Aktuálně jste na Seznam vzorů a smluv v PDP 2016 s obsahem Seznam vzorů a smluv v PDP 2016, Smlouvy, vzory, podání, vzory smluv, GDPR, LEGIS.CZ. Stránku Seznam vzorů a smluv v PDP 2016 definují tato klíčová slova: vzory smluv, zákony, formuláře, životopis, domácí a podnikový právník, firemní právník, GDPR, vzory GDPR, 2018, Seznam vzorů a smluv v PDP 2016, LEGIS.CZ.
Odkaz na stránky je http://www.legis.cz/Aktuality/Seznam-vzoru-a-smluv-v-PDP-2016, úvod je na HOME.

Seznam vzorů a smluv v PDP 2016

13.10.2015
Seznam vzorů ve verzi PDP 2016

Seznam vzorů v programu nové verze PDP 2016:

Kompletní seznam vzorů* zařazených do programu Podnikový a domácí právník 2016 je ke stažení zde: Vzory 2016 (PDF). Nová verze se vzory podle nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákoníku práce a norem souvisejících.

S CD „Podnikovým a domácím právník (r)“ 2016 sestavíte snadno a rychle všechny písemnosti, které v praxi potřebujete.
www.legis.cz
 
 
Seznam vzorů 2016 seřazený abecedně:
 • Akcie kusová
 • Akcie nominální
 • Akcionářská žaloba
 • Částečná nezaměstnanost - dohoda se zaměstnanci
 • Částečná nezaměstnanost - rozhodnutí zaměstnavatele
 • Čestné prohlášení člena představenstva korporace
 • Čestné prohlášení člena výboru spolku
 • Čestné prohlášení jednatele
 • Čestné prohlášení k oprávněnosti nepodávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (pro podnikatele)
 • Čestné prohlášení k oprávněnosti nepodávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (pro zaměstnance
 • Čestné prohlášení k oprávněnosti nepodávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (pro zaměstnance
 • Čestné prohlášení k patentu
 • Čestné prohlášení o pravosti údajů podaných na úřad
 • Čestné prohlášení osoby realizující odborné vedení stavby
 • Čestné prohlášení vlastníka stavby, kde mají být prováděny stavební úpravy
 • Darovací smlouva – budoucí majetek
 • Darovací smlouva – darování práva
 • Darovací smlouva – darování věci
 • Darovací smlouva – ochranná známka
 • Darovací smlouva spojená se smlouvou o zřízení služebnosti bytu
 • Dědická smlouva
 • Dědická smlouva s odevzdáním části majetku před smrtí
 • Delegace odpovědnosti
 • Delegace pravomocí
 • Delegace reakce na negativní dopis zákazníka
 • Delegace reklamace
 • Delegace stížnosti
 • Delegace úkolu
 • Delegace úkolu externí firmě
 • Delegace vnitrofiremního úkolu
 • Delegace vyřešení stížnosti na jiné pracoviště
 • Delegace vyřízení žádosti
 • Dělitelné plnění - Výzva k poskytnutí dělitelného plnění
 • Dočasné odmítnutí delegovaného úkolu - nedostatek času
 • Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli
 • Dodací list
 • Dodací list - daňový doklad A4
 • Dodací list - daňový doklad A5
 • Dodatečné schválení (ratihabice) právního jednání opatrovance
 • Dodatek k licenční smlouvě - souhlas autora s poskytnutím úplné podlicence
 • Dodatek k pracovní smlouvě
 • Dodatek o přezkumu nálezů v rozhodčím řízení
 • Dodatek o změně režimu formy vedení rozhodčího řízení
 • Dohoda a souhlas s vysláním na pracovní cestu
 • Dohoda a souhlas s vysláním na pracovní cestu těhotné ženy nebo ženy pečující o dítě
 • Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce
 • Dohoda dědiců o jiné výši dědických podílů
 • Dohoda o koordinaci bezpečnosti práce více zaměstnavatelů
 • Dohoda o náhradách za opotřebení vlastního zařízení zaměstnance
 • Dohoda o narovnání
 • Dohoda o o bližším vymezení vážných provozních důvodů
 • Dohoda o odděleném bydlení manželů
 • Dohoda o odpovědnosti (hmotná odpovědnost)
 • Dohoda o odpovědnosti (hmotná odpovědnost)
 • Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí
 • Dohoda o plnění zpožděného dluhu ve splátkách
 • Dohoda o postoupení smlouvy kupní
 • Dohoda o postoupení smlouvy o dílo
 • Dohoda o práci přesčas nad rámec povoleného rozsahu
 • Dohoda o pracovní činnosti
 • Dohoda o pracovní pohotovosti
 • Dohoda o prodloužení trvání pracovní smlouvy na dobu určitou
 • Dohoda o provedení práce
 • Dohoda o provedení práce
 • Dohoda o přeložení zaměstnance k výkonu práce do jiného místa
 • Dohoda o převedení části řádné dovolené
 • Dohoda o převodu nájmu
 • Dohoda o převzetí dluhu
 • Dohoda o převzetí svěřených předmětů
 • Dohoda o připuštění přechodu práva licenční smlouvy k užití díla na dědice nabyvatele v případě jeho
 • Dohoda o přistoupení k dluhu
 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru
 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru s odstupným ze zákona
 • Dohoda o sjednání pozdějšího termínu výplaty mzdy
 • Dohoda o srážkách z odměny
 • Dohoda o srážkách ze mzdy
 • Dohoda o srážkách ze mzdy
 • Dohoda o termínu výplaty odstupného
 • Dohoda o ukončení účasti společníka v korporaci
 • Dohoda o uspořádání majetkových povinností a práv pro případ rozvodu
 • Dohoda o vyplacení mzdy, jejíž splatnost připadne na den dovolené
 • Dohoda o vyslání zaměstnance na pracovní cestu
 • Dohoda o výživném pro rozvedeného manžela
 • Dohoda o výživném pro rozvedeného manžela s odbytným
 • Dohoda o zákazu výdělečné činnosti po skončení pracovního poměru
 • Dohoda o zániku členství v družstvu
 • Dohoda o zániku práva přechodu licence k užití díla na právního nástupce v případě zániku právnické
 • Dohoda o zaplacení mzdy naturálním plněním
 • Dohoda o započtení pohledávek
 • Dohoda o změně obsahu pracovního poměru
 • Dohoda o změně obsahu závazku
 • Dohoda o způsobu náhrady škody zaměstnancem
 • Dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti
 • Dohoda o zrušení reálného břemene – poskytování otopu
 • Dohoda o zrušení služebnosti
 • Dohoda o zrušení spoluvlastnictví a způsobu jeho vypořádání
 • Dohoda o zúčtování záloh cestovních náhrad jinak
 • Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance
 • Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance
 • Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance s převzetím povinnosti závazku plnit náklady na studium zam
 • Dohoda společníků na dalším trvání společnosti
 • Dohoda více Odborových organizací o společném postupu při uzavření kolektivní smlouvy ve shodě u jed
 • Doložení důkazů k nahlášeným registračním údajům po výzvě správce daně
 • Doložení pravosti listiny v daňovém řízení
 • Doložka do kupní smlouvy – cenová doložka
 • Doložka do kupní smlouvy – koupě na zkoušku
 • Doložka do kupní smlouvy – předkupní právo
 • Doložka do kupní smlouvy – výhrada lepšího kupce
 • Doložka do kupní smlouvy – výhrada vlastnického práva
 • Doložka do kupní smlouvy – výhrada zpětné koupě
 • Doložka do kupní smlouvy – výhrada zpětného prodeje
 • Doložka do kupní smlouvy – zkrácení záruční doby u prodeje použitého zboží
 • Doložka do licenčních smluv o souhlasu autora s poskytnutím částečné podlicence
 • Doložka do pracovní smlouvy při obsazení pracovního místa volbou
 • Doložka do smlouvy o zápůjčce - ujednaná výše úroku z prodlení
 • Doložka do smluv – prodej věci úhrnkem
 • Doložka do smluv – ujednání smluvní pokuty k zajištění dluhu
 • Doložka do smluv o dílo - Ujednání o délce záruky
 • Doložka do smluv o dílo – ujednání o zániku dluhu zaplacením odstupného
 • Doložka do smluv o nájmu - jistota - kauce nájemného
 • Doložka do smluv o nájmu – zvyšování nájemného
 • Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku - movité věci
 • Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku - nemovitost
 • Doložka o ochraně osobních údajů s vyslovením nesouhlasu s uchováním údajů při zaslání objednávky
 • Domovní řád
 • Doplnění daňového podání
 • Doplnění k uznatelnosti daňového odpočtu
 • Doplnění objednávky
 • Doplnění objednávky snížením objednaného množství
 • Doplnění odvolání na výzvu správce daně
 • "Doplnění plné moci
 • Doplnění podání písemnosti v daňovém řízení
 • Doplnění pravdivosti daňového tvrzení
 • Doplnění registračních údajů na výzvu správce daně
 • Doplnění rezervace ubytování
 • Doplnění rezervace zboží
 • Doplnění úředního podání
 • Doporučení kandidáta oblíbené politické strany
 • Doporučení služby vnitrofiremně
 • Doporučení sportovce
 • Doporučení trenéra
 • Doporučení výrobku
 • Doporučení zaměstnance
 • Dotazník pro přijímaného zaměstnance
 • Dovolání se relativní neplatnosti právního jednání
 • Evidence list srážek ze mzdy zaměstnance
 • Evidence mladistvých v pracovním poměru
 • Evidenční list vydávání stravenek zaměstnancům
 • Faktura - daňový doklad A4
 • Faktura - daňový doklad A5
 • Faktura za hotové
 • Gratulace k hrdinskému činu
 • Gratulace k narozeninám
 • Gratulace k narození potomka
 • Gratulace k profesnímu úspěchu zaměstnance
 • Gratulace k promoci zaměstnance
 • Gratulace k turnajové výhře
 • Gratulace k úspěšné maturitě
 • Gratulace k výročí firmy
 • Gratulace k výročí firmy
 • Gratulace k výročí firmy
 • Gratulace k výročí firmy
 • Gratulace k výročí obchodního partnera
 • Gratulace k výročí zaměstnance
 • Gratulace k výročí zaměstnance
 • Gratulace k získání nového obchodního partnera s nabídkou dalších služeb
 • Gratulace k získání nového pracovního místa
 • Gratulace k získání úvěru s výzvou ke splátce dluhu
 • Gratulace obchodnímu partnerovi k otevření nové pobočky
 • Gratulace politikovi k získání poslaneckého mandátu
 • Gratulace politikovi k získání senátorského mandátu
 • Gratulace zákazníkovi k zakoupení výrobku s dárkem
 • Gratulace zaměstnavatele k odchodu zaměstnance do důchodu
 • Gratulace zastupitele ke sportovnímu výkonu
 • Hlášení změny trvalého pobytu
 • Hodnocení uchazeče o zaměstnání při výběrovém řízení
 • Hromadná stížnost více zaměstnanců na manažera
 • Hromadná stížnost více zaměstnanců na zaměstnavatele inspektorátu
 • Hromadná stížnost více zaměstnanců na zaměstnavatele odborům
 • Hromadná výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
 • Hromadné propouštění
 • Hromadné propouštění - informace pro Odbory
 • Hromadné propouštění, písemná zpráva zaměstnavatele úřadu práce
 • Hromadný příkaz k úhradě
 • Informace o obsahu pracovního poměru
 • Informace o právní a závazkové čistotě
 • Informace o záměru podat společnickou žalobu
 • Informování kontrolní komise o jednání představenstva
 • Informování náhradníka delegáta o svolání shromáždění delegátů
 • Informování o zákazu konkurence
 • Insolvenční návrh - dlužník
 • Insolvenční návrh - příloha - seznam majetku
 • Insolvenční návrh - příloha - seznam zaměstnanců
 • Insolvenční návrh - příloha - seznam závazků
 • Insolvenční návrh - věřitel
 • Instrukce k autorizaci správnosti grafického zpracování před tiskem
 • Instrukce k informacím v PR článku
 • Instrukce k podepsání smlouvy
 • Instrukce k potvrzení korektury textu redakcí média
 • Instrukce k protinávrhu smlouvy
 • Instrukce k prověření chyby v zaúčtování platby u dodavatele
 • Inventarizace závazků
 • Inventarizační zápis o provedení mimořádné fyzické inventarizace pokladní hotovosti
 • Jednostranný zápočet
 • Jednostranný zápočet
 • Jmenování do funkce
 • Jmenování do funkce se zkušební dobou
 • Jmenování do funkce statutárního ředitele
 • Jmenování správce svěřenckého fondu
 • Kmenový list
 • Kniha jízd
 • Kniha jízd - měsíční vyúčtování jízd
 • Kniha pohledávek A4
 • Kniha příchodů a odchodů A4
 • Kniha závazků A4
 • Konečná zpráva o průběhu likvidace
 • Konkurenční doložka
 • Konkurenční doložka, klausule pracovních smluv
 • Kvitance úhrady dluhu
 • Licenční smlouva nakladatelská
 • Licenční smlouva o šíření počítačového programu
 • Licenční smlouva reklamního audiovizuálního díla
 • Listina o vydědění
 • Listina přítomných na schůzi spolku
 • Listina přítomných valné hromady
 • Manažerská smlouva
 • Manažerská smlouva spojená s konkurenční doložkou
 • Mimořádné vydržení vlastnického práva k věci movité
 • Mzdový předpis
 • Mzdový výměr
 • Nabídka na řešení škod pojištěním majetku
 • Nabídka s představením nové pobočky a služeb
 • Nabídka spolupráce s odkazem na referenční osobu
 • Nabídka výměny internetových odkazů
 • Nadační listina nebo Zakládací listina nadace
 • Náhrada za ztrátu na výdělku - žádost o odškodnění
 • Námitka dlužníka proti pohledávce postoupené smlouvou
 • Námitka místní nepříslušnosti
 • Námitka neplatnosti odstoupení od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem
 • Námitka neplatnosti právního jednání z důvodu vyhrožování
 • Námitka neplatnosti vydědění
 • Námitka nepoctivé držby
 • Námitka nepříslušnosti ustanovení v pracovním řádu
 • Námitka obtěžující podmínky v závěti
 • Námitka podmínky v závěti - zjevně odporující veřejnému pořádku
 • Námitka pro nepřizvání svědka k výslechu
 • Námitka promlčení bezdůvodného obohacení
 • Námitka promlčení práva
 • Námitka proti křivé výpovědi svědka s návrhem na obnovu řízení
 • Námitka proti postupu správce daně při nahlížení do spisu
 • Námitka proti postupu správce daně při výslechu svědka
 • Námitka proti stanovení daně s použitím pomůcek
 • Námitka proti vyloučení člena z bytového družstva
 • Námitka proti výpovědi právně nezpůsobilého svědka
 • Námitka proti způsobu oznámení výslechu svědka v daňovém řízení
 • Námitka zaměstnavatele proti sdělení Odborové organizace, že okamžité zrušení pracovního poměru je n
 • Napomenutí zaměstnance za kouření mimo předepsané prostory
 • Napomenutí zaměstnance za pozdní příchody a předčasné odchody
 • Napomenutí zaměstnance za zneužití čehokoliv pro své potřeby
 • Nařízení práce přesčas
 • Nařízení práce ve dnech pracovního klidu
 • Nařízení zaměstnanci k absolvování školení u jiné firmy
 • Následná nemožnost plnění ze smlouvy
 • Návrh člena Odborové organizace ke zvýšení příplatku za noční práci
 • Návrh exmanžela na určení výše výživného pro rozvedeného manžela
 • Návrh k řešení platební neschopnosti klienta
 • Návrh ke zlepšení využití pracovní doby zaměstnanci
 • Návrh na doplnění obsahu smlouvy
 • Návrh na jmenování znalce k ocenění nepeněžitého vkladu
 • Návrh na jmenování znalce pro účely přezkumu zprávy o vztazích
 • Návrh na nařízení likvidace právnické osoby
 • Návrh na odvolání manažera pro ztrátu důvěry
 • Návrh na odvolání nadřízeného z důvodu opakovaných drobných chyb při rozhodování
 • Návrh na odvolání nadřízeného z důvodu závažného pochybení
 • Návrh na odvolání poručníka
 • Návrh na odvolání statutárního orgánu
 • Návrh na omezení svéprávnosti
 • Návrh na opravu chyby ve smlouvě
 • Návrh na opravu veřejné komunikace
 • Návrh na pokračování v dokazování
 • Návrh na popření otcovství
 • Návrh na povolení obnovy řízení
 • Návrh na povolení obnovy řízení - nové skutečnosti
 • Návrh na povolení obnovy řízení - trestný čin
 • Návrh na prohlášení neplatnosti obchodní korporace
 • Návrh na prohlášení neplatnosti obchodní korporace
 • Návrh na prohlášení neplatnosti právnické osoby
 • Návrh na prohlášení za mrtvého
 • Návrh na prohlášení za mrtvého
 • Návrh na prohlášení za mrtvého u osoby nezvěstné
 • Návrh na prohlášení za nezvěstného
 • Návrh na provedení dalších důkazních prostředků - písemnosti
 • Návrh na provedení dalších důkazních prostředků - svědek
 • Návrh na přijetí peněžní částky do soudní úschovy
 • Návrh na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti
 • Návrh na přivolení soudu s vyloučením předsedy představenstva z výkonu funkce
 • Návrh na přivolení soudu s podnikáním nezletilého
 • Návrh na přiznání svéprávnosti (emancipace)
 • Návrh na přizvání svědka v daňovém řízení
 • Návrh na rozvod manželství
 • Návrh na rozvod manželství s připojením manžela
 • Návrh na sepsání smlouvy
 • Návrh na schválení smlouvy o nápomoci soudem
 • Návrh na sjednání daně dohodou
 • Návrh na splacení dluhu ve splátkách
 • Návrh na splácení dluhu jinak
 • Návrh na udělení povolení k uzavření manželství nezletilému a ne plně svéprávnému
 • Návrh na ukončení neobchodní spolupráce
 • Návrh na upuštění od pořádkové pokuty při daňové exekuci
 • Návrh na určení otcovství k dítěti
 • Návrh na určení, že manželství není
 • Návrh na utajení osvojení
 • Návrh na uzavření smlouvy
 • Návrh na uzavření smlouvy s určením lhůty pro odvolání
 • Návrh na vydání
 • Návrh na vydání platebního rozkazu
 • Návrh na vydání usnesení – uplatnění procesního nástupnictví
 • Návrh na vyloučení dražitele
 • Návrh na vyloučení podjatého zástupce správce daně z jednání
 • Návrh na vyloučení podjatého zástupce správce daně z jednání
 • Návrh na vyloučení rozhodce pro podjatost
 • Návrh na vyloučení soudce
 • Návrh na vyloučení soudce z důvodu podjatosti
 • Návrh na vyloučení společníka
 • Návrh na vyloučení zástupce správce daně z jednání pro podjatost
 • Návrh na vyloučení znalce a jmenování nového
 • Návrh na výmaz údajů družstva
 • Návrh na vypořádání inventarizačního schodku odpovědnému zaměstnanci
 • Návrh na vytvoření spolku
 • Návrh na zapracování jednoduchých změn do smlouvy
 • Návrh na zapracování právních změn do smlouvy
 • Návrh na zrušení bytového družstva s likvidací
 • Návrh na zrušení osvojení
 • Návrh na zrušení rozhodčího nálezu
 • Návrh na zrušení rozsudku pro zmeškání
 • Návrh na zrušení sociálního družstva s likvidací
 • "Návrh na zrušení zastoupení třetí osobou pro odůvodněný střet zájmů zástupce
 • "Návrh na zrušení zastoupení zastoupeným
 • "Návrh na zrušení zastoupení zástupcem
 • Návrh nadřízenému - požadavek zaměstnanců zkrátit pracovní dobu
 • Návrh nadřízenému k řešení velké fluktuace zaměstnanců
 • Návrh odběratele na změnu dodacích podmínek - lepší cena
 • Návrh odběratele na změnu dodacích podmínek - zkrácení doby
 • Návrh odběratele na změnu dodacích podmínek - zrušení zálohové platby
 • Návrh Odborové organizace k uzavření kolektivní smlouvy
 • Návrh opatrovance na odvolání opatrovníka
 • Návrh podporovaného na odvolání podpůrce
 • Návrh pro zlepšení pracovních podmínek
 • Návrh řešení klesající produktivity práce zaměstnanců
 • Návrh soudu k prohlášení neplatnosti manželství
 • Návrh soudu k převzetí dlužné částky do soudní úschovy
 • Návrh soudu na prohlášení neplatnosti obchodní korporace
 • Návrh soudu na přivolení s odvoláním souhlasu zákonného zástupce
 • Návrh soudu na přiznání svéprávnosti (emancipace)
 • Návrh soudu na rozhodnutí o střídavé péči o nezletilého
 • Návrh soudu na rozšíření rozsahu společného jmění manželů
 • Návrh soudu na schválení zastoupení člena domácnosti
 • Návrh soudu na snížení výživného
 • Návrh soudu na zúžení rozsahu společného jmění manželů
 • Návrh soudu na zvýšení výživného
 • Návrh více Odborových organizací k uzavření kolektivní smlouvy ve shodě u jednoho zaměstnavatele
 • Nedělitelné plnění - Výzva k poskytnutí nedělitelného plnění
 • Nemožnost dovolat se neplatnosti smlouvy
 • Neplatné právní jednání opatrovance
 • Neplatnost doložky u smlouvy kupní uzavřené adhezním způsobem
 • Neplatnost doložky u smlouvy kupní uzavřené adhezním způsobem
 • Neplatnost mzdového výměru
 • Neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
 • Neplatnost smlouvy - Dovolání se neplatnosti smlouvy
 • Neplatnost výpovědi dané zaměstnavatelem
 • Neplatnost závěti
 • Neplatnost závěti
 • Nepřijetí návrhu s protinávrhem
 • Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby zaměstnanců
 • Nesouhlas s okamžitým zrušením pracovního poměru se členem orgánu odborové organizace
 • "Nesouhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení
 • "Nesouhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení pro střet zájmů
 • "Nesouhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení s alternativním návrhem
 • Nesouhlas s prominutím dluhu
 • Nesouhlas s převodem akcií
 • Nesouhlas se vstupem na pozemek a vzniku věcného břemene při stavebním řízení
 • Nesouhlas se zastupováním druhým z manželů
 • Nezahrnutí nabídky do veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku
 • Obchodní omluva mluva za výrobní vadu
 • Obchodní omluva při zásadním prodlení s termínem dodání
 • Obchodní omluva za chybu v dodávce zboží
 • Obchodní omluva za chybu v plnění služby
 • Obchodní omluva za chybu zaměstnance
 • Obchodní omluva za doručení neobjednaného zboží
 • Obchodní omluva za nátlakové jednání zaměstnance
 • Obchodní omluva za nedodržení lhůty
 • Obchodní omluva za nedodržení termínu dodání zboží
 • Obchodní omluva za nevhodné jednání zaměstnance
 • Obchodní omluva za nevyřízenou objednávku
 • Obchodní omluva za protiprávní jednání zaměstnance
 • Obchodní omluva za špatnou kvalitu služeb
 • Obchodní omluva za vadu výrobku
 • Obchodní omluva za vadu výrobku
 • Obchodní omluva za zpoždění dodávky
 • Objednávka
 • Odepření výpovědi svědka v daňovém řízení
 • Odepření výpovědi svědka z důvodu hrozby osobě blízké
 • Odložení plánované schůzky
 • Odložení valné hromady
 • Odměna zaměstnanci za pomoc v nouzi
 • Odmítnutí akceptace změny pracovní smlouvy
 • Odmítnutí daru
 • Odmítnutí dědictví
 • Odmítnutí dědictví s výhradou povinného dílu
 • Odmítnutí dědictví zástupcem dědice
 • Odmítnutí dědictví zmocněncem
 • Odmítnutí delegovaného úkolu - nedostatečná kvalifikace
 • Odmítnutí delegovaného úkolu - úkol mimo popis pracovního poměru
 • Odmítnutí materiální pozornosti
 • Odmítnutí materiální pozornosti
 • Odmítnutí nabídky zaměstnání uchazečem
 • Odmítnutí nabídky zaměstnání uchazečem
 • Odmítnutí odkazu odkazovníkem
 • Odmítnutí podání vysvětlení dle ZOK
 • Odmítnutí poskytnutí informace dle ZOK
 • Odmítnutí poskytnutí rady
 • Odmítnutí poskytnutí rady
 • Odmítnutí poskytnutí rady
 • Odmítnutí poskytnutí rady
 • Odmítnutí poskytnutí reference na výrobek
 • Odmítnutí poskytnutí reference na zaměstnance
 • Odmítnutí povýšení zaměstnancem
 • Odmítnutí pozvání na schůzi spolku
 • Odmítnutí pozvání na večírek
 • Odmítnutí převzetí likvidační podstaty věřitelem
 • Odmítnutí přidělené práce zaměstnancem
 • Odmítnutí přidělené práce zaměstnancem
 • Odmítnutí přijetí všimného
 • Odmítnutí rezervace apartmánu
 • Odmítnutí rezervace ubytování
 • Odmítnutí splnění výzvy nadřízeného
 • Odmítnutí vyslání zaměstnance na školení
 • Odmítnutí zakázky
 • Odmítnutí zaplacení odstupného
 • Odpor proti peněžnímu postihu zaměstnavatele
 • Odpor proti platebnímu rozkazu
 • Odpověď na dopis nespokojeného účastníka semináře
 • Odpověď na dopis nespokojeného uživatele
 • Odpověď na dopis nespokojeného zákazníka
 • Odpověď na dopis zákazníka poškozeného zaměstnancem
 • Odpověď uchazeče o zaměstnání na inzerát
 • Odstoupení advokáta od zastoupení
 • Odstoupení autora od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení
 • Odstoupení od darovací smlouvy
 • Odstoupení od dohody o odpovědnosti zaměstnancem při neodstranění závad pracovních podmínek
 • Odstoupení od dohody o odpovědnosti zaměstnancem při převedení na jinou práci
 • Odstoupení od konkurenční doložky zaměstnavatelem
 • Odstoupení od pracovní smlouvy zaměstnavatelem
 • Odstoupení od pracovní smlouvy zaměstnavatelem
 • Odstoupení od projektu
 • Odstoupení od smlouvy kupní
 • Odstoupení od smlouvy o dílo
 • Odstoupení od smlouvy o finanční službě
 • Odstoupení od smlouvy o nájmu nebytových prostor - sjednáno do konce roku 2013
 • Odstoupení od smlouvy o ubytování
 • Odstoupení od smlouvy o životním pojištění
 • Odstoupení od smlouvy před zahájením zájezdu
 • Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem
 • Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem a výzva k převzetí zboží zpět na náklady dodavate
 • Odstoupení od smlouvy uzavřené na prodejním zájezdu
 • Odstoupení od spotřebitelské smlouvy
 • Odstoupení správce pozůstalosti z funkce
 • Odstoupení z funkce jednatele
 • Odstoupení z funkce likvidátora
 • Odstoupení z funkce předsedy představenstva
 • Odvolání a ukončení pracovního poměru se zaměstnancem jmenovaným do funkce – návrh změny - 2
 • Odvolání a ukončení pracovního poměru se zaměstnancem jmenovaným do funkce – odvolání z funkce - 1
 • Odvolání a ukončení pracovního poměru se zaměstnancem jmenovaným do funkce – projednání výpovědi - 3
 • Odvolání a ukončení pracovního poměru se zaměstnancem jmenovaným do funkce – výpověď z PP - 4
 • Odvolání nabídky smlouvy
 • Odvolání odkazu
 • Odvolání OSVČ proti uložené pokutě za nepředložení přehledu
 • Odvolání plné moci zmocněnci
 • Odvolání proti daňové atrakci
 • Odvolání proti daňové atrakci
 • Odvolání proti daňové atrakci
 • Odvolání proti daňové dražební vyhlášce
 • Odvolání proti registraci k dani z moci úřední
 • Odvolání proti rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace
 • Odvolání proti rozhodnutí o příklepu v daňové dražbě
 • Odvolání proti rozhodnutí o přiznaném nároku z výtěžku daňové dražby
 • Odvolání proti rozsudku v korporátním sporu
 • Odvolání proti rozsudku v občanskoprávním sporu
 • Odvolání proti stanovené ceně nemovité věci pro daňovou dražbu
 • Odvolání proti uložení pokuty zaměstnavateli při nepředložení dokladů ke kontrole
 • Odvolání proti umožněnému rozsahu nahlédnutí do spisu
 • Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení
 • Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení
 • Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení
 • Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení
 • Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení
 • Odvolání proti vydání opisu z daňového spisu
 • Odvolání proti vyloučení odborného konzultanta z daňového řízení
 • Odvolání proti vyloučení zástupce z daňového řízení
 • Odvolání proti zamítnuté žádosti o změnu místní příslušnosti
 • Odvolání proti zamítnutí přizvání svědka v daňovém řízení
 • Odvolání proti zamítnutí úhrady hotových výdajů v daňovém řízení pro neoprávněnost
 • Odvolání proti zamítnutí úhrady hotových výdajů v daňovém řízení pro zmeškání lhůty
 • Odvolání proti zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku
 • Odvolání proti zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku uplynutím času
 • Odvolání předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele s výdělečnou činností
 • Odvolání souhlasu k užití jména člověka v názvu právnické osoby
 • Odvolání souhlasu s uchováváním osobních údajů poskytnutých pro účely výběrového řízení
 • Odvolání souhlasu s vysláním na pracovní cestu těhotnou ženou
 • Odvolání souhlasu s vysláním na pracovní cestu ženou pečující o dítě ve věku do 15ti let
 • Odvolání souhlasu s pitvou
 • Odvolání souhlasu se zásahem do integrity člověka
 • Odvolání souhlasu se zobrazením podobizny člověka
 • Odvolání správce svěřeneckého fondu
 • Odvolání valné hromady
 • Odvolání veřejné nabídky
 • Odvolání výpovědi zaměstnancem
 • Odvolání výpovědi zaměstnavatelem
 • Odvolání z funkce
 • Odvolání z funkce likvidátora
 • Odvolání zvláštní plné moci zmocněnci
 • Ohlášení užívání veřejného prostranství
 • Ochrana utajovaných skutečností ve společnosti
 • Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti
 • Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplacení mzdy
 • Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem z důvodu změněného zdravotního stavu
 • Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem pro zvlášť hrubé porušení kázně
 • Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu spáchání trestného činu zaměstnancem
 • Omluva lékaře za chybu
 • Omluva lékaři pacientem
 • Omluva neschopnosti dostát jinému závazku
 • Omluva přizvaného svědka za zmeškání termínu
 • Omluva přizvaného svědka, který se nemůže dostavit k výslechu
 • Omluva škodu způsobenou svěřenou osobou
 • Omluva z úředního jednání
 • Omluva za delikt osoby ve vlastní péči
 • Omluva za deliktní chování zaměstnance
 • Omluva za dočasné zpoždění splácení dluhu s návrhem řešení
 • Omluva za dočasné zpoždění splácení dluhu s návrhem řešení
 • Omluva za chybné řídící rozhodnutí
 • Omluva za chybu v seznamu hostů
 • Omluva za chybu ve vyúčtování
 • Omluva za mylné odeslání upomínky k uhrazení dluhu
 • Omluva za mylné odeslání upomínky k uhrazení dluhu
 • Omluva za mylné odeslání upomínky k uhrazení dluhu
 • Omluva za neúplnost plnění smlouvy
 • Omluva za nevhodné opuštění místnosti
 • Omluva za nevyžádanou reklamu
 • Omluva za omylem vystavenou fakturu
 • Omluva za písařskou chybu
 • Omluva za poskytnutí nesprávné informace
 • Omluva za poskytnutí neúplné informace
 • Omluva za poškození cizí věci
 • Omluva za poškození majetku
 • Omluva za poškození zdraví
 • Omluva za pozdní platbu
 • Omluva za pozdní platbu
 • Omluva za pozdní platbu
 • Omluva za pozdní zaplacení splátku dluhu
 • Omluva za stížnost na prodavače s diplomatickou obranou
 • Omluva za svěřenou osobu
 • Omluva za špatně provedenou službu
 • Omluva za tiskovou chybu
 • Omluva za účetní chybu
 • Omluva za urážku
 • Omluva za útočné jednání
 • Omluva za vlastní chybu na daňovém dokladu
 • Omluva za zmeškání termínu úředního podání
 • Omluva za způsobení citové újmy
 • Omluva za způsobenou smrt
 • Omluva za zrušení schůzky pro nepředvídatelný důvod
 • Omluva za zrušení schůzky z jiného důvodu
 • Omluva zaměstnanci
 • Omluva zaměstnancům za chybu v manažerském rozhodnutí
 • Omluva zaměstnancům za tvrdé jednání
 • Omluva zaměstnancům za zpoždění výplat
 • Omluva zaměstnavateli
 • Omluva ze schůze nebo meetingu
 • Omluvenka žáka z vyučování na celý den
 • Omluvenka žáka z vyučování na jednu hodinu
 • Opakovaná výzva k úhradě pohledávky
 • Opakovaná žádost o informaci k produktu nebo službě
 • Opakovaný návrh na zlepšení prodejů oddělení
 • Oprava vad daňového podání
 • Organizační řád obchodní společnosti
 • Organizační schéma obchodní společnosti
 • Oslovení potenciálního zaměstnavatele - Žádost o zaměstnání
 • Oznámení celozávodní dovolené ve významném dnu
 • Oznámení částečného obnovení živnosti správci daně
 • Oznámení daňového dlužníka o zániku povinnosti hlásit majetek
 • Oznámení drobného zpoždění dodávané služby
 • Oznámení druhému z manželů, že mu zaniká nájemní právo k bytu v bytovém družstvu
 • Oznámení firemního jubilea s pozvánkou na oslavu
 • Oznámení hromadného propouštění zaměstnancům
 • Oznámení jednoho z manželů, že trvale opouští domácnost
 • Oznámení narození dítěte
 • Oznámení narození dítěte
 • Oznámení nepřítomnosti v kanceláři
 • Oznámení nulového příjmu pro firmy - daňové přiznání
 • Oznámení nulového příjmu pro živnostníky - daňové přiznání
 • Oznámení o celopodnikové letní dovolené
 • Oznámení o částečné neplatnosti kolektivní smlouvy
 • Oznámení o důchodu zaměstnance
 • Oznámení o důchodu zaměstnance
 • Oznámení o existenci předkupního práva k nemovitosti v daňové exekuci
 • Oznámení o existenci předmanželské smlouvy v daňové exekuci
 • Oznámení o jiných vadách nemovitosti v daňové exekuci
 • Oznámení o konání maturitního večírku
 • Oznámení o konání sportovní akce
 • Oznámení o konání třídního srazu
 • Oznámení o kontrole zaměstnance, který nebyl zastižen
 • Oznámení o krádeži osobních věcí
 • Oznámení o možném propouštění
 • Oznámení o možném ukončení smlouvy
 • Oznámení o možnosti spoření zaměstnanců
 • Oznámení o možnosti získání bonusu
 • Oznámení o nápravě diskriminačního chování zaměstnavatele
 • Oznámení o nedostatečné výši mzdy daňového dlužníka v exekuci
 • Oznámení o nedostatku práce ve firmě
 • Oznámení o nemoci zaměstnance
 • Oznámení o nemožném provedení úhrady
 • Oznámení o nemožném vyřízení objednávky
 • Oznámení o nemožném vyřízení objednávky z akční nabídky
 • Oznámení o nepřijetí uchazeče do zaměstnání
 • Oznámení o neúplném doručení zásilky
 • Oznámení o neúplném vyřízení objednávky
 • Oznámení o nezaplacené pravidelné splátce
 • Oznámení o nezaplacené splátce zaměstnancem
 • Oznámení o odběrech jen na základě složené zálohy
 • Oznámení o odcizení, ztrátě, poškození nebo zničení cestovního dokladu - pasu
 • Oznámení o odcizení, ztrátě, poškození nebo zničení občanského průkazu
 • Oznámení o odhlášení psa od poplatku
 • Oznámení o odchodu do důchodu zaměstnancem
 • Oznámení o odložení svatby
 • Oznámení o odvolání dobrovolnické pomoci
 • Oznámení o omezení produkce a distribuce zboží
 • Oznámení o postoupení pohledávky více osobám
 • Oznámení o pozastavení poskytování zaměstnaneckých výhod
 • Oznámení o provedené expedici zboží a termínu jeho doručení
 • Oznámení o předání obchodního kontaktu
 • Oznámení o přeložení zaměstnance
 • Oznámení o přeložení zaměstnance do jiného místa práce
 • Oznámení o přestěhování provozovny - daňové
 • Oznámení o přihlášení psa k poplatku
 • Oznámení o přijetí nového člena prodejního týmu
 • Oznámení o přijetí odstupného za uvolnění bytu
 • Oznámení o přijetí organizačního opatření
 • Oznámení o přijetí organizačního opatření
 • Oznámení o přijetí reklamace
 • Oznámení o realizaci úsporných plánů
 • Oznámení o rozhodnutí nevyplacení mimořádné odměny
 • Oznámení o rozvodu manželství
 • Oznámení o rozvodu manželství
 • Oznámení o rozvodu manželství
 • Oznámení o rozvodu manželství
 • Oznámení o řešení konfliktu na pracovišti
 • Oznámení o schválení návrhu
 • Oznámení o snížené výši plněné škody zaměstnanci
 • Oznámení o snížení cen
 • Oznámení o snížení cen
 • Oznámení o snížení cen
 • Oznámení o snížení cen s pozvánkou na společenskou akci
 • Oznámení o snížení cen v e-shopu
 • Oznámení o termínu a místu konání školení
 • Oznámení o tragické smrti zaměstnance
 • Oznámení o trvání nevyrovnaného dluhu
 • "Oznámení o ukončení mandátu zmocněnce pro doručování
 • Oznámení o ukončení obchodní spolupráce
 • Oznámení o ukončení právního zastoupení
 • Oznámení o určení daňové platby plátcem
 • Oznámení o určení daňové platby provedené třetí osobou
 • Oznámení o určení zastupující osoby - zmocněnce
 • Oznámení o úschově daňových dokladů mimo Českou republiku
 • Oznámení o ustanovení společného zástupce pro podání daňového přiznání za zemřelého
 • Oznámení o ustanovení společného zástupce pro podání daňového přiznání za zemřelého s žádostí
 • Oznámení o ustanovení zmocněnce pro doručování písemností v daňovém řízení - časově neomezeno
 • "Oznámení o ustanovení zmocněnce pro doručování písemností v daňovém řízení - doba určitá
 • Oznámení o vánočním volnu zaměstnancům
 • Oznámení o vydědění potomka
 • Oznámení o vydržení věci movité
 • Oznámení o vyhovění žádosti o přeložení
 • Oznámení o vyřízení reklamace opravou
 • Oznámení o vyřízení reklamace opravou
 • Oznámení o vyřízení reklamace slevou
 • Oznámení o výši náhrady mzdy za dovolenou
 • Oznámení o využití provozních výnosů
 • Oznámení o využití provozních výnosů
 • Oznámení o využití sponzorského daru
 • Oznámení o vzniku škody na odložených věcech zaměstnance
 • Oznámení o zadržení věci a důvodu
 • Oznámení o zahájení činnosti podléhající dani
 • Oznámení o zákazu kouření na pracovišti
 • Oznámení o zamítnutí žádosti o přeložení
 • Oznámení o zániku pohledávky
 • Oznámení o zániku společníka ve společnosti - daňové
 • Oznámení o započetí výkonu zástavního práva
 • Oznámení o zařazení distributora do méně výhodné provizní skupiny
 • Oznámení o zastavení úlev zaměstnanci při studiu
 • Oznámení o změně příjmení po rozvodu
 • Oznámení o změně telefonního čísla
 • Oznámení o změně vlastníka nemovitosti – bývalý vlastník
 • Oznámení o změně vlastníka nemovitosti – nový vlastník
 • Oznámení o změně způsobu výkonu zástavního práva
 • Oznámení o zrušení nabídky smlouvy
 • Oznámení o zrušení pobočky
 • Oznámení o zrušení provozovny - daňové
 • Oznámení o zrušení smlouvy o zprostředkování
 • Oznámení o zrušení sňatku jedním ze snoubenců na poslední chvíli
 • Oznámení o zřízení provozovny - daňové
 • Oznámení o zvýšení cen
 • Oznámení obnovení všech živnosti správci daně
 • Oznámení Odborové organizaci vznik nových pracovních poměrů
 • Oznámení opravy chyb na daňovém dokladu s omluvou
 • Oznámení otevření nového obchodu
 • Oznámení otevření nového obchodu
 • Oznámení otevření nových poboček
 • Oznámení plátce mzdy o jiném plátci mzdy daňového dlužníka v exekuci
 • Oznámení plátce mzdy o přijetí do zaměstnání daňového dlužníka v exekuci
 • Oznámení plátce mzdy o ukončení zaměstnávání daňového dlužníka v exekuci
 • Oznámení povinného školení zaměstnanců
 • Oznámení povinného školení zaměstnanců
 • Oznámení pracovní příležitosti
 • Oznámení právního jednání po výzvě správce daně
 • Oznámení přerušení provozování některých živností - daňové
 • Oznámení přerušení provozování podnikání - daňové
 • Oznámení přestěhování prodejny
 • Oznámení přestěhování prodejny se speciální nabídkou slev
 • Oznámení skončení pobírání příjmu
 • Oznámení sňatku v tisku
 • Oznámení snížení cen
 • Oznámení snížení cen
 • Oznámení snížení cen u vybraných produktů e-shopu
 • Oznámení těhotné, že přidělenou práci nemůže vykonávat
 • Oznámení termínu nástupu do zaměstnání vybranému kandidátovi 
 • Oznámení účastníka veřejné soutěže o přijetí nabídky
 • Oznámení úmrtí člena rodiny
 • Oznámení úmrtí člena rodiny
 • Oznámení úmrtí člena zájmového spolku
 • Oznámení úmrtí kolegy zaměstnancům
 • Oznámení úmrtí vlivné osoby
 • Oznámení vítěze veřejné soutěže
 • Oznámení vítěze vnitrofiremní soutěže
 • Oznámení vítěze vnitrofiremní soutěže
 • Oznámení vlastníka bytu o změně počtu osob v jednotce
 • Oznámení volna zaměstnancům - státní svátek
 • Oznámení volna zaměstnancům - státní svátek
 • Oznámení volného pracovního místa
 • Oznámení vstupu společnosti do likvidace správci daně
 • Oznámení zaměstnance o odchodu do důchodu
 • Oznámení zaměstnance pod vlivem bossingu
 • Oznámení zaměstnance zaměstnavateli o špatných podmínkách práce
 • Oznámení zaměstnanci o odchodu do důchodu
 • Oznámení zaměstnanci, že zaměstnavatel trvá na tom, aby dále konal svou práci
 • Oznámení zaměstnancům o aplikaci částečné nezaměstnanosti
 • Oznámení zaměstnancům o pozastavení rozvojových investic
 • Oznámení zaměstnancům o uzavření ztrátové provozovny
 • Oznámení zaměstnancům o uzavření ztrátové provozovny
 • Oznámení zaměstnancům, že dochází k destabilizaci firmy
 • Oznámení zaměstnavatele o přesunutí termínu osobního pohovoru
 • Oznámení zaměstnavatele odborové organizaci, že okamžité zrušení pracovního poměru je oprávněné, lhů
 • Oznámení zaměstnavateli o překážce bránící v nástupu do práce
 • Oznámení zaměstnavateli, že zaměstnanec trvá na dalším zaměstnáván
 • Oznámení zaslání opravného daňového přiznání
 • Oznámení zaslání opravného vyúčtování
 • Oznámení zastupovaného o odvolání plné moci zmocněnci
 • Oznámení závad na pracovišti
 • Oznámení změn v právní formě při daňovém řízení
 • Oznámení změn základních registračních údajů u správce daně
 • Oznámení změny adresy provozovny s výhodnou nabídkou
 • Oznámení změny adresy sídla fírmy
 • Oznámení změny cenové politiky firmy zaměstnancům
 • Oznámení změny cenové politiky firmy zaměstnancům
 • Oznámení změny identifikačních údajů zaměstnancům
 • Oznámení změny názvu firmy zákazníkům
 • Oznámení změny názvu firmy zákazníkům - po sloučení
 • Oznámení změny plátce mzdy daňového dlužníka v exekuci
 • Oznámení změny termínu schůzky osobního pohovoru
 • Oznámení změny tradičního názvu firmy zaměstnancům
 • Oznámení změny tradičního sídla firmy zaměstnancům
 • Oznámení změny účtu plátce daně
 • Oznámení změny údajů člena družstva
 • Oznámení změny v poplatcích zákazníků za provozní služby
 • Oznámení zmocněnce o vypovězení plné moci
 • Oznámení zvláštního režimu
 • Oznámení zvýšení cen
 • Oznámení zvýšení cen
 • Oznámení zvýšení cen
 • Oznámení zvýšení cen
 • Oznámení zvýšení cen některých produktů
 • Oznámení, že uchazeč o práci nesmí být zaměstnán
 • Oznámení, že za volno poskytnuté ke  zkoušce nenáleží zaměstnanci mzda
 • Oznámení, že zboží nebude dále dodáváno na fakturu
 • Oznámení, že zboží nebude dále dodáváno na fakturu
 • Oznámení, že zmocněná osoba byla oznámena
 • Paragon
 • Personální akvizice nejlepších studentů
 • Petice
 • Petice - Podpisový petiční arch bez textu petice
 • Petice - Podpisový petiční arch s petičním textem
 • Písemné odevzdání hlasu po konání valné hromady
 • Písemné odevzdání hlasu před konáním valné hromady
 • Písemné potvrzení o převzetí písemnosti zaměstnavatelem
 • Písemné prohlášení správce vkladu o splnění vkladové povinnosti
 • Písemné přijetí návrhu pracovní smlouvy zaměstnacem
 • Písemný návrh pracovní smlouvy
 • Plná moc – fyzická osoba zastupuje jinou fyzickou osobu
 • Plná moc – fyzická osoba zastupuje obchodní korporaci
 • Plná moc generální v daňovém řízení
 • Plná moc k odmítnutí dědictví zmocněncem
 • Plná moc k převodu motorového vozidla
 • Plná moc k uzavření manželství zástupcem
 • Plná moc k vyřízení dědictví zmocněncem
 • Plná moc k zastoupení na valné hromadě
 • Plná moc obecného zmocněnce
 • Plná moc pro dědické řízení - procesní plná moc
 • Plná moc pro dědické řízení - vybrané právní jednání
 • Plná moc pro jedno daňové právní jednání
 • "Plná moc pro přebírání písemností v daňovém řízení časově neomezená
 • "Plná moc pro přebírání písemností v daňovém řízení časově omezená
 • Plná moc pro přebírání písemností za zaměstnance
 • Plná moc pro přístup do daňové informační schránky
 • Plná moc pro řešení úkonů ve stavebním řízení
 • Plná moc pro zastupování na členské schůzi družstva
 • Plná moc pro zastupování na valné hromadě
 • Plná moc pro zastupování před Ústavním soudem
 • Plná moc pro zastupování před Ústavním soudem
 • "Plná moc pro zpracování a podání daňového přiznání advokátem
 • "Plná moc pro zpracování a podání daňového přiznání daňovým poradcem
 • Plná moc pro zrušení informační daňové schránky
 • Plná moc pro zřízení informační daňové schránky
 • Plná moc udělená patentovému zástupci
 • Podání dodatečného daňového přiznání na nižší základ daně
 • Podání dodatečného daňového přiznání na vyšší základ daně
 • Podání dodatečného vyúčtování na nižší základ daně
 • Podání dodatečného vyúčtování na vyšší základ daně
 • Podání následného hlášení
 • Podání vysvětlení správci daně
 • Poděkování advokátovi za dobrou službu
 • Poděkování advokátovi za vyřešení případu s dalším příkazem
 • Poděkování brigádníkům za vynikající práci
 • Poděkování daňovému poradci za zastoupení
 • Poděkování dobrovolníkům za práci
 • Poděkování dodavateli za rychlou výměnu zboží
 • Poděkování firmě za návštěvu veletrhu
 • Poděkování klientům za důvěru - za zemřelého
 • Poděkování lékaři za osobní přístup
 • Poděkování lékaři za rychlý zákrok
 • Poděkování lékaři za úspěšný zákrok
 • Poděkování lékařskému personálu za vynikající péči
 • Poděkování někomu za přivolání pomoci
 • Poděkování nevybranému uchazeči o zaměstnání za zájem
 • Poděkování příteli za výraz soucitu a podpory
 • Poděkování rodině za přínos zaměstnance pro firmu
 • Poděkování za analýzu
 • Poděkování za aplikaci doporučení
 • Poděkování za dar
 • Poděkování za dar
 • Poděkování za dar
 • Poděkování za dar převzatý v nemocnici
 • Poděkování za dobrou práci účetnímu
 • Poděkování za dobře provedenou práci zhotoviteli
 • Poděkování za dodání zboží za velmi nízké ceny
 • Poděkování za doplacení úplné kupní ceny
 • Poděkování za doporučení bývalému zaměstnavateli
 • Poděkování za doporučení bývalému zaměstnavateli
 • Poděkování za doporučení inovací
 • Poděkování za doporučení služby
 • Poděkování za doporučení zaměstnavateli
 • Poděkování za dotaz k produktu
 • Poděkování za dotaz na volná pracovní místa
 • Poděkování za komerční radu
 • Poděkování za nabídku zaměstnání
 • Poděkování za návštěvu výstavní expozice
 • Poděkování za nevyužitou nabídku pomoci
 • Poděkování za obchodní omluvu
 • Poděkování za objednávku
 • Poděkování za objednávku
 • Poděkování za objednávku
 • Poděkování za objednávku s opožděným dodáním
 • Poděkování za odpověď na návrh
 • Poděkování za osobní omluvu
 • Poděkování za podporu při získávání sponzorských darů
 • Poděkování za podporu při získávání veřejné zakázky
 • Poděkování za pohostinství
 • Poděkování za pohovor nepřijatým uchazečem
 • Poděkování za pochvalu
 • Poděkování za pomoc v nepřítomnosti
 • Poděkování za poskytnuté doporučení
 • Poděkování za poskytnutí obchodní informace
 • Poděkování za povýšení
 • Poděkování za povzbuzující odpověď
 • Poděkování za pozvání na proběhnuvší oběd
 • Poděkování za profesionální zdvořilost v citlivé situaci
 • Poděkování za přijetí do zaměstnání
 • Poděkování za přijetí zlepšovacího návrhu
 • Poděkování za přijetí zlepšovacího návrhu
 • Poděkování za přijetí zlepšovacího návrhu
 • Poděkování za přijetí zlepšovacího návrhu
 • Poděkování za přijetí zlepšovacího návrhu
 • Poděkování za přijetí zlepšovacího návrhu
 • Poděkování za přijetí zlepšovacího návrhu
 • Poděkování za radu osobního charakteru
 • Poděkování za reakci zaměstnavatele na životopis
 • Poděkování za realizovanou výstavní expozici
 • Poděkování za rychlé vyřízení reklamace
 • Poděkování za rychlou reakci
 • Poděkování za schůzku firmě uchazečem
 • Poděkování za spolupráci
 • Poděkování za stížnost na zaměstnance
 • Poděkování za účast, organizaci a sponzoring sportovního klání
 • Poděkování za udělenou pochvalu
 • Poděkování za úhradu pozdní platby
 • Poděkování za úhradu pozdní platby
 • Poděkování za úhradu zálohové faktury
 • Poděkování za upozornění na chybu
 • Poděkování za upozornění na korupci
 • Poděkování za upozornění na protiprávní jednání
 • Poděkování za úsporný plán ekonomovi
 • Poděkování za včasnou platbu
 • Poděkování za vydání zboží v době státního svátku
 • Poděkování za vyjádření soucitu a podpory v těžké životní situaci
 • Poděkování za výjimečnou odměnu
 • Poděkování za vysvětlení situace ve smyslu ztráty důvěry
 • Poděkování za zaslanou soustrast
 • Poděkování za zaslání životopisu
 • Poděkování za zvýšení mzdy
 • Poděkování za zvýšení mzdy
 • Poděkování za zvýšení mzdy
 • Poděkování zákazníkovi za expresní platbu
 • Poděkování zákazníkovi za platbu ve splatnosti
 • Poděkování zákazníkovi za poslední splátku
 • Poděkování zákazníkovi za pravidelnou splátku
 • Poděkování zákazníkovi za první splátku
 • Poděkování zákazníkovi za upozornění na korupční jednání podřízeného
 • Poděkování zákazníkům za zakoupení nové služby nebo zboží
 • Poděkování zaměstnanci za konkrétní inovativní řešení
 • Poděkování zaměstnavateli za poskytnutou odměnu
 • Poděkování zaměstnavateli za výraz soucitu
 • Podlicenční smlouva pro částečné použití díla
 • Podlicenční smlouva pro úplné použití díla
 • Podnět k opatření proti nečinnosti
 • Podnět k prošetření zaměstnávání mladistvých
 • Podnět zaměstnance k vyjednávání o uzavření kolektivní smlouvy
 • Podpisový regulativ
 • Podpisový vzor zaměstnance
 • Podpora politikovi malé strany
 • Podpora rodině při úmrtí zaměstnance
 • Pochvala dodavateli služby
 • Pochvala dodavateli služby a zboží
 • Pochvala kolektivnímu vyjednavači
 • Pochvala podřízenému úředníkovi
 • Pochvala politikovi za hlasování pro zákon
 • Pochvala poslanci za dosažení stanoveného cíle
 • Pochvala řečníkovi za projev na schůzi
 • Pochvala tiskovému mluvčímu za obratnou mediální reakci
 • Pochvala tiskovému mluvčímu za pozitivní medializaci chyby firmy
 • Pochvala tiskovému mluvčímu za skvělý výkon před médii
 • Pochvala zákazníka prodavačům
 • Pochvala zaměstnanci za ochotu k zákazníkům
 • Pochvala zaměstnanci za pracovní výkon
 • Pochvala zaměstnancům celého oddělení
 • Pochvala žákovi za zlepšení studijních výsledků
 • Pokladní kniha bez DPH A4
 • Poskytnutí jiné rady
 • Poskytnutí náhrady za škodu způsobenou na odložených věcech
 • Poskytnutí osobní rady
 • Poskytnutí profesní rady
 • Poskytnutí profesní rady
 • Poskytnutí provozní zálohy zaměstnanci
 • Poskytnutí provozní zálohy zaměstnanci
 • Poskytnutí výchovné rady zaměstnanci
 • Poskytnutí výchovné rady zaměstnanci
 • Poslední výzva k úhradě pohledávky
 • Postih společného jmění manželů
 • Potvrzení dohody - předsmluvní odpovědnost
 • Potvrzení o poskytnutí odborné praxe absolventa
 • Potvrzení o pozbytí platnosti dlužního úpisu
 • Potvrzení o převzetí e-mailové zprávy
 • Potvrzení o převzetí svěřených věcí zaměstnancem
 • Potvrzení o převzetí závdavku
 • Potvrzení o přijetí platby
 • Potvrzení o přijetí platby
 • Potvrzení o přijetí zásilky
 • Potvrzení o přijetí zprávy
 • Potvrzení o splnění vkladových povinností nadace
 • Potvrzení o zaměstnání
 • Potvrzení objednávky
 • Potvrzení objednávky
 • Potvrzení opravy chyby programu
 • Potvrzení opravy chyby v informaci
 • Potvrzení opravy chyby v inzerátu
 • Potvrzení opravy neúplné informace
 • Potvrzení poptávky
 • Potvrzení převzetí písemnosti
 • Potvrzení přijetí dokumentů ke zpracování
 • Potvrzení přijetí jiné zprávy
 • Potvrzení přijetí nabídky k zaměstnání
 • Potvrzení přijetí negativní zprávy
 • Potvrzení přijetí požadavku
 • Potvrzení přijetí požadavku na rezervaci ubytování
 • Potvrzení přijetí zlepšovacího návrhu
 • Potvrzení přijetí zprávy ke zpracování
 • Potvrzení přijetí žádosti
 • Potvrzení přijetí životopisu
 • Potvrzení přijetí životopisu
 • Potvrzení přijetí životopisu
 • Potvrzení přijetí životopisu
 • Potvrzení přijetí životopisu
 • Potvrzení přijetí životopisu
 • Potvrzení přijetí životopisu
 • Potvrzení přijetí životopisu
 • Potvrzení rezervace zboží dodavatelem
 • Potvrzení rozhodnutí managementu
 • Potvrzení rozhodnutí managementu
 • Potvrzení různých dohod
 • Potvrzení schůzky
 • Potvrzení schůzky
 • Potvrzení schůzky
 • Potvrzení schůzky
 • Potvrzení splnění delegovaného účetního úkolu
 • Potvrzení telefonické dohody
 • Potvrzení termínu účasti na schůzce uchazečem o zaměstnání
 • Potvrzení termínu účasti na schůzce uchazečem o zaměstnání
 • Potvrzení účasti
 • Potvrzení uděleného povolení
 • Potvrzení udělení oprávnění k jednání
 • Potvrzení udělení oprávnění k jednání
 • Potvrzení upisovateli
 • Potvrzení ústní dohody
 • Potvrzení ústní dohody
 • Pověření pro více druhů právního jednání v daňovém řízení
 • Pověření zaměstnance
 • Pověření zaměstnance pro více druhů právního jednání v daňovém řízení
 • Povolání do funkce likvidátora
 • Povzbuzení hospitalizovanému zaměstnanci od managementu firmy
 • Povzbuzení matce hospitalizované dcery
 • Povzbuzení někoho k pokračování ve velmi dobré práci
 • Povzbuzení zákazníka k dalšímu nákupu
 • Povzbuzení zaměstnance k dalšímu zvýšení prodeje
 • Povzbuzení zaměstnance ke zvýšení prodeje v období firemní soutěže
 • Povzbuzení zaměstnanců k udržení pracovního výkonu
 • Povzbuzení zaměstnanců k udržení výkonu před dokončením zakázky
 • Povzbuzení zaměstnanců k vyššímu sezónnímu výkonu
 • Povzbuzení žáků k udržení studijních výkonů
 • Pozbytí práva věřitele požadovat další úroky
 • Pozdní podání daňového tvrzení s omluvou
 • Pozvání na třídní sraz
 • Pozvání na třídní sraz
 • Pozvánka k návštěvě klubové sportovní události
 • Pozvánka k výběrovému řízení pro obsazení nové pracovní pozice
 • Pozvánka na členskou schůzi družstva
 • Pozvánka na členskou schůzi Sociálního družstva
 • Pozvánka na členskou schůzi spolku
 • Pozvánka na den otevřených dveří
 • Pozvánka na firemní brainstorming
 • Pozvánka na firemní předváděcí akci
 • Pozvánka na neformální posezení spolužáků
 • Pozvánka na neformální večírek zaměstnanců
 • Pozvánka na pravidelné setkání specialistů
 • Pozvánka na pravidelnou klubovou schůzi
 • Pozvánka na řádnou valnou hromadu
 • Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek s externím odkazem na pořad zasedání
 • Pozvánka na schůzi managementu
 • Pozvánka na schůzi nájemníků
 • Pozvánka na Team Bulding
 • Pozvánka na ustavující schůzi budoucí právnické osoby
 • Pozvánka na ustavující schůzi spolku
 • Pozvánka na V.I.P večírek
 • Pozvánka na V.I.P. ples
 • Pozvánka na valnou hromadu
 • Pozvánka na valnou hromadu s informací o využití technických prostředků použitých pro konání VH
 • Pozvánka na výjimečnou schůzi zaměstnanců
 • Pozvánka sponzora na akci
 • Pozvánka zákazníka na prezentaci
 • Pozvánka zákazníka na výstavu
 • Požadavek zaměstnavatele konat práci přesčas nad rámec zákona
 • Pracovně lékařská prohlídka - posudek
 • Pracovně lékařská prohlídka - poučení zaměstnance
 • Pracovně lékařská prohlídka - žádost o prohlídku
 • Pracovní posudek
 • Pracovní řád
 • Pracovní smlouva na dobu neurčitou bez tříměsíční zkušební doby spojená s konkurenční doložkou
 • Pracovní smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou
 • Pracovní smlouva na dobu určitou
 • Pracovní smlouva na dobu určitou po dobu trvání prací
 • Pracovní smlouva na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou
 • Prekluze práva
 • Prezenční listina valné hromady akciové společnosti
 • Program Odborové organizace
 • Prohlášení kmenových listů za neplatné, výzva k odevzdání
 • Prohlášení o odstoupení člena voleného orgánu
 • Prohlášení o vnesení nemovité věci jakožto nepeněžitého vkladu
 • Prohlášení ručitelů – finanční závazek
 • Prohlášení uchazeče o zaměstnání, ochrana osobních údajů při zaslání životopisu ve výběrovém řízení
 • Prohlášení vlastníka všech jednotek
 • Prohlášení zástupce, že dědic pozůstalost neodmítá
 • Prohlášení zástupce, že dědic pozůstalost přijímá
 • Projevení opětovného zájmu autora k užití díla po předchozím odstoupení od licenční smlouvy z důvodu
 • Prokázání předkupního práva k věci v daňové dražbě
 • Prominutí dluhu vydáním kvitance
 • Protinávrh u nevyhovující smlouvy
 • Protokol - Bezpečnost práce na montážní jámě
 • Protokol - Bezpečnost práce na stojanové brusce
 • Protokol - Bezpečnost práce při práci se skartátory
 • Protokol - Bezpečnost práce při práci se soustružnickými stroji
 • Protokol - Bezpečnost práce při svařování elektrickým obloukem
 • Protokol - Bezpečnost práce při vrtání na stojanové vrtačce
 • Protokol - Bezpečnost práce při zdvihání břemen
 • Protokol o předání bytu do nájmu
 • Protokol o seznámení zaměstnanců s kolektivní smlouvou
 • Protokol o zaškolení zaměstnance bez kvalifikace
 • Provozní řád budov
 • Průvodní dopis k daru od zaměstnavatele
 • Průvodní dopis k objednávce
 • Průvodní dopis k opravené faktuře
 • Průvodní dopis k písemnosti ke zpracovaní
 • Průvodní dopis k šeku
 • Průvodní dopis k životopisu
 • Průvodní dopis k životopisu
 • Průvodní dopis ke kompenzačnímu daru
 • Předčasné vrácení předmětu výpůjčky
 • Předložení závěti třetí osobou
 • Předmanželská smlouva
 • Přerušení mateřské dovolené
 • Přesunutí termínu konání maturitního večírku
 • Převedení zaměstnance na jinou práci po dobu výpovědní doby
 • Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků
 • Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu změny zdravotního stavu
 • Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu ztráty kvalifikačních předpokladů
 • Převedení zaměstnance zpět na původní práci
 • Převzetí zásilky
 • Přihláška člena do Odborové organizace
 • Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky
 • Přihláška pohledávky do rozvrhu daňové dražby
 • Přihláška pohledávky do rozvrhu vyúčtování daňové dražby
 • Přihláška za člena družstva
 • Přihláška zájemce o členství v sociálním družstvu
 • Příjmový pokladní doklad
 • Příjmový pokladní doklad i pro podvojné účetnictví
 • Přijmutí části zlepšovacího návrhu
 • Přijmutí části zlepšovacího návrhu
 • Přijmutí čestné funkce
 • Přijmutí čestného členství
 • Přijmutí daru
 • Přijmutí daru
 • Přijmutí nabídky
 • Přijmutí nabídky k založení společnosti
 • Přijmutí nabídky ke vstupu do spolku, klubu nebo zájmové skupiny
 • Přijmutí nabídky obchodního partnerství
 • Přijmutí nabídky právních služeb
 • Přijmutí nabídky zaměstnání
 • Přijmutí nabídky zaměstnání
 • Přijmutí nabídky zaměstnání
 • Přijmutí návrhu na vylepšení
 • Přijmutí návrhu obsahu smlouvy
 • Přijmutí návrhu zaměstnance na zkvalitnění dodávek čehokoliv
 • Přijmutí návrhu zaměstnance pro zlepšení produktivity oddělení
 • Přijmutí neformálního pozvání na oběd
 • Přijmutí neformálního pozvání na sportovní odpoledne
 • Přijmutí obchodní nabídky dodavatele
 • Přijmutí obchodní nabídky dodavatele jakékoliv služby
 • Přijmutí ocenění
 • Přijmutí odstoupení manažera
 • Přijmutí odvolání z funkce
 • Přijmutí odvolání z funkce
 • Přijmutí omluvy
 • Přijmutí omluvy
 • Přijmutí pocty
 • Přijmutí pozvání na formální společenskou akci
 • Přijmutí pozvání na konferenci
 • Přijmutí pozvání na konferenci s proslovem
 • Přijmutí pozvání na neformální večírek
 • Přijmutí pozvání na oběd
 • Přijmutí pozvání na oslavu významného výročí
 • Přijmutí pozvání na schůzi spolku
 • Přijmutí pozvání na svatební hostinu
 • Přijmutí pozvání na školní sraz
 • Přijmutí pozvání na večeři
 • Přijmutí pozvání na významnou osobní oslavu
 • Přijmutí pozvání na významnou osobní oslavu
 • Přijmutí pozvání přednášejícího na kongres
 • Přijmutí reklamace s možností výměny zboží nebo vrácení peněz
 • Přijmutí reklamace s odesláním nového výrobku
 • Přijmutí reklamace zboží poškozeného při přepravě
 • Přijmutí rezignace
 • Přijmutí rezignace za jiného zaměstnance
 • Přijmutí schůzky s potenciálním zákazníkem
 • Přijmutí termínu schůzky s obchodním partnerem
 • Přijmutí termínu schůzky s vedením společnosti
 • Přijmutí termínu schůzky se zahraničním zákazníkem
 • Přijmutí výpovědi kvalitního zaměstnance
 • Přijmutí výpovědi nekvalitního zaměstnance
 • Přijmutí významného ocenění
 • Přijmutí zlepšovacího návrhu
 • Přijmutí zlepšovacího návrhu
 • Přijmutí zlepšovacího návrhu
 • Příkaz ředitele o kontrolách práce neschopných zaměstnanců
 • Příkaz vedení firmy k dodržování čehokoliv
 • Příkaz vedení firmy k elektronizaci daňových dokladů 
 • Příkaz vedení firmy k manipulaci s právními dokumenty
 • Příkaz vedení firmy k omezení výdajů na reprezentaci
 • Příkaz vedení firmy k provedení archivace a skartace dokumentů
 • Příloha k zápisu o provedené inventarizaci hmotně odpovědného zaměstnance s čestným prohlášením
 • Připomenutí termínu splatnosti neuhrazené pohledávky
 • Připomenutí termínu splatnosti neuhrazené pohledávky
 • Připomenutí termínu splatnosti neuhrazených splátek
 • Připomenutí termínu sportovního klání
 • Připomínky k návrhu smlouvy o práci mimo pracovní poměr
 • Příslib zaměstnání
 • Rada zaměstnanců
 • Rámcová kupní smlouva
 • Rámcová smlouva o poskytování služeb
 • Reakce na inzerát s nabídkou práce
 • Reakce na inzerát s nabídkou práce
 • Reakce na stížnost zákazníka
 • Reakce na stížnost zákazníka
 • Reakce na výtky zákazníka
 • Reakce zaměstnavatele na obavy zaměstnanců z jiné nepodložené zprávy
 • Reakce zaměstnavatele na obavy zaměstnanců z propouštění
 • Reference odmítnutá - negativní zkušenost se zaměstnancem
 • Reference poskytnutá brigádníkovi za dobrou práci
 • Reference poskytnutá zaměstnanci za dlouhodobě skvělou práci
 • Reference poskytnutá zaměstnanci za krátkodobou, ale výbornou práci
 • Reference poskytnutá zaměstnanci za kvalitní, odbornou i vědeckou práci
 • Referenční dopis spokojeného zákazníka
 • Referenční dopis spokojeného zákazníka
 • Referenční dopis spokojeného zákazníka
 • Reklamace - nepodstatné plnění kupní smlouvy – řešení odstraněním vady
 • Reklamace - nepodstatné plnění kupní smlouvy – řešení slevou
 • Reklamace - Uplatnění práva na přiměřenou slevu
 • Reklamace - Uplatnění práva z vadného plnění – dodání nové věci bez vad
 • Reklamace - Uplatnění práva z vadného plnění – dodání nové věci bez vad - opakovaný výskyt stejné va
 • Reklamace - Volba práva z vadného plnění smlouvy – řešení opravou
 • Reklamace - Volba práva z vadného plnění smlouvy – řešení opravou
 • Reklamace - Volba práva z vadného plnění smlouvy – řešení slevou
 • Reklamace – neplatné odstoupení od smlouvy
 • Reklamace – Volba práva z vadného plnění smlouvy - odstoupení od smlouvy
 • Reklamace klasifikace na školním vysvědčení
 • Reklamace postupu správce daně
 • Rezervace nové publikace
 • Rezervace v hotelu s další extra službou
 • Rezervace vstupenek
 • Rezervace výrobku
 • Rezervační smlouva – koupě nemovitosti
 • Rezervační smlouva – koupě zboží
 • Rezignace pod nátlakem
 • Rezignace z osobních důvodů
 • Rozhodčí doložka - dodatek k nespotřebitelským smlouvám
 • Rozhodčí doložka pro nespotřebitelské smlouvy s jedním rozhodcem
 • Rozhodčí doložka pro nespotřebitelské smlouvy s třemi rozhodci
 • Rozhodčí smlouva – Smlouva o rozhodci
 • Rozhodčí smlouva se spotřebitelem
 • Rozhodnutí fyzické osoby o naložení s jejím tělem po smrti
 • Rozhodnutí o ustavení komise pro náhrady škod
 • Rozhodnutí o ustavení likvidační komise
 • Rozhodnutí o ustavení prověrkové komise
 • Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady o výplatě podílu na zisku
 • Rozhodnutí vedení firmy o postupování právních dokumentů k podpisu
 • Rozhodnutí vedení firmy o použití intranetových informací
 • Rozhodnutí vedení firmy o provádění inventur
 • Rozhodnutí vedení firmy o provozním řádu budov
 • Rozhodnutí vedení firmy o řešení osobních konfliktů na pracovišti
 • Rozhodnutí vedení firmy o změně firemní politiky
 • Rozhodnutí vedení firmy o způsobech delegování specifických úkolů
 • Rozhodnutí vedení firmy o způsobech delegování specifických úkolů
 • Rozhodnutí vedení firmy o způsobech delegování specifických úkolů
 • Rozhodnutí vedení firmy o způsobech odměňování zaměstnanců
 • Rozklad proti rozhodnutí  ústředního orgánu státní správy
 • Rozšíření pozvání na školní sraz
 • Sbírka listin - zaslání dokumentů
 • Sdělení důvodů pro nekonání daňové kontroly
 • Sdělení o krácení dovolené zaměstnanci
 • Sdělení o nepřijetí uchazeče do zaměstnání zaměstnavatelem
 • Sdělení o poskytnutí odměny při dovršení 50 let věku
 • Sdělení o poskytnutí odměny za pomoc likvidace důsledků mimořádné události
 • Sdělení o přijetí uchazeče do zaměstnání zaměstnavatelem
 • Sdělení o zastavení měsíční renty
 • Sdělení o zbytečné nákladnosti vybraného školení
 • Sdělení úřadu práce o rozvázání pracovního poměru se zdravotně postiženým zaměstnancem
 • Sdělení, že náhrada mzdy za přesčas zaměstnanci nepřísluší
 • Sdělení, že právo zaměstnance na náhradu škody odložené věci zaniklo
 • Sdělení, že zaměstnanci za stejnou práci nenáleží stejná mzda
 • Sdělení, že ženě nenáleží mateřská dovolená z důvodu zanedbání péče
 • Seznam akcionářů
 • Seznam členů družstva
 • Seznam delegátů družstva
 • Seznam společníků
 • Seznámení zaměstnance s kontrolou používání internetu
 • Schválení dovolené
 • Schválení dovolené
 • Schválení investice do inovace kanceláře
 • Schválení jen části výdajů za služební cestu
 • Schválení jiných výdajů
 • Schválení neplaceného volna
 • Schválení organizačního návrhu
 • Schválení požadavku na nákup DHM
 • Schválení rozpočtu
 • Schválení semináře
 • Schválení termínů schůzek
 • Schválení úvěru
 • Schválení výdajů
 • Schválení vzniklých výloh zaměstnance
 • Schválení žádosti
 • Schválení žádosti o povýšení
 • Skončení pracovního poměru s cizincem bez prodlouženého povolení k pobytu
 • Skončení pracovního poměru s cizincem pro uplynutí doby pracovního povolení
 • Skončení pracovního poměru s vyhoštěným cizincem
 • Slib odškodnění
 • Směnečné prohlášení
 • Směnka cizí dato
 • Směnka cizí fixní
 • Směnka cizí lhůtní vista
 • Směnka cizí vista
 • Směnka vlastní dato
 • Směnka vlastní fixní
 • Směnka vlastní lhůtní vista
 • Směnka vlastní vista
 • Směrnice pro používání internetového připojení u zaměstnavatele
 • Směrnice prodeje stravenek
 • Smlouva darovací – nemovitost
 • Smlouva komisionářská
 • Smlouva kupní - automobil
 • Smlouva kupní - movitá věc
 • Smlouva kupní - nemovitost
 • Smlouva kupní - Předávací protokol
 • Smlouva kupní o prodeji zboží na splátky
 • Smlouva o budoucí pracovní smlouvě
 • Smlouva o budoucí smlouvě kupní
 • Smlouva o budoucí smlouvě kupní - nemovitost
 • Smlouva o dílo
 • Smlouva o dílo - Předávací protokol
 • Smlouva o dílo pro provádění servisní údržby
 • Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem
 • Smlouva o důchodu
 • Smlouva o nájmu bytu – podnájem dalším uživatelům
 • Smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou
 • Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou
 • Smlouva o nájmu dopravního prostředku
 • Smlouva o nájmu movité věci
 • Smlouva o nájmu pozemku – parkovací místo
 • Smlouva o nájmu pozemku k nepodnikatelskému užívání – měsíční nájemné
 • Smlouva o nájmu pozemku k podnikatelskému užívání – jednorázová cena nájmu
 • Smlouva o nájmu pozemku k podnikatelskému užívání – měsíční nájemné
 • Smlouva o nájmu pozemku k podnikatelskému užívání – nájem za závazek
 • Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání
 • Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání – výloha
 • Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání – výstavní stánek
 • Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání za účelem pořádání školení
 • Smlouva o nájmu reklamní plochy na nemovitosti pro účely umístění reklamní tabule (billboardu)
 • Smlouva o nájmu služebního bytu
 • Smlouva o nápomoci při rozhodování
