Vymáhání pohledávek Německo a Ukrajina

Většina českých podnikatelů dle našich zkušeností často neřeší pohledávky za zahraničními partnery. Může to negativně ovlivnit jejich finanční situaci a ohrozit budoucí fungování firmy. Protože jde o stále žádanější téma, zeptali jsme se na své zkušenosti z praxe mezinárodně uznávané AK Allgaier, Jušta & partners.

Každá jednotlivá země má odlišnou kulturu, individuální podnikatelské prostředí a jinou právní úpravu. Tato specifika ovlivňují mimo jiné i proces vymáhání práva. Složitější podmínky jsou v zemích s obecně špatnou ekonomickou situací. Patří mezi ně například Řecko, Španělsko nebo Portugalsko, které dlouhodobě vykazují vysoký objem nezaplacených faktur a nejdelší průměrnou dobu splatnosti.  V některých státech dokonce existují i místní specifika jako například severní vs. jižní Itálie. Mezi problematické státy se řadí ale například i Ukrajina, kde je hlavní překážkou nedostatečná legislativa a složitější komunikace s místními úřady. Německo, největší česká exportní destinace, má naopak nejlepší platební morálku, a to díky tamnímu – stále poměrně disciplinovanému – podnikatelskému prostředí. Mezi země s vyšší vymahatelností pak patří možná celkem překvapivě také například Rusko a Rumunsko.
 
Nyní se zaměříme na dvě vybrané země, a to Německo a Ukrajinu. Německo, dlouhodobý cíl značné části českého exportu, a Ukrajina, donedávna perspektivní země pro české podnikatele, která nyní čelí obecně známým problémům.


Pohledávky Německo:

Německu existují v zásadě dvě základní cesty při soudním vymáhání pohledávek vůči dlužníkům. První je prostřednictvím právních předpisů EU, a to řízení o evropském platebním rozkazu a jeho výkonu, pokud to podmínky případu dovolují. Druhý klasický postup podle občanského soudního řadu SRN (ZPO) je možná osvědčenější, neboť je to pochopitelně starší a známější způsob vymáhání pohledávek tamnímu justičnímu prostředí. Na tento proces se nyní zaměříme. Tato úprava je v mnohém podobná našemu řízení o vydání platebního rozkazu, nicméně je rychlejší a méně formální.  Obvykle právní vymáhání pohledávek začíná návrhem na vydání tzv. „Mahnbescheid“ – platebního rozkazu, kterému může předcházet předžalobní upomínka. Na rozdíl od právní úpravy v ČR má věřitel v případě důvodně zaslané předžalobní upomínky (Mahnung) nesporný nárok na náhradu právního zastoupení, pokud byl advokátem při tomto jednání zastoupen. V případě neúspěchu předžalobní upomínky, nastupuje zmíněný „Mahnbescheid“. Ten se podává na předepsaném jednoduchém formuláři (podobně jako elektronický platební rozkaz v ČR), přičemž soud po zaplacení menšího soudního poplatku poměrně rychle doručí poštou dlužníkovi tento platební rozkaz.  Poté má dlužník možnost zaplatit spolu se stále ještě přijatelnými náklady na právní zastoupení – opět v případě advokátního zastoupení – dlužnou pohledávku nebo podat odpor. Pokud je dlužníkem podán odpor (Widerspruch), převede soud ono řízení do civilního řízení, vyzve věřitele k doplacení soudního poplatku a rozeběhne se klasické soudní řízení, jak jej známe v ČR. Obecně však lze říci, že soudy pracují poměrně rychle, a to na celém území SRN, včetně bývalé NDR (což je dáno důsledně provedenou reformou justičního systému na tomto území) a příliš se nesetkáváme s opětovnými nekonečnými nařízeními jednání a i odvolací soudy kauzy v zásadě neúměrně neprodlužují. Korespondence probíhá rychle, většinou obyčejnou poštou. Po vynesení rozsudku ještě většinou soud rozhodne samostatně usnesením o nákladech řízení (Kostenfestsetzungbeschluss) a po právní moci následuje v případě dlužníkova nezaplacení výkon rozhodnutí, který je opět méně formalistický při doručování či návštěvách exekutora, celkově důraznější a rychlejší. Nepravdivé informace dlužníků o jejich ekonomické situaci mohou mít – na rozdíl od právní úpravy a praxe v ČR – i závažné trestněprávní následky. Advokáti v SRN se při zastupování klientů při vymáhání pohledávek striktně řídí advokátním tarifem, což znamená, že v případě úspěchu věřitele jej vymáhání nestojí nic navíc. Lze uzavřít, že v evropském kontextu a možnostech práva a jeho vymáhání je právní úprava vymáhání pohledávek v SRN propracovaná, fungující a nikoliv nepřiměřeně nákladná, která by ani zahraniční věřitele neměla odrazovat od spravedlivého uplatnění svého práva.

