskytovateli a nabyvatel si je vědom svých oprávnění žádat změnu, doplnění nebo výmaz osobních údajů.

Pokud s licenčním ujednáním nebo s jakoukoliv částí této smlouvy nesouhlasíte, produkt neinstalujte. V případě dotazů na zpracování Vašich osobních údajů kontaktujte naši technickou podporu (podpora@legis.cz).
LEGIS.CZ s.r.o.
 


SW Vzory smluv 2022

SW Vzory smluv 2022
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
S oblíbeným kompletem 2200 vzorů smluv a podání sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace zdarma

SW Formuláře 2022

SW Formuláře 2022
Cena: 1100 Kč
(bez DPH)
1331 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů 2022

SW Slovník pojmů 2022
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
NOZ a ZOK 2022 přináší nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte


SW Slovník pojmů 2022

Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
SW Slovník pojmů 2022
NOZ a ZOK 2022 přináší nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte