Výklad k institutu HOME OFFICE

  
Právní názor na
 institut dnes velmi často zvaný "home office" 
(upraveno 6.11.2020)

Jednou z podstatných náležitostí pracovní smlouvy je ujednání o místu výkonu práce. V praxi to bývá zpravidla jedna obec či jedna zcela konkrétní adresa (sídlo zaměstnavatele či jeho pobočky). Není však vyloučeno ujednat i více míst výkonu práce. V době současné pandemie je pak doporučován a nyní dokonce vládou i nařizován home office všude tam, kde je to možné !? V takovém případě máma za to, že je nutno vyhotovit písemný dodatek k pracovní smlouvě a ujednat si i další místo výkonu práce, tedy typicky bydliště zaměstnance. Rozhodně toto nelze jednostranně nařídit. Ani vláda ČR si neuvědomila, že práci na home office nemůže nařídit toliko zaměstnavatelům a zcela opomněla toto nařídit i zaměstnancům. Legalitu takového příkazu raději nezkoumejme. Za vhodnější ovšem považujeme uzavřít se zaměstnancem speciální home office ujednání, viz již výše, a tam blíže rozvést práva a povinnosti smluvních stran.
Pracovní dobu si zaměstnanec logicky rozvrhuje sám, je přitom povinen být zaměstnavateli k dispozici prostřednictvím komunikačních technologií  tak, aby byla zajištěna kooperace s kolegy, nadřízenými apod. V pracovní smlouvě sjednaný druh práce se při home office nijak nemění.
 
Na vyžádání je zaměstnanec povinen se účastnit pracovních porad apod., a to případně i na dálku.
Je nutné, aby zaměstnanec poskytnul zaměstnavateli součinnost při evidenci pracovní doby a doby odpracované.
Zaměstnanec je dle ZP  povinen standardně, řádně a včas, čerpat přestávky na jídlo a oddech. V praxi jistě nekontrolovatelné, stejně jako i mnoho dalších povinností zaměstnance zde zmíněných.

Zaměstnanec musí být při uzavření této dohody o home office dostatečně proškolen v oblasti BOZP, i  jeho domácí pracoviště musí  odpovídá standardům BOZP a v takovém se ho zavazuje i nadále udržovat. Opět ryzí formalismus, naléhavě ovšem doporučujeme míti písemný důkaz o řádném proškolení BOZP ve vazbě na specifika domácí práce.
Zaměstnanec by měl včas hlásit příp. pracovní úrazy formou a postupy stanovenými zákonem a vnitřními předpisy zaměstnavatele. Dosud chybí judikatura k odškodňování tohoto typu pracovních úrazů, lze jistě očekávat konzervativní přístup pojistitelů.

Kamenem úrazu bude ujednání o úhradě vícenákladů, které zaměstnanci vzniknou při home office. Zde je každá rada drahá, snad doporučíme ke studiu a aplikaci veřejně dostupné stanovisko Koordinačního výboru Komory daňových poradců ČR č.546 ze dne 20. 11. 2019. Bude zřejmě nezbytné angažovat daňového poradce, v praxi bohužel většina firem daný problém jednoduše vyřeší tak, že dotčeným zaměstnancům ničeho neposkytne. Dle „stanoviska“ lze využít i obhajitelný paušál, viz obdoba u paušalizace cestovních náhrad. Žádnou „hraběcí radu“ plošně a předem bohužel nedokážeme poskytnouti.
 
Dle judikatury vrcholných soudů ČR, zejména dle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 19.7.2016, sp. zn. 21 Cdo 2680/2015) je to zaměstnavatel, kdo v mezích stanovených pracovní smlouvou a ostatními pracovněprávními předpisy určuje všechny okolnosti konkrétního výkonu práce zaměstnancem. Je-li tedy mezi zaměstnancem a zaměstnancem ujednáno místo výkonu práce šířeji než pouze pracovištěm (místo výkonu práce je totožné s pracovištěm), určuje pracoviště (místo, kde zaměstnanec plní podle pokynů zaměstnavatele své pracovní úkoly) v rámci místa výkonu práce vždy zaměstnavatel. To jistě platí i při určování druhu práce při více sjednaných druzích práce apod.

I v případě home office  je to tedy zaměstnavatel, kdo určuje, ve kterém z více sjednaných míst výkonu práce (na kterém pracovišti) bude zaměstnanec konat práci; na tom nic nemění, že i jednotlivá sjednaná místa výkonu práce mohou sestávat z více pracovišť.

Zaměstnavatel je tak oprávněn kdykoliv povolat zaměstnance z home office  na pracoviště zaměstnavatele, což bude vhodné, aby zaměstnanec vzal plně na vědomí a zavázal  se tomuto v dohodě o home office vždy bez zbytečného odkladu vyhovět.

(dohodu pro home office najdete v PDP 2021 se vzory smluv - ZDE)
  
Zpracoval: JUDr. Rejmont

SW Vzory smluv 2022

SW Vzory smluv 2022
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
S oblíbeným kompletem 2200 vzorů smluv a podání sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace zdarma

SW Formuláře 2022

SW Formuláře 2022
Cena: 1100 Kč
(bez DPH)
1331 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů 2022

SW Slovník pojmů 2022
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
NOZ a ZOK 2022 přináší nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

CD Hlavičkové papíry

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Hlavičkové papíry
Vzory hlavičkových papírů s povedeným designem k použití ve firmách i domácnostech.