Pohledávky Ukrajina:

Nyní se podíváme podrobněji na možnosti vymáhání pohledávek na Ukrajině, kde je situace pochopitelně odlišná. Nejdůležitějším doporučením při plánování obchodních aktivit na Ukrajině je nutnost najít důvěryhodného obchodního partnera a jeho odpovídající prověření. Nedostatečná platební morálka je dle našich poznatků víceméně řešena tím, že se valná většina služeb a zboží platí z 90% (až téměř 100%) předem. Nejlepší formou zajištění závazku je zřejmě opravdu platba předem, což je všeobecně přijatý systém. Smlouvy se na druhou stranu mezi většinou subjektů na trhu poměrně dodržují, což je ale jistě hledisko subjektivní, nicméně naše zatímní praxe je taková.

Soudy a vymáhání práva:

Vymahatelnost práva je samozřejmě problematická a zdlouhavá a je určitě determinována hospodářskou situací země a historickým i současným vývojem a problémy. Dále je také třeba počítat se všudypřítomnou možnou korupcí ve všech státních složkách. Obchodní spory lze řešit například u arbitrážního soudu při Obchodně průmyslové komoře Ukrajiny, jež se nachází v každém oblastním městě. Procesní postup při vymáhání pohledávek je též obdobný soudnímu či arbitrážnímu řízení v ČR. Při podání žalobního návrhu musí žalující strana uhradit tzv. státní daň (poplatek) ve výši 5% ze sumy vymáhaného dluhu, která se platí při předložení žaloby. Zmíněná 5% daň (poplatek) se vrací žalující straně v případě její výhry sporu. Při předkládání žalobního návrhu je rovněž potřeba arbitrážnímu soudu předložit důkaz o vystavení protestu vůči straně žalované, týkajícího se neplnění jejích závazků vyplývajících ze smlouvy. Arbitrážnímu soudu musí být rovněž předloženo potvrzení o odeslání kopie žaloby druhé straně, tj. straně žalované. Po vynesení rozsudku u arbitrážního soudu se může kterákoliv ze stran odvolat k Vyššímu arbitrážnímu soudu Ukrajiny. Po pravomocném rozsudku nastupuje pochopitelně jeho výkon opět s místními nemalými specifiky. Dále je nutné počítat s dosti vysokými náklady na kvalitní právní zastoupení, a to zejména, je-li vyžadována komunikace v angličtině. Závěrem je tedy nutné poznamenat, že každou obchodní aktivitu v tomto prostoru je nutné bedlivě zvážit, zvláště její rizika spojená s nutností obrátit se a spolehnout na státní orgány při vymáhání pohledávek a raději se této nutnosti vyhnout.

Informace v článku vycházejí z praxe Advokátní kanceláře Allgaier, Jušta & partners. V případě zájmu o kvalitní služby spojené s vymáháním práv v cílových oblastech (Ukrajina, Německo atp.) využijte následující kontakt: praha@aj-partner.com
 
AK Allgaier, Jušta & partners
a redakce
  

SW Vzory smluv 2024

SW Vzory smluv 2024
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Komplet 2200 aktualizovaných vzorů smluv a podání, se kterým sestavíte sami a rychle jakýkoli právní dokument.

Aktualizace v ceně
Novela zákoníku práce od 1.1.2024 zapracovaná

SW Formuláře

SW Formuláře
Cena: 1300 Kč
(bez DPH)
1573 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů

SW Slovník pojmů
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Nové zákony přinášejí nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte a budete všemu rozumět.
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

CD Hlavičkové papíry

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Hlavičkové papíry
Vzory hlavičkových papírů s povedeným designem k použití ve firmách i domácnostech.