Aktuálně jste na Nový občanský zákoník - 2 s obsahem Nový občanský zákoník - 2, Smlouvy, vzory, podání, vzory smluv, GDPR, LEGIS.CZ. Stránku Nový občanský zákoník - 2 definují tato klíčová slova: vzory smluv, zákony, formuláře, životopis, domácí a podnikový právník, firemní právník, GDPR, vzory GDPR, 2018, Nový občanský zákoník - 2, LEGIS.CZ.
Odkaz na stránky je http://www.legis.cz/Clanky/Novy-obcansky-zakonik-2014-2, úvod je na HOME.

Nový občanský zákoník - 2

NOZ se člení na pět následujících částí:

 1. obecná část
 2. rodinné právo
 3. absolutní majetková práva
 4. relativní majetková práva
 5. ustanovení společná, přechodná a závěrečná
Každá část se posléze dělí, někdy různě, například na hlavy, díly, oddíly a pododdíly.

Část první:

Obecná část (první část) upravuje mimo jiné základní zásady občanského práva, osoby, zastoupení osob, věci a jejich rozdělení a právní skutečnosti. Z klíčových zásad NOZ nám dovolte zmínit následující:
 • nezávislost soukromého práva na právu veřejném
 • přednost smluvní vůle, pokud určité jednání zákon výslovně nezakazuje nebo se nejedná o ujednání porušující dobré mravy (bonos mores), veřejný pořádek (ordre public) nebo právo na ochranu osobnosti
 • povinnost vykládat ustanovení NOZ ve shodě s Listinou základních práv a svobod, ústavním pořádkem jako celkem a s nosnými zásadami NOZ
 • přednost racionálního výkladu právního předpisu, nikoliv výkladu doslovného (ryze formalistického)
 • výklad a použití právního předpisu nesmí být contra bonos mores, nesmí vést ke krutosti nebo urážet obyčejné lidské cítění
 • člověk má právo brát se o své štěstí, důstojnost, svobodu atd.
 • rodina a manželství požívají zvýšené ochrany
 • daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny (klasická zásada „pacta sunt servanda“)
 • vlastnické právo je chráněno zákonem atd.
 
U osob se vracíme ke klasickému právnímu pojmu svéprávnost. Tou NOZ rozumí dřívější institut „způsobilosti k právnímu jednání“ – nyní tedy budeme používat, až se nám nový pojem vžije do myslí, pojem „svéprávnost“. Protipólem pojmu svéprávnost je též nový právní pojem „právní osobnost“ – dříve se pod ní rozuměla způsobilost osoby mít v mezích právního řádu práva a povinnosti. Právní osobnost má každá fyzická osoba zásadně od narození do smrti. Výjimkou je otrok (servus) a nascitúrus (plod v lůně matky). Svéprávnost vzniká postupně dílčími krůčky a nabývá se v plném rozsahu zpravidla zletilostí – dovršením 18. roku věku. Před nabytím zletilosti se plné svéprávnosti nabývá přiznáním svéprávnosti nebo uzavřením manželství. Jak již jsme uvedli, bude určitou komplikací zažíti ony nové pojmy.

Část druhá:

Vzhledem k povaze tohoto entrée jsme nuceni přikročit k části druhé NOZ, kde nalézáme úpravu rodinného práva. Z valné většiny byla převzata právní úprava stávajícího zákona o rodině. Manželství je i nadále chápáno jako trvalý svazek muže a ženy vzniklý zákonem stanoveným způsobem, ke klasické manželské smlouvě se NOZ nevrací. Čtenáři – posluchači mužského pohlaví budou možná zděšeni novou povinností sdělovati své manželce údaje o svých příjmech a svém jmění, jistě to platí i naopak, ale problém s tím mívají spíše muži. Novým pojmem rodinného práva je rodinný závod, je otázkou, jak bude v praxi využíván. I nadále bude existovat společné jmění manželů, zde došlo k četným upřesněním, která lze pouze kvitovat. 

