Aktuálně jste na První novela občanského zákoníku 2017 putuje do Sbírky zákonů. s obsahem První novela občanského zákoníku 2017 putuje do Sbírky zákonů., Smlouvy, vzory, podání, vzory smluv, GDPR, LEGIS.CZ. Stránku První novela občanského zákoníku 2017 putuje do Sbírky zákonů. definují tato klíčová slova: vzory smluv, zákony, formuláře, životopis, domácí a podnikový právník, firemní právník, GDPR, vzory GDPR, 2018, První novela občanského zákoníku 2017 putuje do Sbírky zákonů., LEGIS.CZ.
Odkaz na stránky je http://www.legis.cz/Clanky/Prvni-novela-obcanskeho-zakoniku-2017-putuje-do-Sb, úvod je na HOME.

První novela občanského zákoníku 2017 putuje do Sbírky zákonů.

Redakce: 30.12.2016 uveřejněno ve Sbírce zákonů č. 460/2016 Sb.

První novela nového občanského zákoníku, tedy zák. č. 89/2012 Sb. (dále jen „OZ“) byla prezidentem Zemanem signována 20. 12. 2016. Je zřejmé, že tentokrát se zákonodárce držel skoro dva roky na uzdě, zdálo se mu být nevhodné brzy novelizovat stěžejní kodex českého soukromého práva. Nakonec – jak je u něho obvyklé – zákonodárce nevydržel a přistoupil k prvé novele občanského zákoníku . Z doslechu víme, že byly možné různé varianty prvé novely, nakonec bohužel (bohudík?) byla schválena novela velmi obsáhlá…Pojďme se tedy ve stručnosti seznámit s hlavními změnami.

 
Mediálně se velmi přetřásalo téma vzniku pracovního poměru u nezletilých. Dle platné právní úpravy nezletilý, který dovršil patnáct let a ukončil povinnou školní docházku, se může zavázat k výkonu závislé práce podle jiného právního předpisu, tedy zákoníku práce. Zákonný zástupce nezletilého, který nedosáhl věku šestnáct let, může rozvázat jeho pracovní poměr nebo smlouvu o výkonu práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek, pokud to je nutné v zájmu vzdělávání, vývoje nebo zdraví nezletilého, způsobem stanoveným jiným právním předpisem.
Novela odstraňuje výše uvedené právo zákonného zástupce nezletilého – domníváme se a asi bychom se o to i vsadili, že za dobu účinnosti OZ žádný rodič – nejčastější zákonný zástupce nezletilého – této možnosti nevyužil. Jednalo se opět o výplod mozku, který zřejmě nikdy nepůsobil v reálné praxi, reálném světě…
 
České soudy po nabytí účinnosti OZ plakaly, že jsou zahlceny agendou opětovného posuzování svéprávnosti, že nestíhají apod. Nu, já potkávám soudkyni doma ve vsi vždy nejdéle ve 14 hodin, jistě ráno neodjíždí nikdy před osmou hodinou…Zákonodárce ony nářky vyslyšel a nově umožňuje svéprávnost omezit až na pět let (dosud na tři roky).
 
 Nyní pro nás nastává osobní šok: dosavadní ust. § 164 odst. 3, který zní „Má-li právnická osoba s kolektivním statutárním orgánem zaměstnance, pověří jednoho člena statutárního orgánu právním jednáním vůči zaměstnancům; jinak tuto působnost vykonává předseda statutárního orgánu.“ se bez náhrady zrušuje. Zrušené ustanovení přineslo pro praxi pekelné problémy, mnoho pracovněprávních jednání bylo invalidních z důvodu, že mnoho firem tento paragraf neznalo, nepochopilo atd. K této věci existovala již i judikatura, která však celou věc ještě spíše zatemnila….Zákonodárče – díky, ale reagoval jsi jako obvykle pozdě… 
 
Obdobně lze komentovat ust. § 441 odst.2, které dosud znělo takto: Zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci. Netýká-li se zastoupení jen určitého právního jednání, udělí se plná moc v písemné formě. Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc.
I toto právní pravidlo způsobilo mnoha firmám, zejména se zahraničními společníky, bezesné noci…Nakonec až známý judikát NS ČR praxi pomohl, je ovšem nutno konstatovat, že judikát brutálně lámal zákonný text. Nově bude li se vyžadovat pro právní jednání forma veřejné listiny, postačí, bude-li plná moc k tomuto právnímu jednání udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem.“.
 
Novela také upřesňuje, že liniové stavby, zejména vodovody, kanalizace nebo energetická či jiná vedení, a jiné předměty, které ze své povahy pravidelně zasahují více pozemků, nejsou součástí pozemku. Má se za to, že součástí liniových staveb jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí.“. Paradoxně včera jsme viděli kupní smlouvu k věcem nemovitým, kde autorka uvádí, že pozemky se prodávají včetně všech součástí, zejména elektrického vedení apod. Těžká neznalost práva, věru…
 
Další nejasnost odstraňuje teze, dle které nabytí podílu nezakládá účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev.“ Dosud tato teze v OZ chyběla, judikatura ovšem tento závěr již v minulosti správně dovodila. Do SJM ovšem zpravidla onen nabytý podíl patřiti bude.
 
Po desetiletích negativního přístupu českých soudů novela zakotvuje možnost požadovat po osobě výživou povinné, která je v prodlení s placením výživného, zaplacení úroku z prodlení.“. Hovoříme o tzv. zákonném úroku z prodlení. Nechápali jsme, proč se v minulosti soudy bránily tento zákonný úrok přiznávat, tak vytvářeli ve své podstatě až protiústavní režim nerovnosti subjektů.
 
Revoluční změnu shledáváme u předkupního práva u spoluvlastnického podílu. Dosud platilo, že bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.
 
Nově bude platit -  do zákona se vrací - zákonné předkupní právo, nyní však pouze tehdy, převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci. Tehdy mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže půjde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů. Je patrně bez diskuse, že zákonné předkupní právo se uplatní nejen u prodeje, ale i při darování. I když…rušený text OZ výslovně hovořil o předkupním právu i u bezúplatného převodu, novela takto výslovné ustanovení nemá !? Kloníme se intuitivně k závěru, že nově se zákonné předkupní právo uplatní i u darování, tedy typického bezúplatného převodu nemovitosti.
 
Vracíme se tak do časů zrušeného, starého OZ, judikatura publikované v té době bude často dobře použitelná. Naše reakce na novelu je však více než skeptická, zákonné předkupní právo v podobě výše popsané patrně nikomu nechybělo, v praxi jistě není příliš zájemců o koupi např. „jedné ideální šestnáctiny pozemku“ vzhledem k celku.
 
Redakce

Vzory smluv 2022

Cena: 650 Kč
(bez DPH)
787 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Vzory smluv 2022
S 2200 vzory smluv sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace až do 12/2022

CD Zákony 2020

Cena: 0 Kč
(bez DPH)
0 Kč včetně DPH
skladem
CD Zákony 2020
Všechny zákony na jednom místě a další vybraná legislativa EU. Užitečný a dostupný program.

SW Formuláře 2022

Cena: 1100 Kč
(bez DPH)
1331 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
SW Formuláře 2022
700 a více tiskopisů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

Vzory smluv 2022

Cena: 650 Kč
(bez DPH)
787 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Vzory smluv 2022
S 2200 vzory smluv sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace až do 12/2022
Copyright © 1999-2022 LEGIS.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
 • 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2022 …

  Pište smlouvy sami, rychle a kdykoliv
  podle nového občanského zákoníku
  a zákona o korporacích …

  více informací 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2022 … 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2022 …
 • Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva …

  Zjistěte opravdový význam termínů
  používaných novým občanským zákoníkem
  ve velkém slovníku pojmů …

  více informací Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva … Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva …
FAQ   |   mapa webu   |   kontakty
 
 

Košík

0 Kč

Uživatel

Přihlášený uživatel:
Nejste přihlášen(a).