 • Smlouva o obchodním zastoupení
 • Smlouva o odměně za oplodnění zvířete
 • Smlouva o podnájmu bytu
 • Smlouva o podnájmu prostoru sloužícího podnikání na dobu určitou
 • Smlouva o poskytnutí detektivních služeb
 • Smlouva o poskytování služeb ostrahy majetku
 • Smlouva o postoupení pohledávky – bezúplatné postoupení
 • Smlouva o postoupení pohledávky – úplatné postoupení
 • Smlouva o postoupení souboru pohledávek - globální cese
 • Smlouva o provozu dopravního prostředku
 • Smlouva o přenechání smísené věci za úplatu
 • Smlouva o přepravě osob
 • Smlouva o přepravě věci
 • Smlouva o převodu družstevního podílu
 • Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu
 • Smlouva o převodu nájmu prostoru sloužícího podnikání
 • Smlouva o převodu podílu v korporaci
 • Smlouva o převodu práv k ochranné známce kombinované
 • Smlouva o převodu práv k ochranné známce obrazové
 • Smlouva o převodu práv k ochranné známce slovní
 • Smlouva o převodu práv k více druhům a více ochranným známkám
 • Smlouva o převodu vlastnického práva k věci movité
 • Smlouva o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu
 • Smlouva o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu
 • Smlouva o sjednání delší promlčecí lhůty dluhu
 • Smlouva o sjednání kratší promlčecí lhůty dluhu
 • Smlouva o sjednání velikosti spoluvlastnických podílů
 • Smlouva o sjednání zkušební doby
 • Smlouva o skladování
 • Smlouva o společnosti - dříve sdružení
 • Smlouva o střežení osob
 • Smlouva o tiché společnosti
 • Smlouva o ubytování - Smlouva o dočasném užívání ubytovacího zařízení k rekreaci
 • Smlouva o úklidu kancelářských prostor
 • Smlouva o úschově
 • Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dílo
 • Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání pro poskytování školení
 • Smlouva o vedení účetnictví
 • Smlouva o výhradním obchodním zastoupení
 • Smlouva o výkonu funkce jednatele
 • Smlouva o výkonu funkce likvidátora
 • Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva
 • Smlouva o výměnku
 • Smlouva o výprose - výprosa
 • Smlouva o výpůjčce
 • Smlouva o výpůjčce bytu k nepodnikatelskému užívání
 • Smlouva o zápůjčce - nepeněžní
 • Smlouva o zápůjčce - peníze
 • Smlouva o zřeknutí se dědického práva
 • Smlouva o zřízení práva stavby
 • Smlouva o zřízení práva stavby
 • Smlouva o zřízení reálného břemene poskytování otopu
 • Smlouva o zřízení služebnosti bytu
 • Smlouva o zřízení služebnosti cesty
 • Smlouva o zřízení služebnosti opory cizí stavby
 • Smlouva o zřízení služebnosti požívacího práva
 • Smlouva o zřízení služebnosti práva na vodu na cizím pozemku
 • Smlouva o zřízení služebnosti rozlivu
 • Smlouva o zřízení zástavního práva k podílu
 • Smlouva pachtovní - Pacht nemovitosti
 • Smlouva příkazní
 • Smlouva s lektorem o zajištění výuky nebo školení
 • Smlouva směnná
 • Solidární závazek - Výzva ke splnění solidárního závazku
 • Souhlas autora díla s podlicenční dohodou - dodatek k licenční smlouvě
 • Souhlas člena bytového družstva s doplatkem a zvýšením vkladu členů
 • Souhlas členů bytového družstva s dáním družstevních bytů do zástavy
 • Souhlas daňového dlužníka s uzamčením exekuovaných věcí do oddělené místnosti
 • Souhlas druhého manžela s ukončením nájmu společné domácnosti
 • Souhlas k právnímu jednání druhého z manželů
 • Souhlas k užití jména člověka v názvu právnické osoby
 • Souhlas nejvyššího orgánu korporace k rozdělení podílu
 • Souhlas nezletilého s přiznáním svéprávnosti na návrh zákonných zástupců
 • Souhlas pronajímatele s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání
 • Souhlas představenstva družstva s převodem družstevního podílu
 • Souhlas představenstva s rozdělením družstevního podílu
 • Souhlas rodičů k osvojení dítěte osvojitelem
 • Souhlas s nahlížením do písemností
 • Souhlas s náhradou za věcné břemeno v daňové dražbě
 • Souhlas s odvoláním výpovědi zaměstnance
 • Souhlas s poskytnutím příplatku nad rámec společenské smlouvy
 • Souhlas s umístěním sídla obchodní korporace
 • "Souhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení osobě postiženou přechodnou duševní poruchou
 • Souhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení osobě procesně nezpůsobilé
 • "Souhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení osobě procesně nezpůsobilé
 • Souhlas s pitvou
 • Souhlas s použitím odňaté části těla k účelům vědeckým
 • Souhlas s převodem akcií
 • Souhlas se zasíláním informací elektronickou poštou e-mailem
 • Souhlas se zasíláním obchodních sdělení
 • Souhlas se zobrazením podoby člověka
 • Souhlas společníků s použitím údajů zapsaných v seznamu společníků mimo společnost
 • Souhlas vlastníka s podnájmem bytu
 • Souhlas všech společníků se splněním vkladové povinnosti provedením práce
 • Souhlas všech vlastníků jednotek k založení společenství vlastníků
 • Souhlas zákonných zástupců s přiznáním svéprávnosti nezletilému
 • Souhlas zákonných zástupců s výdělečnou činností nezletilého
 • Souhlas zaměstnance k poskytnutí osobních údajů při kontrole odborovou organizací
 • Souhlas zaměstnance s doručování písemností elektronicky
 • Souhlas zaměstnance s výplatou části mzdy v cizí měně
 • Souhlas zaměstnance s výplatou mzdy v cizí měně
 • Souhlas zaměstnavatele s výdělečnou činností zaměstnance
 • Souhlasné prohlášení ručitele v daňovém řízení
 • Soustrastné povzbuzení příteli
 • Speciální nabídka - dárek
 • Speciální nabídka - dvojnásobná úspora
 • Speciální nabídka - exklusivní cena
 • Speciální nabídka - katastrofa
 • Speciální nabídka - kdykoliv
 • Speciální nabídka - konečně
 • Speciální nabídka - likvidace cen
 • Speciální nabídka - lokální vazba
 • Speciální nabídka - množstevní bonus
 • Speciální nabídka - naučte se
 • Speciální nabídka - navždy
 • Speciální nabídka - objevte
 • Speciální nabídka - osobní motivace
 • "Speciální nabídka - osobní růst
 • Speciální nabídka - poděkování
 • Speciální nabídka - pohodlí
 • Speciální nabídka - poslední šance
 • Speciální nabídka - protiúčet
 • Speciální nabídka - připomenutí se
 • Speciální nabídka - příspěvek
 • Speciální nabídka - půjčovné
 • Speciální nabídka - říká se, že …
 • Speciální nabídka - sen
 • Speciální nabídka - sleva za rychlou platbu
 • Speciální nabídka - služba zdarma
 • Speciální nabídka - starý za nový
 • Speciální nabídka - šek
 • Speciální nabídka - umanitární šok
 • Speciální nabídka - univerzální
 • Speciální nabídka - úspora
 • "Speciální nabídka - výhra
 • Speciální nabídka - výprodej
 • Speciální nabídka - výzva k zamyšlení
 • Speciální nabídka - vzorek
 • Speciální nabídka - vzpomínka
 • Speciální nabídka – poslední šance na výhru
 • Speciální nabídka – sleva jako poděkování
 • Společnická žaloba
 • Spotřebitelem neobjednané plnění
 • Spotřebitelem neobjednané plnění finanční služby
 • Stanovisko odborové organizace - neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru se členem jejího or
 • Stanovisko odborové organizace k neakceptování nesouhlasu se zrušením pracovního poměru zaměstnance
 • Stanovy Odborové organizace
 • Stanovy spolku
 • Stávka - Oznámení zaměstnavateli
 • Stávkový výbor Odborové organizace
 • Stížnost dodavateli služby na nedostatečnou kvalifikaci jeho zaměstnanců
 • Stížnost na absenci vymíněné vlastnosti výrobku
 • Stížnost na administrativní chybu úředníka
 • Stížnost na bossing v zaměstnání
 • Stížnost na diskriminaci uchazeče o zaměstnání
 • Stížnost na diskriminaci zaměstnance ve výběrovém řízení
 • Stížnost na dodání poškozeného zboží
 • Stížnost na hrubý obsah televizního vysílání
 • Stížnost na chybné rozhodnutí pojišťovny o výši náhrady plnění z životní pojistky
 • Stížnost na chybné rozhodnutí pojišťovny o výši plnění z havarijní pojistky
 • Stížnost na chybu dodavatele se ztrátou důvěry
 • Stížnost na chybu přepravy
 • Stížnost na chybu ve vyúčtování nájmu bytu
 • Stížnost na korupční jednání úředníka
 • Stížnost na lékaře pro nelidský přístup
 • Stížnost na místní daňové šetření v obydlí
 • Stížnost na nátlakové jednání nadřízeného
 • Stížnost na nečinnost úřadu
 • Stížnost na nedovolenou kontrolu listovních zásilek adresovaných zaměstnanci
 • Stížnost na nedůstojné zacházení při prohlídce osobních věcí
 • Stížnost na nedůstojné zacházení se zaměstnancem
 • Stížnost na někoho, kdo jiného křivě obvinil
 • "Stížnost na neprůkaznost správce daně
 • Stížnost na nesplněnou informační povinnost rozhodce
 • Stížnost na neúčinnost opatření
 • Stížnost na neúměrné použití nátlakových metod vymahačů dluhů
 • Stížnost na nevhodné jednání správce daně
 • Stížnost na nevhodné použití nátlakových metod vymahačů dluhů
 • Stížnost na nezdvořilé jednání správce daně
 • Stížnost na obchodní praktiky dodavatele
 • Stížnost na obsah televizního vysílání
 • Stížnost na porušení mlčenlivosti
 • Stížnost na porušení Zákona o regulaci reklamy při realizaci časových nabídek
 • Stížnost na porušení Zákona o regulaci reklamy při zasílání nevyžádaných e-mailů
 • Stížnost na porušení Zákona o regulaci reklamy určené mladistvím nabádáním ke koupi další osobou
 • Stížnost na postup práce sociálních pracovníků při kontrole podmínek v domácnosti
 • Stížnost na poškozený BONUS u zboží
 • Stížnost na průtahy v daňovém jednání nadřízenému orgánu
 • "Stížnost na průtahy v jednání
 • Stížnost na rozhodnutí rady města
 • Stížnost na sousedské vztahy
 • Stížnost na společenské problémy
 • "Stížnost na správce daně o nepoučení účastníka řízení
 • Stížnost na škodní jednání zaměstnance
 • Stížnost na tiskovou chybu
 • Stížnost na účetní chybu při inkasu
 • Stížnost na účetní chybu při směně
 • Stížnost na úředníka
 • Stížnost na vulgarismy v rádiovém vysílání
 • Stížnost na zaměstnance správce daně při tvorbě protokolu
 • Stížnost na zaměstnavatele porušující informační povinnosti
 • Stížnost na zaměstnavatele při porušování zaměstnaneckých práv
 • Stížnost na zpožděné doručení zboží z e-shopu
 • Stížnost na zpožděné doručení zboží z e-shopu
 • Stížnost na zpoždění dopravního spojení
 • Stížnost na zpožděnou objednávku
 • Stížnost na zpožděnou objednávku
 • Stížnost ombudsmanovi
 • Stížnost proti postupu správce daně
 • Stížnost proti usnesení Policie ČR o odložení věci
 • Stížnost proti výzvě správce daně k vydání věci
 • Střet zájmů – pozastavení činnosti ve výkonu funkce
 • Stvrzenka
 • Svolání náhradní členské schůze družstva
 • Svolání náhradní valné hromady
 • Svolání valné hromady při zjištění možného úpadku
 • Svolání valné hromady společníkem
 • Svolení autora k šíření odborných dokumentů
 • Svolení autora k znovu otištění článku
 • Svolení autora s uveřejněním článku
 • Tisková zpráva
 • Účet konta pracovní doby
 • Udělení plné moci k zastupování
 • Udělení procesní plné moci
 • Ujednání do smlouvy o dílo – cena stanovená odhadem
 • Ujednání do smlouvy o dílo – pevně stanovená cena díla
 • Ujednání o odkladu oddělení spoluvlastnictví
 • Ujednání o odkladu zrušení spoluvlastnictví
 • Ukončení obchodní spolupráce odběratelem
 • Ukončení obchodního partnerství
 • Ukončení odběru elektrické energie
 • Ukončení odběru vody
 • Ukončení přeložení zaměstnance
 • Univerzální příjmový  - výdajový pokladní doklad
 • Uplatnění práva na informace dle ZOK
 • Upomínka pro plnění nefinančního závazku
 • Upozornění distributora, že nebude-li plnit odběry, zruší se mu licence
 • Upozornění na datum splatnosti členského poplatku
 • Upozornění na nezaplacený poplatek člena spolku
 • Upozornění na protiprávní jednání souseda
 • Upozornění na ukončení prací a skončení pracovního poměru na dobu určitou
 • Upozornění na zpožďování plateb
 • Určení čerpání náhradního volna na jiný den
 • Určení osoby oprávněné k výkonu zastoupení
 • Určení práva zaměstnancem
 • Urgence dodání zboží
 • Urgence dodání zboží
 • Urgence nezaplacené pohledávky
 • Urgence opravy vad dodávky
 • Urgence předání plnění dle smlouvy
 • Urgence předání plnění dle smlouvy - opakovaná
 • Urgence vyřízení a rozšíření objednávky
 • Urgence vysvětlení čehokoliv
 • Urgence zaplacení dluhu
 • Urgence zaplacení dluhu
 • Urgence žádosti o souhlas s ukončením činnosti
 • Uznání dluhu – dlužní úpis
 • Uznání dluhu více vydlužitelů
 • Uznání dluhu vydlužitelem více zapůjčitelům najednou
 • Uznání dluhu zaměstnancem k vzniklé škodě (dlužní úpis)
 • Uznání promlčeného práva - dluhu
 • Veřejné oznámení
 • Veřejné oznámení o novém obchodním partnerství
 • Veřejný příslib - cena za nejlepší výkon
 • Veřejný příslib - Příslib odměny
 • Vítání nového člena klubu
 • Vítání nového člena náboženské organizace
 • Vítání nového člena spolku
 • Vítání nového majoritního akcionáře ve společnosti
 • Vítání nového malého akcionáře ve společnosti
 • Vítání nového obchodu městským zastupitelem
 • Vítání nového společníka obchodní společnosti
 • Vítání nového studenta soukromé školy
 • Vítání nového vlastníka kolektivem zaměstnanců
