Zákon o obchodních korporacích - novela

Redakce: 30.12.2016 byl zákon č. 458/2016 Sb. uveřejněn ve Sbírce zákonů a nabyl platnosti.
 
Dne 15. 12. 2016 byl doručen prezidentovi republiky k signaci čili podpisu ZÁKON,
kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“). Pozorný čtenář si jistě povšimnul, že se jedná teprve o prvou novelu ZOK, což má dle našeho názoru dva stěžejní důvody: za prvé ZOK je podstatně kvalitnějším výtvorem české legislativní dílny nežli NOZ, za druhé je oproti NOZ zákonem stručnějším a hlavně začasté kopíroval text již zrušeného obchodního zákoníku…

Jak zní text první novely ZOK?

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), se mění takto:
1.           V § 448 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Neurčí-li stanovy jinak, má dozorčí rada tři členy. Počet členů dozorčí rady musí být dělitelný třemi, jde-li o společnost s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru.
(2) Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada, nestanoví-li tento zákon nebo jiný právní předpis jinak. Jde-li o společnost s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru, volí dvě třetiny členů dozorčí rady valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci společnosti. Stanovy mohou určit vyšší počet členů dozorčí rady volených zaměstnanci, avšak tento počet nesmí být větší, než počet členů volených valnou hromadou; mohou rovněž určit, že zaměstnanci volí část členů dozorčí rady i při menším počtu zaměstnanců společnosti.“.
2.           V § 448 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Právo volit členy dozorčí rady mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru.
(4) Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci může být zaměstnanci odvolán. Na odvolání zaměstnance z dozorčí rady se použije obdobně ustanovení odstavce 3.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 5 až 7.

Čl. II
Přechodné ustanovení
Společnost s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru, uvede ujednání stanov
a složení dozorčí rady do souladu s tímto zákonem do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Neučiní-li tak, rejstříkový soud ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit
a nařídit její likvidaci.

Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.
Dle našeho názoru novela nepotřebná, populistická. Již dnes není sporu o tom, že stanovy společnosti mohou dobrovolně zakotvit i účast zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností, což vyplývá z ústavního principu „co není výslovně zakázáno, jest dovoleno“. Troufneme si ovšem tvrdit, že v současnosti snad neexistuje akciová společnost, která by dobrovolně připustila zaměstnance za členy svých dozorčích rad. Máme s tímto fenoménem osobní zkušenosti – takoví členové dozorčích rad jsou zpravidla velice pasívní, nechápou podstatu a smysl činnosti dozorčí rady, zaměňují ji s odbory příp. jakousi firemní policií apod. Rovněž se domníváme, že společností, které mají více než 500 zaměstnanců, je podstatně početně méně, než těch ostatních, v oněch velkých firmách zpravidla a často účinně působí odbory, jejichž činnost se novela snaží jaksi rozšířit, dublovat. To je tedy náš názor…
Rovněž kvalita novely se zdá býti pochybná, zejména je extremně stručná ohledně pravidel volby a odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci. Chybí nám např. zmínka o volebním řádu, o rozhodném dni, ke kterému je relevantní počet 500 zaměstnanců firmy, časový úvazek oprávněných voličů-zaměstnanců apod. Pro srovnání níže uvádíme relevantní text obchodního zákoníku a tážeme se, proč nebyl pro tvůrce novely ZOK dobrou inspirací ?
 