Část třetí:

Část třetí upravuje absolutní majetková práva, pod kterými si klasicky představujeme například právo vlastnické. Je pro ně typické, že působí vůči každému neboli „erga omnes“. Výčet absolutních práv stanoví zákon a je tzv. taxativní, úplný, tedy smluvně se nelze od výčtu odchýlit. Ustanovení části třetí mají převážně kogentní charakter, v novém chápání se použijí ustanovení o věcných právech na věci hmotné i nehmotné. Předmětem vlastnického práva jsou též věci hmotné i nehmotné. Upozorněme na skutečnost, že vlastnické právo k věci určené jednotlivě (například k ojetému osobnímu automobilu) se převádí již samotnou smlouvou k okamžiku její účinnosti, nikoliv jako dosud tzv. tradicí – předáním. Od zákonného příkazu se lze jistě smluvně odchýlit a sjednat, že vlastnické právo bude nabyto až předáním věci či jindy. Výrazně je rozšířena pasáž týkající se spoluvlastnictví, až na výjimky mizí institut předkupního práva.
 

Část čtvrtá:

Čtvrtá část upravuje relativní majetková práva neboli závazky neboli obligace, zejména pak smlouvy. Podotýkáme, že nově se pasáže NOZ použijí i pro smlouvy uzavírané mezi podnikateli, ZOK již neobsahuje pasáž o závazcích. Stávající právní úprava se přebírá bez výraznějších změn. Ze změn upozorňujeme na znovuzavedení tradičního pojmu neúměrné zkrácení (též známé jako zkrácení přes polovic, laesio enormis). Dalším staronovým pojmem je například závdavek, kterým se potvrzuje uzavření smlouvy a strana, která jej dala, jaksi poskytuje jistotu, že dluh splní. Velká pozornost je věnována smlouvám uzavíraným spotřebiteli, smlouvám uzavíraným distančním způsobem apod.

Pátá část:

Každý kodex takovéhoto dopadu musí nutně obsahovat ustanovení přechodná a závěrečná, což se stalo i v případě NOZ. Právní úpravou NOZ se budou řídit – až na výjimky – práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti. Jinak řečeno, většina práv a povinností vzniklých ještě před nabytím účinnosti NOZ se budou posuzovat podle stávajícího občanského zákoníku, využitelná bude i četná stávající judikatura. Ze zajímavějších přechodných ustanovení, obsažených v páté části NOZ, uvádíme následující:

 • stávající sdružení dle zákona o sdružování občanů se budou nově považovat za spolky

 • stavba, která dosud nebyla součástí pozemku, na němž je zřízena, přestane být od účinnosti NOZ samostatnou věcí a stane se součástí pozemku, a to za podmínky, měla-li v den nabytí účinnosti NOZ vlastnické právo ke stavbě i k pozemku stejná osoba

 • stávající zákonné předkupní právo podílových spoluvlastníků zanikne uplynutím jednoho roku ode dne účinnosti NOZ s výjimkou spoluvlastnictví k zemědělskému a rodinnému závodu

 
Tolik v absolutní stručnosti k NOZ. V podrobnostech odkazujeme na zpracované vzory, které jsou k dispozici prostřednictvím našeho internetového obchodu www.legis.cz.

Vzory smluv 2022

Cena: 650 Kč
(bez DPH)
787 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Vzory smluv 2022
S 2200 vzory smluv sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace až do 12/2022

CD Zákony 2020

Cena: 0 Kč
(bez DPH)
0 Kč včetně DPH
skladem
CD Zákony 2020
Všechny zákony na jednom místě a další vybraná legislativa EU. Užitečný a dostupný program.

SW Formuláře 2022

Cena: 1590 Kč
(bez DPH)
1924 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
SW Formuláře 2022
Přes 2000 tiskopisů určených pro předepsaná podání na všechny úřady v ČR.
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

Hlavičkové papíry

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Hlavičkové papíry
Vzory hlavičkových papírů s povedeným designem k použití ve firmách i domácnostech.
Smlouvy 2022 Vzory pro všechno Zákony a formuláře Software a audio
Slovníky pojmů

Copyright © 1999-2022 LEGIS.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
 • 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2022 …

  Pište smlouvy sami, rychle a kdykoliv
  podle nového občanského zákoníku
  a zákona o korporacích …

  více informací 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2022 … 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2022 …
 • Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva …

  Zjistěte opravdový význam termínů
  používaných novým občanským zákoníkem
  ve velkém slovníku pojmů …

  více informací Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva … Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva …
FAQ   |   mapa webu   |   kontakty
 
 

Košík

0 Kč

Uživatel

Přihlášený uživatel:
Nejste přihlášen(a).
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.více informací
beru na vědomí