Novela zákona o obchodních korporací na obzoru

Skupina poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, v rámci svého práva zákonodárné iniciativy, stvořila v nedávných dnech návrh první novely zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Předmětem poslaneckého návrhu, je znovuzavedení povinného zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností.
 
Jak známo, povinné zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách bylo dříve upraveno v již zrušeném ust. § 200 zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku. Povinné zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách tehdy v praxi nebylo plošné, ale prakticky se vyskytovalo (povinně) jen u akciových společností, které měly k relevantnímu dni více než 50 „kmenových“ zaměstnanců (v pracovním poměru). I autoři aktuality měli s volbou zaměstnanců do dozorčích rad své zkušenosti. V prvních letech účinnosti obchodního zákoníku, tedy v devadesátých letech dvacátého století panovala ještě mezi zaměstnanci jakási euforie a vize, že skrze účast v dozorčí radě se řadoví zaměstnanců doberou k důležitým informacím, budou moci snad dokonce úkolovat představenstvo a management společností apod. Dokonce někteří ambiciózní jedinci vybočovali z mantinelů pravomocí člena dozorčí rady a kontrolovali například dodržování pracovní doby managementem apod., což duch obchodního práva jistě nijak neočekává. V určitých obdobích byla účast zaměstnanců v dozorčích radách i politickým hitem, s čímž souvisí i možnost fungování tzv. zaměstnaneckých akcií – viz často citovaný americký program ESOP (Employee Stock Ownership Plan).
 
Zákon o obchodních korporacích povinné zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách opustil, nicméně nebrání možnosti sjednat si zastoupení zaměstnanců ve stanovách společnosti. Odvážně si tipneme, že takto dobrovolně si nepřizvala do dozorčí rady svého zaměstnance žádná a.s. Ještě si vybavujeme excesy, kdy po 1. 1. 2014, tedy po nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích, valné hromady některých akciových společností odvolávaly z funkce členy dozorčí rady, zvolené za účinnosti obchodního zákoníku z řad zaměstnanců!? Autoři aktuality považují takový postup za protiprávní, přeci musí platit princip „kdo zvolil, ten odvolává“.
 
Překladatelé první novely zákona o obchodních korporacích argumentují, že v zemích EU je povinné zastoupení spíše pravidlem a proto se pokoušejí uvedený institut znovu inkorporovat do českého obchodního práva. Poslanecký návrh posoudila vláda ČR na svém zasedání dne 30. 9. 2015 a zaujala neutrální stanovisko. Obecně vyjádřila podporu pro spoluúčast zaměstnanců na řízení obchodních firem, současně však varovala před brzkou novelizací zákona, nedostatečnou analýzou současného právního stavu apod. Návrh obsahuje dle vlády i legislativně-technické chyby – například participace nemůže fungovat ve společnostech, které si zvolily pouze jednočlennou dozorčí radu, dále by mohly být problémy v obchodních korporacích, které zvolily tzv. monistický systém.
 
Uvidíme tedy, jaký bude osud této poslanecké iniciativy.
 
Redakce

SW Vzory smluv 2024

SW Vzory smluv 2024
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Komplet 2200 aktualizovaných vzorů smluv a podání, se kterým sestavíte sami a rychle jakýkoli právní dokument.

Aktualizace v ceně
Novela zákoníku práce od 1.1.2024 zapracovaná

SW Formuláře

SW Formuláře
Cena: 1300 Kč
(bez DPH)
1573 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů

SW Slovník pojmů
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Nové zákony přinášejí nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte a budete všemu rozumět.
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

CD Hlavičkové papíry

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Hlavičkové papíry
Vzory hlavičkových papírů s povedeným designem k použití ve firmách i domácnostech.