Nový občanský zákoník - 1

Úvodní seznámení s obsahem nového občanského zákoníku 2014

Nový občanský zákoník (NOZ) nabyl platnosti dnem 22. března 2012 a po celkem luxusní legisvakanční lhůtě nabyde účinnosti dnem 1. 1. 2014.
 
V době tvorby tohoto expozé ovšem ještě přetrvává nejistota ohledně nastoupení jeho účinnosti, zejména ve vazbě na přijetí desítek tzv. doprovodných zákonů. NOZ byl publikován pod č. 89/2012 Sb., což má být symbolickým odkazem na revoluční rok 1989.
 
Práce na NOZ trvaly zhruba od roku 2000, předchozí pokusy byly neúspěšné. Přijetí NOZ si vyžádala zejména skutečnost, že stávající občanský zákoník pochází již z roku 1964 a byť byl v době porevoluční masivně novelizován, jeho socialistický odér ještě zcela nevyvanul. Proto se NOZ hlásí k principu diskontinuity a s myšlenkami a principy socialistického občanského zákoníku se hodlá s třeskem rozejít. Diskontinuita je NOZ kritiky i vyčítána, stejně tak mu je vyčítána určitá archaičnost, inspirace v rakouském zákoně známém pod zkratkou ABGB a inspirace v předválečném návrhu občanského zákoníku z roku 1937. NOZ se ovšem hlásí i k právním úpravám moderním, nejčastěji k občanským zákoníkům švýcarskému, nizozemskému, provincie Quebec apod., což je jistě dobře.

 
Jaký bude vztah NOZ a druhého hlavního soukromoprávního kodexu – zákona o obchodních korporacích?

V teorii se tento vztah nazývá právním dualismem, neb vedle sebe existují dva základní kodexy soukromého práva, tedy kodex občanský a obchodní. Jsou státy, které se vydaly cestou právního monismu, mají v účinnosti pouze zákoník občanský, silně rozšířený o obchodněprávní materii. NOZ bude i nadále zákonem obecným (lex generalis) ve vztahu ZOK, který bude naopak zákonem speciálním (lex specialis). Vysvětleme si to na konkrétním příkladě: Právní úpravu s.r.o. logicky nacházíme v ZOK, marně tam ovšem hledáme dříve v obchodním zákoníku obsaženou materii likvidace s.r.o. a obchodních společností vůbec. Pokud tedy zákon speciální mlčí, nutno použít podpůrně zákon obecný, tedy NOZ, a tam je skutečně obsáhlá pasáž o likvidaci.

Již užitý pojem kodex bývá tradován též ve smyslu rozsáhlé právní sbírky. Danou podmínku NOZ nepochybně naplňuje, neb obsahuje 3081 zákonných ustanovení – paragrafů. To se může zdát až přehnané, uvědomme si však, prosím, že nově bude do NOZ inkorporována (vtělena) právní úprava problematiky, která dosud stála zcela nebo zčásti mimo NOZ, např. nadací, rodinného práva, spolků (dříve sdružení) atd.

NOZ se člení na pět následujících částí:

  1. obecná část
  2. rodinné právo
  3. absolutní majetková práva
  4. relativní majetková práva
  5. ustanovení společná, přechodná a závěrečná
 
Každá část se posléze dělí, někdy různě, například na hlavy, díly, oddíly a pododdíly.

SW Vzory smluv 2022

SW Vzory smluv 2022
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
S oblíbeným kompletem 2200 vzorů smluv a podání sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace zdarma

SW Formuláře 2022

SW Formuláře 2022
Cena: 1100 Kč
(bez DPH)
1331 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů 2022

SW Slovník pojmů 2022
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
NOZ a ZOK 2022 přináší nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

SW Vzory smluv 2022

Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
SW Vzory smluv 2022
S oblíbeným kompletem 2200 vzorů smluv a podání sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace zdarma