Aktuálně jste na Výklad k institutu HOME OFFICE s obsahem Výklad k institutu HOME OFFICE, Smlouvy, vzory, podání, vzory smluv, GDPR, LEGIS.CZ. Stránku Výklad k institutu HOME OFFICE definují tato klíčová slova: vzory smluv, zákony, formuláře, životopis, domácí a podnikový právník, firemní právník, GDPR, vzory GDPR, 2018, Výklad k institutu HOME OFFICE, LEGIS.CZ.
Odkaz na stránky je http://www.legis.cz/Clanky/Vyklad-k-institut-home-office, úvod je na HOME.

Výklad k institutu HOME OFFICE

  
Právní názor na
 institut dnes velmi často zvaný "home office" 
(upraveno 6.11.2020)

Jednou z podstatných náležitostí pracovní smlouvy je ujednání o místu výkonu práce. V praxi to bývá zpravidla jedna obec či jedna zcela konkrétní adresa (sídlo zaměstnavatele či jeho pobočky). Není však vyloučeno ujednat i více míst výkonu práce. V době současné pandemie je pak doporučován a nyní dokonce vládou i nařizován home office všude tam, kde je to možné !? V takovém případě máma za to, že je nutno vyhotovit písemný dodatek k pracovní smlouvě a ujednat si i další místo výkonu práce, tedy typicky bydliště zaměstnance. Rozhodně toto nelze jednostranně nařídit. Ani vláda ČR si neuvědomila, že práci na home office nemůže nařídit toliko zaměstnavatelům a zcela opomněla toto nařídit i zaměstnancům. Legalitu takového příkazu raději nezkoumejme. Za vhodnější ovšem považujeme uzavřít se zaměstnancem speciální home office ujednání, viz již výše, a tam blíže rozvést práva a povinnosti smluvních stran.
Pracovní dobu si zaměstnanec logicky rozvrhuje sám, je přitom povinen být zaměstnavateli k dispozici prostřednictvím komunikačních technologií  tak, aby byla zajištěna kooperace s kolegy, nadřízenými apod. V pracovní smlouvě sjednaný druh práce se při home office nijak nemění.
 
Na vyžádání je zaměstnanec povinen se účastnit pracovních porad apod., a to případně i na dálku.
Je nutné, aby zaměstnanec poskytnul zaměstnavateli součinnost při evidenci pracovní doby a doby odpracované.
Zaměstnanec je dle ZP  povinen standardně, řádně a včas, čerpat přestávky na jídlo a oddech. V praxi jistě nekontrolovatelné, stejně jako i mnoho dalších povinností zaměstnance zde zmíněných.

Zaměstnanec musí být při uzavření této dohody o home office dostatečně proškolen v oblasti BOZP, i  jeho domácí pracoviště musí  odpovídá standardům BOZP a v takovém se ho zavazuje i nadále udržovat. Opět ryzí formalismus, naléhavě ovšem doporučujeme míti písemný důkaz o řádném proškolení BOZP ve vazbě na specifika domácí práce.
Zaměstnanec by měl včas hlásit příp. pracovní úrazy formou a postupy stanovenými zákonem a vnitřními předpisy zaměstnavatele. Dosud chybí judikatura k odškodňování tohoto typu pracovních úrazů, lze jistě očekávat konzervativní přístup pojistitelů.

Kamenem úrazu bude ujednání o úhradě vícenákladů, které zaměstnanci vzniknou při home office. Zde je každá rada drahá, snad doporučíme ke studiu a aplikaci veřejně dostupné stanovisko Koordinačního výboru Komory daňových poradců ČR č.546 ze dne 20. 11. 2019. Bude zřejmě nezbytné angažovat daňového poradce, v praxi bohužel většina firem daný problém jednoduše vyřeší tak, že dotčeným zaměstnancům ničeho neposkytne. Dle „stanoviska“ lze využít i obhajitelný paušál, viz obdoba u paušalizace cestovních náhrad. Žádnou „hraběcí radu“ plošně a předem bohužel nedokážeme poskytnouti.
 
Dle judikatury vrcholných soudů ČR, zejména dle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 19.7.2016, sp. zn. 21 Cdo 2680/2015) je to zaměstnavatel, kdo v mezích stanovených pracovní smlouvou a ostatními pracovněprávními předpisy určuje všechny okolnosti konkrétního výkonu práce zaměstnancem. Je-li tedy mezi zaměstnancem a zaměstnancem ujednáno místo výkonu práce šířeji než pouze pracovištěm (místo výkonu práce je totožné s pracovištěm), určuje pracoviště (místo, kde zaměstnanec plní podle pokynů zaměstnavatele své pracovní úkoly) v rámci místa výkonu práce vždy zaměstnavatel. To jistě platí i při určování druhu práce při více sjednaných druzích práce apod.

I v případě home office  je to tedy zaměstnavatel, kdo určuje, ve kterém z více sjednaných míst výkonu práce (na kterém pracovišti) bude zaměstnanec konat práci; na tom nic nemění, že i jednotlivá sjednaná místa výkonu práce mohou sestávat z více pracovišť.

Zaměstnavatel je tak oprávněn kdykoliv povolat zaměstnance z home office  na pracoviště zaměstnavatele, což bude vhodné, aby zaměstnanec vzal plně na vědomí a zavázal  se tomuto v dohodě o home office vždy bez zbytečného odkladu vyhovět.

(dohodu pro home office najdete v PDP 2021 se vzory smluv - ZDE)
  
Zpracoval: JUDr. Rejmont

Vzory smluv 2022

Cena: 650 Kč
(bez DPH)
787 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Vzory smluv 2022
S 2200 vzory smluv sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace až do 12/2022

CD Zákony 2020

Cena: 0 Kč
(bez DPH)
0 Kč včetně DPH
skladem
CD Zákony 2020
Všechny zákony na jednom místě a další vybraná legislativa EU. Užitečný a dostupný program.

SW Formuláře 2022

Cena: 1100 Kč
(bez DPH)
1331 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
SW Formuláře 2022
700 a více tiskopisů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

Hlavičkové papíry

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Hlavičkové papíry
Vzory hlavičkových papírů s povedeným designem k použití ve firmách i domácnostech.
Copyright © 1999-2022 LEGIS.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
 • 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2022 …

  Pište smlouvy sami, rychle a kdykoliv
  podle nového občanského zákoníku
  a zákona o korporacích …

  více informací 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2022 … 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2022 …
 • Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva …

  Zjistěte opravdový význam termínů
  používaných novým občanským zákoníkem
  ve velkém slovníku pojmů …

  více informací Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva … Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva …
FAQ   |   mapa webu   |   kontakty
 
 

Košík

0 Kč

Uživatel

Přihlášený uživatel:
Nejste přihlášen(a).