Od 1.1.2014 pište smlouvy jinak

Sjednocení smluvního práva vs. smluvní vztahy

Základní koncepční změnou v návrhu nového občanského zákoníku oproti stávajícímu právnímu stavu je sjednocení úpravy jednotlivých smluvních typů do jednoho právního předpisu, občanského zákoníku. V případě jeho přijetí tak dojde k odstranění dosavadní věcně nezdůvodnitelné dvojkolejnosti závazkového práva obchodního a neobchodního, která je dnes v mnohém směru zbytečně duplicitní. Tato duplicita se týká nejenom úpravy jednotlivých smluvních typů (např. kupní smlouva, smlouva o dílo a další), ale také ustanovení obecného závazkového práva (příkladem může být zdvojená úprava prodlení, odpovědnosti, promlčení atd.)

Do soustavy jednotlivých smluvních typů byly zařazeny i ty, které v současném právním řádu stojí mimo občanský i obchodní zákoník. Jedná se tak o pojistnou smlouvu upravenou zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, nebo o pracovní poměr, upravený dnes zákoníkem práce. Z hlediska systematiky jsou nově závazky z právních jednání správně zařazeny před ustanovení o závazcích z deliktů.

Důraz na autonomii vůle smluvních stran

V celkovém pojetí úpravy jednotlivých závazků z právních jednání se výrazně promítá ústřední zásada nového občanského zákoníku, kterou je zásada autonomie vůle. Nová právní úprava se tak snaží odstranit v některých případech zbytečně zatěžující formální požadavky kladené v současné právní úpravě na projevy svobodné vůle stran při uzavírání smluv, jako je např. písemná forma.

Ochrana slabší smluvní strany

V návrhu je pamatováno i na ochranu slabší smluvní strany. To se projevuje i například v ustanoveních o adhezních smlouvách nebo v zařazení spotřebitelských smluv, což bylo učiněno na základě výsledků připomínkového řízení.

 

zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR

SW Vzory smluv 2022

SW Vzory smluv 2022
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
S oblíbeným kompletem 2200 vzorů smluv a podání sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace zdarma

SW Formuláře 2022

SW Formuláře 2022
Cena: 1100 Kč
(bez DPH)
1331 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů 2022

SW Slovník pojmů 2022
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
NOZ a ZOK 2022 přináší nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

SW Vzory smluv 2022

Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
SW Vzory smluv 2022
S oblíbeným kompletem 2200 vzorů smluv a podání sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace zdarma