Novela insolvenčního zákona - účinnost 1. červenec 2017

Pod č. 64/2017 Sb. došlo po relativně dlouhé době legislativního klidu k publikaci další novely zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů. Novela je účinná dnem 1. července 2017.

Již letmým nahlédnutím do textu novely insolvenčního zákona (dále jen „IZ“) zjišťujeme, že se jedná o rozsáhlou, složitou a zásadní novelu. Pokusíme se uživatele stručně seznámit zejména s klíčovými změnami v insolvenčním právu.
Do ustanovení, které definuje úpadek, jeho znaky, novela vkládá závažný nový právní text, tzv. právní domněnku, fikci, dle které se má za to, že dlužník, který je podnikatelem a vede účetnictví, je schopen plnit své peněžité závazky, jestliže rozdíl mezi výší jeho splatných peněžitých závazků a výší jeho disponibilních prostředků (dále jen „mezera krytí“) stanovený ve výkazu stavu likvidity podle prováděcího právního předpisu představuje méně než desetinu výše jeho splatných peněžitých závazků, anebo pokud výhled vývoje likvidity sestavený podle prováděcího právního předpisu osvědčuje, že mezera krytí klesne v období, na které se výhled vývoje likvidity sestavuje, pod jednu desetinu výše jeho splatných peněžitých závazků. Výkaz stavu likvidity anebo výhled vývoje likvidity musí být sestavené v souladu s požadavky, které stanoví prováděcí právní předpis, auditorem, znalcem nebo osobou, která se zabývá ekonomickým poradenstvím v oblasti insolvencí a restrukturalizací a splňuje požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
 
K této zásadní novince se jistě objeví mnoho diskusních příspěvků.
 

Příslušnost soudu pro insolvenční řízení 

Pro insolvenční řízení proti dlužníku, který je zapsán v obchodním rejstříku, bude nově po upřesnění novelou příslušným soud, v jehož obvodu byl obecný soud dlužníka ke dni, který předchází o 6 měsíců okamžik zahájení insolvenčního řízení. Soudíme, že jde o pokus zabránit malversacím a taktizování s podáváním insolvenčních návrhů a účelovému přesídlení bankrotující firmy, viz v minulosti nechvalně proslavené kauzy typu – pokud si dobře vzpomínáme - Zbrojovka Brno apod.
 
Důrazně upozorňujeme na následující změnu: osoby, kterým se podle zvláštního právního předpisu zřizuje datová schránka bez žádosti, musí nově činit podání včetně příloh v elektronické podobě do datové schránky soudu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Není-li v odůvodněných případech možné učinit podání podle věty první, lze je výjimečně a s uvedením důvodu učinit v listinné podobě.

K insolvenčnímu návrhu, který nebude podán ve stanoveném formátu nebo stanoveným způsobem, se vůbec nebude přihlížet!
 
Novela se opětovně pokouší ztížit praxi tzv. šikanózních nebo zcela nekvalitních věřitelských insolvenčních návrhů. Takovým návrhům má mj. bránit nový institut zvaný předběžné posouzení insolvenčního návrhu podaného věřitelem.
 
Poživatele dobrodiní oddlužení dle IZ má chránit nová právní úprava, která zakotvuje tzv. numerus clausus (uzavřený počet) osob, které budou moci sepisovat návrh na povolení oddlužení a s tím související insolvenční návrh. Takovými osobami budou
a)     advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce, nebo
b)     akreditovaná osoba; akreditovanou osobou bude právnická osoba, které bude rozhodnutím ministerstva udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení podle tohoto zákona
 

AKREDITACE PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI ODDLUŽENÍ

Službami poskytovanými v oblasti oddlužení se dle novely rozumí sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390 odst. 1IZ a další činnosti s tím nezbytně spojené, zejména porada s klientem a odstranění vad návrhu.

O udělení akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení bude rozhodovat ministerstvo na žádost právnické osoby.

Novela současně mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, daná tématika však již překračuje rozsah i téma naší anotace, proto odkazujeme na zákonný text…
 
Redakce
 

SW Vzory smluv 2024

SW Vzory smluv 2024
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Komplet 2200 aktualizovaných vzorů smluv a podání, se kterým sestavíte sami a rychle jakýkoli právní dokument.

Aktualizace v ceně
Novela zákoníku práce od 1.1.2024 zapracovaná

SW Formuláře

SW Formuláře
Cena: 1300 Kč
(bez DPH)
1573 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů

SW Slovník pojmů
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Nové zákony přinášejí nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte a budete všemu rozumět.
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

SW Vzory smluv 2024

Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
SW Vzory smluv 2024
Komplet 2200 aktualizovaných vzorů smluv a podání, se kterým sestavíte sami a rychle jakýkoli právní dokument.

Aktualizace v ceně
Novela zákoníku práce od 1.1.2024 zapracovaná