 • Vítání nového významného zákazníka
 • Vítání nového zaměstnance managementem
 • Vítání nového zaměstnance managementem
 • Vítání nového zaměstnance managementem - později
 • Volba společného zmocněnce pro doručování
 • Volba společného zmocněnce pro zastupování
 • Volební řád Odborové organizace
 • Vrácení snížené části kupní ceny kupujícímu - internetový obchod
 • Všeobecné obchodní podmínky „kamenné prodejny“
 • Výběr znalce při zakládání společnosti
 • Výdajový pokladní doklad
 • Výdajový pokladní doklad i pro podvojné účetnictví
 • Vydědění z důvodu neposkytnutí potřebné pomoci v nouzi
 • Vydědění z důvodu nezájmu o zůstavitele
 • Vydědění z důvodu vedení trvale nezřízeného života potomka
 • Vydržení vlastnického práva k věci nemovité
 • Vyhlášení motivační prodejní soutěže mezi zaměstnanci
 • Vyhlášení motivační prodejní soutěže mezi zaměstnanci
 • Vyhlášení nejlepšího prodejce
 • Vyhlášení nové pracovní příležitosti
 • Vyhlášení termínu pro předložení zúčtovatelné neschopenky
 • Vyhovění žádosti
 • Vyhovění žádosti o výměnu akcií
 • Výchovné doporučení zaměstnanci - předepsané oblečení
 • Vyjádření k námitce relativní neplatnosti právního jednání zaměstnance
 • Vyjádření uznání zaměstnanci
 • Vyloučení člena z bytového družstva
 • Vyloučení člena z družstva
 • Vyloučení společníka – nesplnění vkladové povinnosti
 • Vyloučení společníka pro nesplnění vkladové povinnosti
 • Výluka ze společného jmění manželů
 • Výpověď dohody o pracovní činnosti zaměstnancem
 • Výpověď dohody o pracovní činnosti zaměstnavatelem
 • Výpověď kolektivní smlouvy
 • Výpověď konkurenční doložky zaměstnancem
 • Výpověď nájmu prostoru sloužícího podnikání nájemcem
 • Výpověď nájmu věci movité nájemcem
 • Výpověď nájmu věci movité pronajímatelem
 • Výpověď pojistné smlouvy
 • Výpověď rámcové kupní smlouvy
 • Výpověď smlouvy o dílo
 • Výpověď smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání pronajímatelem
 • Výpověď smlouvy o obchodním zastoupení
 • Výpověď smlouvy o zprostředkování
 • Výpověď účasti v družstvu dědicem
 • Výpověď z pracovního poměru pro neuspokojivé pracovní výsledky
 • Výpověď z pracovního poměru pro porušení pravidel práce neschopného zaměstnance
 • Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování povinností
 • Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti
 • Výpověď z pracovního poměru zaměstnancem
 • Výpověď z pracovního poměru, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část
 • Výpověď z pracovního poměru, zaměstnanec nesmí dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz
 • Výpověď z nájmu bytu pronajímatelem
 • Výpověď z nájmu bytu sjednaného na dobu určitou
 • Vyrozumění spoludlužníka a výzva k uplatnění námitek proti pohledávce
 • Vystoupení člena z družstva
 • Vystoupení společníka ze společnosti
 • Vystoupení ze společnosti
 • Výstraha před vyloučením z bytového družstva za závažné porušení členských povinností
 • Výstupní lístek zaměstnance
 • Vysvětlení zaměstnavatele, že zaměstnance nediskriminuje
 • Vysvětlení, že nedošlo o diskriminační chování ve výběrovém řízení
 • Výtka vady pohledávky
 • Výtka zaměstnanci pro neuspokojivé pracovní výsledky
 • Výtka zaměstnanci pro opakované nedodržování bezpečnostních předpisů
 • Výtka zaměstnanci pro opakované nedodržování pokynů nadřízeného
 • Výtka zaměstnanci pro opakované včasné neplnění pracovních úkolů
 • Výtka zaměstnanci pro ztrátu pracovního výkonu
 • Výtka, upozornění na možnost uplatnění výpovědi pro soustavné méně závažné porušování povinností
 • Vyúčtování manažerské roční odměny
 • Výzva budoucímu zaměstnanci k absolvování vstupní lékařské prohlídky
 • Výzva k absolvování školení
 • Výzva k doplnění kauce nájmu bytu v případě jejího oprávněného čerpání
 • Výzva k mediální omluvě
 • Výzva k náhradě majetkové újmy (škody) způsobené společenstvím vlastníků při opravě v jednotce
 • Výzva k náhradě nákladů při odvrácení škody (nepřikázané jednatelství)
 • Výzva k náhradě nákladů z nesplněné kvalifikační dohody
 • Výzva k náhradě schodku odpovědného zaměstnance nově přeloženého na pracoviště s hmotnou odpovědnost
 • Výzva k náhradě škody - odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen
 • Výzva k náhradě škody za ztrátu svěřených předmětů
 • Výzva k náhradě škody zaměstnancem, jenž vědomě neupozornil na hrozící nebezpečí
 • Výzva k náhradě za obětování cizí věci k odvrácení jiné větší škody
 • Výzva k nápravě nerovných pracovních podmínek zaměstnanců
 • Výzva k nápravě šikany ze strany nadřízeného
 • Výzva k odběru bezplatných vzorků
 • Výzva k odškodnění pozůstalých zaměstnance
 • Výzva k okamžitému vyčerpání dodatkové dovolené
 • Výzva k platbě členského poplatku
 • Výzva k podání výpovědi z pracovního poměru
 • Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - banka
 • Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - Finanční úřad
 • Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - Okresní úřad
 • Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - pojišťovna
 • Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - policie
 • Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - pošta
 • Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - telekomunikace
 • Výzva k projednání náhradního termínu výplaty mzdy
 • Výzva k prošetření porušení zákona zaměstnavatelem
 • Výzva k předčasnému splnění dluhu
 • Výzva k rezignaci vedoucího pracovníka
 • Výzva k účasti na charitativní akci
 • Výzva k urgentnímu poskytnutí charitativního daru
 • Výzva k uvolnění advokátní úschovy
 • Výzva k vrácení daru
 • Výzva k vrácení daru - odvolání pro nouzi
 • Výzva k vyklizení komerční nemovitosti v nájmu
 • Výzva k vysvětlení porušení mlčenlivosti správce daně
 • Výzva k vysvětlení při diskriminaci národnosti ve výběrovém řízení
 • Výzva k vysvětlení při diskriminaci pohlaví ve výběrovém řízení
 • Výzva k vysvětlení při diskriminaci věku ve výběrovém řízení
 • Výzva k zajištění prostředků první pomoci
 • Výzva k náhradě nákladů při jednání k užitku jiné osoby (nepřikázané jednatelství)
 • Výzva k náhradě škody osobou, která se zavázala ke splnění závazku třetí osoby
 • Výzva k náhradě škody při neuzavření smlouvy
 • Výzva k náhradě škody vzniklé porušením povinností při výkonu funkce
 • Výzva k náhradě škody z majetkové újmy
 • Výzva k náhradě škody z nedodržené předsmluvní povinnosti
 • Výzva k náhradě škody způsobené osobou s duševní poruchou
 • Výzva k náhradě škody způsobené porušením dobrých mravů
 • Výzva k náhradě způsobené majetkové újmy (škody)
 • Výzva k odčinění újmy způsobené porušení mlčenlivosti svědka závěti
 • Výzva k opuštění bytu po skončení nájmu
 • Výzva k poskytování příspěvků na náklady rodinné domácnosti
 • Výzva k předání kmenových listů za účelem jejich výměny
 • Výzva k převzetí nově vydaných akcií
 • Výzva k přiznání odměny při záchraně cizí věci (nepřikázané jednatelství)
 • Výzva k úhradě nákladů na opravu rozhrady
 • Výzva k vrácení daru
 • Výzva k vrácení daru - odvolání pro nevděk
 • Výzva k vrácení podílu na zisku
 • Výzva k vydání bezdůvodného obohacení - finance
 • Výzva k vydání bezdůvodného obohacení – plody
 • Výzva k zaplacení ceny služby
 • Výzva k zaplacení dluhu utvrzeného smluvní pokutou
 • Výzva k zaplacení peněžitého příplatku
 • Výzva k zaplacení platby za ubytování
 • Výzva k zaplacení úroků z úroků
 • Výzva ke sjednání nápravy nežádoucího sexuálního chování spoluzaměstnance na pracovišti
 • Výzva ke splnění dluhu při převzetí majetku
 • Výzva ke splnění dluhu ručitelem
 • Výzva ke splnění dluhu věřitelem pro třetí osobu
 • Výzva ke splnění uhrazovací povinnosti v družstvu
 • Výzva ke splnění vkladové povinnosti
 • Výzva ke školení bezpečnosti práce při změně druhu práce
 • Výzva ke školení bezpečnosti práce při změně pracovního zařazení
 • Výzva ke zdržení se rozšiřování podoby člověka
 • Výzva ke změně programové skladby média
 • Výzva likvidátora k poskytnutí součinnosti třetích osob
 • Výzva lobující společnosti
 • Výzva mladistvému k absolvování pravidelné lékařské prohlídky
 • Výzva spoludlužníkovi k poskytnutí náhrady
 • Výzva správci daně ke splnění oznamovací povinnosti
 • Výzva uchazeči k dostavení se na schůzku k přijímacímu řízení
 • Výzva věřitele ke splnění dluhu ručitelem
 • Výzva věřitelům k přihlášení pohledávek při snížení základního kapitálu
 • Výzva vydavatele k úhradě škody vzniklé odstoupením od licenční smlouvy autorem
 • Výzva zaměstnanci k absolvování vstupní lékařské prohlídky
 • Výzva zaměstnavateli k odstranění rizik přenášených na zaměstnance ze závislé činnosti
 • Výzva zaměstnavateli poškozeného zaměstnance k účasti na objasnění příčin pracovního úrazu
 • Vzdání se dědictví
 • Vzdání se odvolání
 • Vzdání se pracovního místa
 • Vzdání se pracovního místa
 • Vzdání se práva na včasné a řádné svolání valné hromady
 • Vzdání se přednostního práva akcionáře
 • Vzdání se přednostního práva dle ZOK
 • Vzdání se veřejné prospěšnosti
 • Vznik pracovního poměru písemným návrhem pracovní smlouvy
 • Vzorové poučení o možnosti odstoupit od smlouvy internetového obchodu
 • Zabezpečení prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Zahájení právního postupu vymáhání pohledávky - poslední pokus o smír
 • Zahájení právního postupu vymáhání pohledávky - poslední pokus o smír
 • Zákaz uzavření smlouvy v korporaci
 • Zakázkový list
 • Zaměstnanecké poučení a závazek zaměstnance nepodnikat
 • Zamítnutí dovolené zaměstnanci
 • Zamítnutí dovolené zaměstnanci
 • Zamítnutí dovolené zaměstnanci
 • Zamítnutí požadavku na provedení finanční investice
 • Zamítnutí požadavku zákazníka na slevu
 • Zamítnutí proplacení nákladů na služební cestu
 • Zánik práva rozvedeného manžela na výživné
 • Zánik služebnosti trvalou změnou
 • Zápis o jednání představenstva
 • Zápis z jednání valné hromady
 • Zápis ze zasedání spolku
 • Zaslání lékařské zprávy, výsledku vyšetření
 • Zaslání soustrasti rodině zemřelého zaměstnance
 • Zastavení vydržecí doby
 • Zástavní list
 • Zástavní smlouva - Vespolné zástavní právo
 • Zástavní smlouva budoucí k věci movité
 • Zástavní smlouva k nemovitosti
 • Zástavní smlouva k věci movité
 • Zástavní smlouva na pohledávku
 • Závdavek - Výzva k odevzdání závdavku
 • Závěť - Odkaz
 • Závěť nepsaná vlastní rukou smyslově postiženého zůstavitele
 • Závěť nevidomého, nepsaná vlastní rukou
 • Závěť s ustanovením náhradníka
 • Závěť vlastnoruční
 • Závěť vlastnoruční s podmínkou příkazu
 • Závěť vlastnoruční s povoláním správce pozůstalosti
 • Závěť vlastnoruční s podmínkou času
 • Záznam o kontrole práce neschopného zaměstnance
 • Zmocnění fyzické osobě k zastupování obchodní společnosti v orgánu jiné právnické osoby
 • Zmocnění k přijmutí mzdy jinou osobou
 • Zpětvzetí návrhu v daňovém řízení
 • Zpětvzetí odvolání
 • Zpětvzetí odvolání v daňovém řízení
 • Zpětvzetí přihlášky člena družstva
 • Zpětvzetí žaloby
 • Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
 • Zpráva o zpeněžení zástavy
 • Zprostředkovatelská smlouva
 • Zproštění mlčenlivosti správce daně - daňovým subjektem
 • Zproštění mlčenlivosti třetí osoby - daňovým subjektem
 • Zproštění se odpovědnosti zaměstnancem za ztrátu svěřených předmětů
 • Zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele za způsobenou škodu
 • Zrušení členství ve spolku
 • Zrušení nájemní smlouvy
 • Zrušení obchodní schůzky
 • Zrušení objednávky
 • Zrušení objednávky
 • Zrušení pobytové rezervace
 • Zrušení pozvání na konferenci
 • Zrušení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době
 • Zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době
 • Zrušení předplatného
 • Zrušení předplatného
 • Zrušení rezervace školení
 • Zrušení rezervace zboží
 • Zrušení smlouvy - průvodní dopis k výpovědi
 • Zrušení smlouvy - průvodní dopis k výpovědi
 • Zrušení smlouvy uzavřené na dobu života
 • Zrušení úvěrového účtu klientem
 • Zrušení úvěrového účtu klientem
 • Zveřejnění kontaktů na press centrum
 • Žádost adresáta o nevhazování nepřevzatých zásilek do schránky
 • Žádost autora díla o nahlédnutí do spisu celního orgánu
 • Žádost autora o poskytnutí informace celním orgánem o dovozu audiovizuálního díla
 • Žádost autora o poskytnutí informace celním orgánem o vývozu tiskové rozmnoženiny díla
 • "Žádost fyzické osoby o doručování na jinou adresu
 • Žádost k předložení dokladů ke zúčtování nákladů pracovní cesty
 • Žádost k vrácení celého odstupného
 • Žádost k vrácení části odstupného
 • Žádost o členství
 • Žádost o dobrovolnické služby
 • Žádost o doplacení minimální mzdy
 • Žádost o doplacení mzdy
 • Žádost o doplacení průměrného výdělku při převedení na jinou práci
 • Žádost o doručování do datové schránky
 • Žádost o dovolenou - Dovolená
 • Žádost o informaci, jak bylo naloženo s odňatým orgánem
 • Žádost o kopii z daňového spisu
 • Žádost o laskavost vyučujícího profesora