Již zrušené ust. § 200 obchodního zákoníku znělo :
                (1) Dozorčí rada musí mít nejméně tři členy, počet jejích členů musí být dělitelný třemi. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci společnosti, má-li společnost více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem v první den účetního období, v němž se koná valná hromada, která volí členy dozorčí rady. Stanovy mohou určit vyšší počet členů dozorčí rady volených zaměstnanci, avšak tento počet nesmí být větší, než počet členů volených valnou hromadou; mohou rovněž určit, že zaměstnanci volí část členů dozorčí rady i při menším počtu zaměstnanců společnosti.
                (2) Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu určenou stanovami. Funkční období člena dozorčí rady nesmí přesáhnout 5 let. První funkční období členů dozorčí rady činí 1 rok od vzniku společnosti.
                (3) Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení § 194 odst. 2, 4 až 7 a § 196.
                (4) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
                (5) Právo volit členy dozorčí rady mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru, a to přímo nebo, stanoví-li to volební řád, prostřednictvím volitelů. Zvolena může být pouze fyzická osoba, která je v době volby v pracovním poměru ke společnosti nebo je zástupcem nebo členem zástupce zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu. K platnosti volby nebo odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci se vyžaduje, aby hlasování bylo tajné a aby se voleb zúčastnila alespoň polovina oprávněných voličů nebo zvolených volitelů. Zvolen je kandidát s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů, nestanoví-li volební řád pro zvolení většinu jinou. Volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci organizuje představenstvo po projednání s odborovou organizací, případně radou zaměstnanců tak, aby se jich mohl účastnit co nejvyšší počet voličů. Nedojde-li k projednání do dvou měsíců poté, co představenstvo odborové organizaci, popřípadě radě zaměstnanců předloží návrh organizace voleb, projedná představenstvo organizaci voleb se zaměstnanci, kteří splňují podmínky podle odstavce 1. Při volbě volitelů se postupuje obdobně. Návrh na volbu nebo odvolání člena dozorčí rady je oprávněno podat představenstvo, odborová organizace nebo rada zaměstnanců, která ve společnosti působí, nebo společně alespoň 10 % zaměstnanců, kteří splňují podmínku podle odstavce 1.
                (6) Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci může být zaměstnanci odvolán. Na odvolání zaměstnance z dozorčí rady se použije obdobně ustanovení odstavce 5.
                (7) Volební řád pro volbu a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci připraví a schvaluje představenstvo společnosti po projednání s odborovou organizací, popřípadě radou zaměstnanců. Není-li jich, volební řád připraví a schválí představenstvo po projednání se zaměstnanci, kteří splňují podmínku podle odstavce 1. Má-li společnost více než jeden tisíc zaměstnanců v pracovním poměru, může volební řád připustit i nepřímou volbu nebo odvolání členů dozorčí rady, budou-li volební obvody stanoveny tak, že každý volitel bude volen přibližně stejným počtem voličů.
 
Rozdíl, že, oproti kvalitě prvé novely ZOK…

Závěrem připojujeme toliko pro ilustraci znění volebního řádu, který se opakovaně dobře osvědčil v podmínkách obchodního zákoníku….

V O L E B N Í   Ř Á D
 pro volbu člena dozorčí rady akciové společnosti …… a.s. zaměstnanci společnosti
 
§ 1 Základní ustanovení
(1)     Zaměstnanci volí podle ustanovení § 200 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) a stanov společnosti …… a.s. jednoho člena dozorčí rady (dále jen „DR“).
(2)     Člen DR je volen na dobu určenou stanovami, která činí 5 let.
 
§ 2 Volební právo
(1)     Právo volit mají všichni zaměstnanci, kteří jsou v den volby ke společnosti v pracovním poměru.
(2)     Člen DR nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Kandidát a následně člen DR musí splňovat všechny zákonné podmínky dle platného ObchZ ve spojení se živnostenským zákonem a souhlasit s kandidaturou a vlastní volbou. Splnění podmínek musí kandidát doložit ještě před vlastní volbou výpisem z rejstříku trestů ne starším tří měsíců a čestným prohlášením o své způsobilosti k výkonu funkce člena DR.
 
§ 3 Volební komise
(1)     K volbě DR se ustavuje volební komise v počtu 4 členů, složená ze 2 zástupců odborové organizace a 2 členů, kteří zastupují vedení. Zástupci odborové organizace jsou navrhováni ZV odborové organizace a po projednání s předsedy dílenských výborů. Zástupce vedení schvaluje představenstvo.
(2)     Volební komise se může usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů komise. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, kterého si volí komise ze svého středu.
Volební komise dozírá na dodržování volebního řádu, sestavuje kandidátku DR, zajišťuje vyhotovení hlasovacích lístků, organizuje provedení voleb a zveřejňuje výsledky voleb formou e-mailového oběžníku.
 
 § 4 Vyhlášení kandidatury a registrace kandidátů
(1)     Kandidáty do DR navrhuje v souladu s ust. § 200 odst. 5 ObchZ představenstvo, odborová organizace nebo společně alespoň 10% zaměstnanců. Písemný návrh musí být předán volební komisi nejpozději tři dny přede dnem konání prvého kola voleb.
(2)     Kandidáty do DR registruje volební komise.
(3)     Registrovaní kandidáti jsou uvedeni příjmením a jménem na volebním lístku, a to v abecedním pořádku.
 
