Odstoupení z funkce člena orgánu obchodní korporace v nevhodné době

 
Zákon o obchodních korporacích – jak je možná laskavému čtenáři již známo – do svého textu nově zakotvil v ust. § 59 odst. 5 zákaz odstoupení člena orgánu obchodní korporace v době, která je pro korporaci nevhodná. V dosavadní právní úpravě jsme tuto „podmínku“ hledali marně. Dovolujeme si ocitovat celé relevantní ustanovení zákona:

(1) Práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo z tohoto zákona plyne něco jiného. Ustanovení občanského zákoníku o správě cizího majetku se nepoužijí. 

(2) Smlouva o výkonu funkce se v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti.
 
(3) Není-li odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno v souladu s tímto zákonem, platí, že výkon funkce je bezplatný.
 
(4) Budou-li sjednaná smlouva o výkonu funkce nebo v ní obsažené ujednání o odměně neplatné z důvodu na straně obchodní korporace nebo nebude-li smlouva o výkonu funkce z důvodu překážek na straně obchodní korporace uzavřena nebo ji nejvyšší orgán neschválí bez zbytečného odkladu po vzniku funkce člena orgánu obchodní korporace, odstavec 3 se nepoužije a odměna se určuje jako odměna obvyklá v době uzavření smlouvy nebo, nebyla-li smlouva uzavřena, obvyklá v době vzniku funkce za činnost obdobné činnosti, kterou člen orgánu vykonával.
 
(5) Člen orgánu obchodní korporace může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Neurčuje-li společenská smlouva nebo smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen své odstoupení orgánu, který jej zvolil, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán obchodní korporace na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Je-li tímto orgánem jediný společník, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému společníkovi, neujednají-li jiný okamžik zániku funkce.
 
Je přirozené, že člen orgánu obchodní korporace (například člen představenstva a.s.) může ze své funkce i sám, jednostranně, odstoupit. Zde se nám promítá i lidskoprávní dimenze zákazu tzv. nucených prací, neboť nikdo jistě není povinen konat činnost, práci, se kterou není srozuměn. Z tohoto obecného pravidla ovšem existují výjimky, vždy se však musí jednat o výjimku danou výlučně zákonem a pouze v nezbytně nutných případech. Stává se však, že odstoupení z funkce může obchodní korporaci poškodit, zejména pokud k němu dojde v době pro obchodní korporaci nevhodné. V oné nevhodné době tedy zákon o obchodních korporacích členu orgánu obchodní korporace odstoupit zakazuje. Ze zákona však nejsou zřejmé právní dopady porušení tohoto nepochybně kogentního zákonného ustanovení. Máme k dispozici nový judikát Vrchního soudu v Praze, vydaný dne 25. 8. 2015 pod sp.zn. 7 Cmo 615/2014, který zaujal stanovisko, že odstoupení z funkce v nevhodné době způsobí tzv. relativní neplatnost právního jednání člena orgánu obchodní korporace. V případě relativní neplatnosti platí, že právní jednání je i od počátku a i nadále platné, druhá, „poškozená“ strana (v našem případě obchodní korporace) se však může – ale jistě nemusí – takové relativní neplatnosti dovolat. Pokud k dovolání se relativní neplatnosti dojde, je neplatné právní jednání neplatné s účinky ex tunc, tedy od počátku. Někteří autoři se však domnívají, že pokud bude podáno dovolání proti aktuálnímu výše citovanému rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, je možné, že bude zaujat jiný právní názor, a to takový, že odstoupení z funkce je zcela právně platné a pouze „nastupují zákonné dopady povinnosti k náhradě újmy (škody)“. Redakce se spíše kloní k názoru, že výše popsané právní jednání je skutečně neplatné, byť relativně, a povinnost k náhradě újmy jistě nastoupí též, kumulativně.
 
Redakce

SW Vzory smluv 2022

SW Vzory smluv 2022
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
S oblíbeným kompletem 2200 vzorů smluv a podání sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace zdarma

SW Formuláře 2022

SW Formuláře 2022
Cena: 1100 Kč
(bez DPH)
1331 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů 2022

SW Slovník pojmů 2022
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
NOZ a ZOK 2022 přináší nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

CD Propagace

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Propagace
Audio posluchačům poskytuje informace pro zlepšení nadpisů nabídek a písemných projevů.