 • Žádost o nahlédnutí do části seznamu delegátů
 • Žádost o nahlédnutí do daňového spisu
 • Žádost o nahlédnutí do dokladů určujících paušální cestovní náhrady
 • Žádost o nahlédnutí do osobního daňového účtu
 • Žádost o nahlédnutí do soupisu písemností ve vyhledávací části spisu
 • Žádost o nahlédnutí do spisu při stanovení daně použitím pomůcek
 • Žádost o nahlédnutí do spisu v jiné době, než jsou úřední hodiny
 • Žádost o nahlédnutí do účtu pracovní doby
 • Žádost o náhradu nákladů zaměstnance při odvolání dovolené zaměstnavatelem
 • Žádost o náhradu škody na odložené věci
 • "Žádost o navrácení lhůty v předešlý stav"
 • Žádost o odbornou radu
 • Žádost o odložení daňové exekuce s návrhem splátek
 • Žádost o odročení soudního přelíčení při rozvodu
 • Žádost o odstranění vad
 • Žádost o odůvodnění rozdílu u daně stanovené proti tvrzené
 • Žádost o opis z daňového spisu
 • Žádost o opravu chyby v návrhu dokumentu
 • Žádost o opravu zřejmých omylů a nesprávností
 • Žádost o osobní radu
 • Žádost o ověření shody opisu z daňového spisu
 • Žádost o peníze na pomoc nemocnici
 • Žádost o peníze na pomoc potřebným
 • Žádost o peníze pro nadační sbírku
 • Žádost o podání vysvětlení dle ZOK
 • Žádost o pomoc při řešení problému
 • Žádost o pomoc zastupitele obce
 • Žádost o pořízení stejnopisu účtu pracovní doby
 • Žádost o pořízení výpisu účtu mzdy
 • Žádost o posečkání s placením daně a úhradou ve splátkách
 • Žádost o posečkání se zaplacením daně
 • Žádost o poskytnutí čerpání řádné dovolené
 • Žádost o poskytnutí další přestávky v práci
 • Žádost o poskytnutí informace
 • Žádost o poskytnutí náhrady za zcizené věci
 • Žádost o poskytnutí osobních údajů do přihlášky
 • Žádost o poskytnutí pracovního volna z důvodu budoucí překážky v práci
 • Žádost o poskytnutí přestávek na kojení
 • Žádost o poskytnutí reference na zaměstnance
 • Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené
 • Žádost o potvrzení o daňovém domicilu
 • Žádost o potvrzení o převzetí daru
 • Žádost o potvrzení právního postavení nástupce daňového subjektu
 • Žádost o použití přeplatku na úhradu daně jiného subjektu
 • Žádost o použití přeplatku na úhradu jiné daně
 • Žádost o použití přeplatku na úhradu nedoplatku daně jiného subjektu
 • Žádost o použití přeplatku na úhradu nedoplatku u jiného správce
 • Žádost o povolení kácení dřevin
 • Žádost o povolení kratší pracovní doby
 • Žádost o povolení záboru veřejného prostranství
 • "Žádost o prodloužení lhůty - posečkání s placením daně
 • Žádost o prodloužení lhůty  pro doložení dokladů v daňovém řízení
 • Žádost o prodloužení lhůty pro doložení dokladů v daňovém řízení
 • "Žádost o prodloužení lhůty pro doložení dokladů v daňovém řízení pro zdravotní neschopnost
 • Žádost o prodloužení lhůty pro doložení dokladů v daňovém řízení za zemřelého
 • Žádost o prodloužení lhůty pro doložení zcizených dokladů v daňovém řízení
 • Žádost o prodloužení lhůty pro odstranění závad ohlášení živnosti
 • Žádost o prodloužení lhůty pro podání řádného daňového tvrzení za zemřelého
 • Žádost o prodloužení lhůty pro úhradu ceny z daňové dražby
 • Žádost o prominutí části daně
 • Žádost o prominutí daně
 • Žádost o prominutí daně - druhá po zamítnutí
 • Žádost o prominutí zmeškání lhůty
 • Žádost o předexekuční pomoc soudu
 • Žádost o přeložení
 • Žádost o přepočítání zkušební doby
 • Žádost o přidělení prostředníka pro hluchoslepé
 • Žádost o přijetí preventivního opatření
 • Žádost o připuštění tlumočníka národnostní menšiny
 • Žádost o připuštění tlumočníka zahraniční osoby
 • Žádost o přizpůsobení pracoviště k odpočinku těhotné ženy
 • Žádost o přizpůsobení pracoviště ke kojení
 • Žádost o přizpůsobení pracoviště osobou se zdravotním postižením
 • Žádost o reakci na dotazník
 • Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou
 • Žádost o sdělení důvodů průtahů jednání v daňovém řízení - odvolání
 • Žádost o sdělení důvodů průtahů jednání v daňovém řízení - vyměřovací řízení
 • Žádost o sdělení náhradního termínu výplaty mzdy
 • Žádost o sdělení závazků souvisejících se správou domu a pozemku při převodu vlastnického práva
 • Žádost o sepsání exekutorského zápisu o svolení k vykonatelnosti
 • Žádost o sepsání exekutorského zápisu ohledně osvědčení stavu věci
 • Žádost o slevu
 • Žádost o souhlas s ukončením činnosti
 • Žádost o souhlas s ukončením činnosti - druhá po zamítnutí
 • Žádost o souhlas s ukončením činnosti - druhá při nečinnosti
 • Žádost o stanovení daňových záloh jinak
 • Žádost o stanovení zálohy s ohledem na očekávanou daňovou událost
 • Žádost o udělení milosti
 • Žádost o udělení pokynu k obchodnímu vedení společnosti
 • Žádost o udělení souhlasu s výdělečnou činností
 • Žádost o udělení souhlasu s převodem akcií
 • Žádost o úhradu hotových výdajů společného zástupce v daňovém řízení
 • Žádost o úhradu hotových výdajů v daňovém řízení
 • Žádost o úhradu nákladů za tlumočníka v daňovém řízení
 • Žádost o uhrazení nákladů spojených se zvýšením kvalifikace při nedokončení studia
 • Žádost o uhrazení nákladů spojených se zvýšením kvalifikace při nesetrvání v pracovním poměru
 • Žádost o umožnění nahlédnutí do seznamu delegátů družstva a potvrzení funkce
 • Žádost o úpravu pracovní doby
 • Žádost o upuštění od placení úroku pro tvrdost
 • Žádost o upuštění od placení úroku pro tvrdost
 • Žádost o upuštění od placení úroku pro tvrdost - druhá po zamítnutí
 • Žádost o úřední určení společného zástupce při správě daní
 • Žádost o ustanovení zůstavitele pro podání daňového přiznání
 • Žádost o uzavření manželství zástupcem snoubence
 • Žádost o volno k přípravě na maturitní zkoušku
 • Žádost o vrácení daňového přeplatku
 • Žádost o vrácení daňového přeplatku na jiný účet
 • Žádost o vrácení neoprávněných nákladů z daňové exekuce
 • Žádost o vrácení nepříslušející náhrady mzdy za dovolenou
 • Žádost o vrácení přeplatku mzdy
 • Žádost o vrácení řidičského průkazu po skončení trestu
 • Žádost o vrácení řidičského průkazu po uplynutí poloviny trestu
 • Žádost o vrácení řidičského průkazu po znovuzískání zdravotní způsobilosti
 • Žádost o vratitelný přeplatek z výnosu daňové exekuce
 • Žádost o vydání dílčího opisu seznamu společníků
 • Žádost o vydání kopie zápisu valné hromady
 • Žádost o vydání matričního dokladu
 • Žádost o vydání opisu maturitního vysvědčení
 • Žádost o vydání opisu písemnosti exekutora
 • Žádost o vydání opisu písemnosti z exekutorského archivu
 • Žádost o vydání opisu seznamu členů družstva
 • Žádost o vydání opisu seznamu všech akcionářů
 • Žádost o vydání opisu seznamu všech delegátů družstva
 • Žádost o vydání osvědčení o státním občanství
 • Žádost o vydání potvrzení o členství v družstvu
 • Žádost o vydání potvrzení o daňové skutečnosti
 • Žádost o vydání potvrzení o zaměstnání
 • Žádost o vydání potvrzení splatných nedoplatků
 • Žádost o vydání pracovního posudku
 • Žádost o vydání prospěchu získaného z porušení povinnosti špatného hospodáře
 • Žádost o vydání stejnopisu dodatečného platebního výměru
 • Žádost o vydání stejnopisu platebního výměru
 • Žádost o vydání stejnopisu protokolu z daňového jednání
 • Žádost o výměnu poškozené akcie
 • Žádost o výpis z daňového spisu
 • Žádost o vyplacení mzdy a odstupného v den skončení pracovního poměru
 • Žádost o vyplacení mzdy pro překážku v práci na straně zaměstnavatele
 • Žádost o vyplacení mzdy pro překážku v práci z důvodu školení
 • Žádost o vyplacení náhrady mzdy za dovolenou
 • Žádost o výplatu zálohy z podílu na zisku
 • Žádost o vyslání na školení k prohlubování kvalifikace
 • Žádost o vyslovení neúčinnosti doručení úřední zásilky
 • Žádost o vystavení plné moci
 • Žádost o vystavení potvrzení o stavu osobního účtu
 • Žádost o vysvětlení odmítnutí poskytnutí úvěru
 • Žádost o vyznačení doložky právní moci v daňovém řízení
 • Žádost o zablokování zcizené platební karty
 • Žádost o zajištění náhradního stravování
 • Žádost o zaplacení mzdy
 • Žádost o zaplacení náležícího odstupného
 • Žádost o zaplacení přiměřené náhrady
 • Žádost o zaslání oznámení k použití daňového přeplatku
 • Žádost o zaslání výsledku objasnění pracovního úrazu
 • Žádost o zaslání vzorků produktů
 • Žádost o zkrácení pracovní doby osoby pečující o dítě
 • Žádost o změnu a úpravu pracovního posudku
 • Žádost o změnu místní příslušnosti
 • Žádost o změnu obsahu objednávky
 • Žádost o změnu zdaňovacího období u fyzických osob
 • Žádost o změnu zdaňovacího období u právnických osob
 • Žádost o změnu způsobu dodání
 • Žádost o zrušení informační daňové schránky
 • Žádost o zrušení informační daňové schránky v zastoupení
 • Žádost o zrušení kupní smlouvy a navrácení všeho do původního stavu
 • Žádost o zrušení povinnosti platit daňové zálohy
 • Žádost o zrušení přeložení do jiného místa výkonu práce
 • Žádost o zrušení registrace k dani
 • Žádost o zrušení vyslání na pracovní cestu
 • Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
 • Žádost o zřízení informační daňové schránky
 • Žádost o zřízení informační daňové schránky
 • Žádost o zřízení informační daňové schránky v zastoupení
 • Žádost odpovědného pracovníka k provedení inventury
 • Žádost opatrovníka o odvolání
 • Žádost postupníka o vymáhání pohledávky postupitelem
 • Žádost právnické osoby o doručování na jinou adresu
 • Žádost pro stanovení přiměřené lhůty k doplnění daňové zprávy
 • Žádost ručitele o nahlédnutí do spisu
 • Žádost ručitele o vydání potvrzení o úhradě nedoplatku
 • Žádost těhotné o přeložení
 • Žádost těhotné o převedení z noční na denní práci
 • Žádost uchazeče o přesunutí termínu osobního pohovoru
 • Žádost uchazeče o zaměstnání o sdělení výsledku výběrového řízení
 • Žádost vedoucího zaměstnance o nahlédnutí do osobního spisu zaměstnance
 • Žádost více osob o všeobecnou informaci
 • Žádost zaměstnance agentury práce o delší dočasné přidělení k uživateli
 • Žádost zaměstnance k zakoupení vzdělávacích pomůcek
 • Žádost zaměstnance o nahlédnutí do osobního spisu
 • Žádost zaměstnance o převedení na jinou práci
 • Žádost zaměstnance o převzetí závazku spojeného se zvýšením kvalifikace zaměstnance novým zaměstnava
 • Žádost zaměstnance o sdělení výsledku kolektivního vyjednávání
 • Žádost zaměstnance o zařazení na původní práci
 • Žádost zaměstnavatele k udělení souhlasu k okamžitému zrušení pracovního poměru se členem orgánu Odb
 • Žádost zaměstnavatele o sdělení režimu léčby zaměstnance
 • Žádost zaměstnavatele o zhodnocení výsledku kontroly zaměstnance
 • Žádost zaplacení příplatku za práci přesčas
 • Žádost ženy o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku
 • Žaloba na ochranu osobnosti
 • Žaloba na vydání věci
 • Žaloba na zrušení společnosti
 • Žaloba o doplacení minimální mzdy
 • Žaloba o doplacení mzdy
 • Žaloba o náhradu škody
 • Žaloba o neplatnost převedení zaměstnance na jinou práci
 • Žaloba o neplatnost výpovědi pro porušení pracovní kázně
 • Žaloba o odškodnění diskriminačního chování zaměstnavatele
 • Žaloba o platnost výpovědi se členem orgánu Odborové organizace
 • Žaloba o poskytnutí plnění naturální mzdy
 • Žaloba o uložení povinnosti zaměstnance vrátit přeplatek mzdy
 • Žaloba o uložení povinnosti zaměstnavatele vydat potvrzení o zaměstnání
 • Žaloba o uložení povinnosti zaměstnavateli převést zaměstnance zpět na původní práci
 • Žaloba o určení neplatnosti vyloučení člena družstva
 • Žaloba o určení neplatnosti vyloučení člena ze spolku
 • Žaloba o vydání bezdůvodného obohacení
 • Žaloba o vyklizení nemovitosti
 • Žaloba o vyloučení společníka
 • Žaloba o zdržení se zásahů do vlastnického práva
 • Žaloba o zrušení účasti společníka ve společnosti
 • Životopis v Anglickém jazyce
 • Životopis v Českém jazyce


CD Životopis

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Životopis
Vzory životopisů + rady a návody autorů vám pomohou překonat bariéru a získat práci.
Smlouvy 2021 Vzory pro všechno Zákony a formuláře Software a audio
Slovníky pojmů

Copyright © 1999-2021 LEGIS.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
 • 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2021 …

  Pište smlouvy sami, rychle a kdykoliv
  podle nového občanského zákoníku
  a zákona o korporacích …

  více informací 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2021 … 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2021 …
 • Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva …

  Zjistěte opravdový význam termínů
  používaných novým občanským zákoníkem
  ve velkém slovníku pojmů …

  více informací Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva … Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva …
FAQ   |   mapa webu   |   kontakty
 
 

Košík

0 Kč

Uživatel

Přihlášený uživatel:
Nejste přihlášen(a).
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.více informací
beru na vědomí