Změna zastoupení advokáta v řízení před Ústavním soudem

Zastoupení advokáta v řízení před Ústavním soudem – po letech revoluční změna!
 
Plénum strážce ústavnosti, tedy Ústavního soudu České republiky se sídlem v Brně, přijalo přelomové stanovisko, podle kterého „je-li účastníkem nebo vedlejším účastníkem řízení před Ústavním soudem advokát, nemusí být podle ustanovení § 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, zastoupen jiným advokátem“.
 
Jedním ze zákonných předpokladů pro věcné projednání ústavní stížnosti tradičně je, aby byl stěžovatel zastoupen právním profesionálem – výlučně advokátem. K tomu existuje i prejudikát stejného soudu z roku 1996, který tehdy vyslovil závazný právní názor, že se tento advokátní přímus vztahuje též na stěžovatele – advokáty.
 
II. senát Ústavního soudu dospěl nyní s odstupem téměř dvaceti let k názoru, že již není účelné do budoucna trvat na povinném zastoupení advokáta advokátem v řízení o ústavní stížnosti. Bude jistě vhodné vrátit se myšlenkově k prejudikátu Ústavního soudu z roku 1996 a osvěžit si, jaké důvody tehdy vedly soud k myšlence, že i advokát musí být vždy povinně zastoupen advokátem v řízení před Ústavním soudem?
 
Tehdy Ústavní soud vymezil dva klíčové, nosné důvody, pro které bylo nutno trvat na povinném advokátním zastoupení i pro advokáty samotné:
  1. zajištění právně kvalifikovaných podání;
  2. garance vyššího stupně objektivity.
 
Tyto důvody však již v současné době Ústavní soud nepovažuje za přesvědčivé, neboť od doby přijetí stanoviska se výrazně změnily okolnosti spjaté s řízením o ústavní stížnosti. Zatímco v 90. letech bylo řízení před Ústavním soudem stále poměrně novým druhem řízení, s nímž neměli advokáti výraznější zkušenosti, v současné době již každý advokát disponuje nebo disponovat může poměrně hojným množstvím informací a praktických pomůcek a vzorů, které může při podání ústavní stížnosti využít. Za této situace by tedy měl být schopen každý advokát právně kvalifikovaně chránit práva svých klientů před Ústavním soudem a stejně tak je zajisté schopen chránit svá vlastní práva. Argument záruky vyššího stupně objektivity také není v současnosti udržitelný, protože předně smyslem zastoupení advokátem není zaručovat klientovi objektivitu (to je úkolem soudu), nýbrž chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy svého klienta a poslouchat jeho příkazy.
 
Je ovšem empiricky ověřené, že případné zastoupení jiným advokátem, který má od projednávané věci určitý odstup, může být v konkrétním případě pro stěžovatele přínosné, neboť tak bude zamezeno stěžovatelově citové předpojatosti, budou zmírněny případné zbytečné výpady vůči soudu či jiným účastníkům řízení etc. Nemá však smysl nutit špičkového, ba i průměrného, advokáta, aby se vždy povinně, bezvýjimečně, musel nechat zastoupit jiným advokátem. Navíc v dnešní době má posun názoru Ústavního soudu i význam ekonomický, neboť v advokátní obci je jistě sepis a zastupování ve věci ústavní stížnosti bráno jako jakýsi vrchol právnických znalostí a dovedností, což se projeví i ve výši „palmáre“.
 
Dle přechodného ustanovení aktuálního nálezu Ústavního soudu se právní názor obsažený v tomto stanovisku použije na ústavní stížnosti podané k Ústavnímu soudu dnem následujícím po dni vyhlášení stanoviska ve Sbírce zákonů.
 
Stanovisko pléna nebylo přijato jednomyslně, tři ústavní soudci, tedy minorita, uplatnili odchylný názor. Redakce – pokud může vyjádřit svůj skromný názor – má za to, že znalostní a společenský posun již skutečně překonal požadavek trvat na obligatorním zastoupení advokáta v řízení o jeho ústavní stížnosti advokátem.
 
Redakce
 
 
 
 

SW Vzory smluv 2022

SW Vzory smluv 2022
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
S oblíbeným kompletem 2200 vzorů smluv a podání sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace zdarma

SW Formuláře 2022

SW Formuláře 2022
Cena: 1100 Kč
(bez DPH)
1331 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů 2022

SW Slovník pojmů 2022
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
NOZ a ZOK 2022 přináší nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

Plná moc (RTF vzory)

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Plná moc (RTF vzory)
Balík 13 různých plných mocí k okamžitému použití v RTF (úřady, dědictví, automobily a další). S plnou mocí si poradíte sami.