§ 5 Volba členů dozorčí rady
(1)     Volba členů DR se provádí na pracovišti předsedy ZO OS ...... přímou volbou s tajným hlasováním. K platnosti volby se vyžaduje, aby se voleb zúčastnila v každém kole alespoň polovina oprávněných voličů.
(2)     Volba členů DR se provádí prostřednictvím volebního lístku.
(3)     Při hlasování každý volič upraví svůj volební lístek tak, že křížkem označí jednoho kandidáta, kterému dává svůj hlas. Upravený volební lístek vloží do volební urny. Každý zaměstnanec má jeden hlas. Neplatným je hlas, jestliže na volebním lístku je označen více než jeden kandidát nebo není označen žádný z kandidátů.
(4)     Hlasování je jednokolové a volba se provádí ze všech kandidátů na volebním lístku. Zvolen je kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů.
(5)     V případě, že podle předchozího odstavce tohoto volebního řádu nebyl zvolen člen DR (například z důvodu rovnosti počtu získaných hlasů), provede se druhé kolo hlasování.
(6)     Do druhého kola hlasování postupují již pouze dva kandidáti, kteří získali prostý nejvyšší počet hlasů. Zvolen je kandidát, který získal vyšší počet hlasů.
Druhé kolo je konečné a v případě opětovného nezvolení kandidáta na člena DR zůstane jedno místo v DR  dočasně neobsazené. Představenstvo zorganizuje nové volby nejpozději do 30 dnů ode dne druhého kola neúspěšných voleb, aplikujíc tento volební řád. V případě, že ani v těchto volbách nebude zvolen člen DR volený zaměstnanci společnosti, budou se volby opakovat vždy nejpozději po 30 dnech až do zvolení člena DR.
(7)     O výsledku voleb, po sečtení volebních lístků (hlasů) vhozených voliči do volební urny, sepíše volební komise protokol, který podepíší všichni členové volební komise přítomní u voleb.
 
Protokol obdrží:               jedno vyhotovení – představenstvo         
                                            jedno vyhotovení – ukládá se do dokumentace dozorčí rady
                                            jedno vyhotovení – ZO OS ........
                                            dvě vyhotovení – pro potřeby soudu
 
§ 6 Odvolání členů DR
Procedura odvolání členů DR volených zaměstnanci a.s. je analogická s procesem volby (ust. § 200 ObchZ). Odvolání člena DR může být iniciováno zejména orgány odborů či zaměstnavatele, skupinami zaměstnanců či jednotlivci.
 
Důvodem pro iniciování odvolání mohou být především tyto skutečnosti:
-     ztráta důvěry voličů (v případě skončení pracovního poměru v a.s. atd.)
-     porušení pracovní kázně či oprávněných zájmů a.s.
-     konkurenční jednání (ust. § 196 ObchZ)
 
§ 7 Termín voleb
Volby se uskuteční dne …….. 2012 (první kolo) od 9.00 do 10.00 hodin v kanceláři předsedkyně ZO OS KOVO. Případné druhé kolo voleb se uskuteční dne ……. 2012 za stejných podmínek.
 
 
 
V Hradci Králové dne ………. 2012
 
 
Za …….. a.s.:                                                                                                Za ZO OS .........:
 
 
 
__________________                                                               __________________
……………………, předseda představenstva                 …………….. předsedkyně
 
 
__________________
……………………, místopředseda představenstva
Redakce

SW Vzory smluv 2024

SW Vzory smluv 2024
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Komplet 2200 aktualizovaných vzorů smluv a podání, se kterým sestavíte sami a rychle jakýkoli právní dokument.

Aktualizace v ceně
Novela zákoníku práce od 1.1.2024 zapracovaná

SW Formuláře

SW Formuláře
Cena: 1300 Kč
(bez DPH)
1573 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů

SW Slovník pojmů
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Nové zákony přinášejí nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte a budete všemu rozumět.
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

CD Dopisy

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Dopisy
Zlatá pravidla, to je soubor informací, které vám pomohou jak psát dopisy mnohem efektivněji.