Seznam vzorů v PDP 2023

07.11.2022

Následující seznam obsahuje názvy dokumentů, které najdete v programu se vzory smluv a právními dokumenty pro rok 2023.

Do programu jsme zabudovali přehledné vyhledávání, které vás navede ke správné předloze. Vybírat můžete z 2200 předloh (objednat vzory / informace).V programu PDP 2023 najdete tyto vzory:
· Akcie kusová
· Akcie nominální
· Akcionářská žaloba
· Částečná nezaměstnanost - dohoda se zaměstnanci
· Částečná nezaměstnanost - rozhodnutí zaměstnavatele
· Čestné prohlášení člena správního orgánu
· Čestné prohlášení člena výboru spolku
· Čestné prohlášení k oprávněnosti nepodávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (pro podnikatele)
· Čestné prohlášení k oprávněnosti nepodávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (pro zaměstnance
· Čestné prohlášení k oprávněnosti nepodávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (pro zaměstnance
· Čestné prohlášení k patentu
· Čestné prohlášení o pravosti údajů podaných na úřad
· Čestné prohlášení osoby realizující odborné vedení stavby
· Čestné prohlášení vlastníka stavby, kde mají být prováděny stavební úpravy
· Darovací smlouva – budoucí majetek
· Darovací smlouva – darování práva
· Darovací smlouva – darování věci
· Darovací smlouva – ochranná známka
· Darovací smlouva spojená se smlouvou o zřízení služebnosti bytu
· Dědická smlouva
· Dědická smlouva s odevzdáním části majetku před smrtí
· Delegace odpovědnosti
· Delegace pravomocí
· Delegace reakce na negativní dopis zákazníka
· Delegace reklamace
· Delegace stížnosti
· Delegace úkolu
· Delegace úkolu externí firmě
· Delegace vnitrofiremního úkolu
· Delegace vyřešení stížnosti na jiné pracoviště
· Delegace vyřízení žádosti
· Dělitelné plnění - Výzva k poskytnutí dělitelného plnění
· Dočasné odmítnutí delegovaného úkolu - nedostatek času
· Dodací list
· Dodací list - daňový doklad A4
· Dodací list - daňový doklad A5
· Dodatečné schválení (ratihabice) právního jednání opatrovance
· Dodatek k licenční smlouvě - souhlas autora s poskytnutím úplné podlicence
· Dodatek k pracovní smlouvě
· Dodatek o prodloužení smlouvy o výhradním realitním zprostředkování
· Dodatek o přezkumu nálezů v rozhodčím řízení
· Dodatek o změně režimu formy vedení rozhodčího řízení
· Dohoda a souhlas s vysláním na pracovní cestu
· Dohoda a souhlas s vysláním na pracovní cestu těhotné ženy nebo ženy pečující o dítě
· Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce
· Dohoda dědiců o jiné výši dědických podílů
· Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli
· Dohoda o koordinaci bezpečnosti práce více zaměstnavatelů
· Dohoda o náhradách za opotřebení vlastního zařízení zaměstnance
· Dohoda o narovnání
· Dohoda o o bližším vymezení vážných provozních důvodů
· Dohoda o odděleném bydlení manželů
· Dohoda o odpovědnosti (hmotná odpovědnost)
· Dohoda o odpovědnosti (hmotná odpovědnost)
· Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí
· Dohoda o plnění zpožděného dluhu ve splátkách
· Dohoda o postoupení smlouvy kupní
· Dohoda o postoupení smlouvy o dílo
· Dohoda o práci přesčas nad rámec povoleného rozsahu
· Dohoda o pracovní činnosti
· Dohoda o pracovní pohotovosti
· Dohoda o prodloužení trvání pracovní smlouvy na dobu určitou
· Dohoda o provedení práce
· Dohoda o provedení práce
· Dohoda o přeložení zaměstnance k výkonu práce do jiného místa
· Dohoda o převedení části řádné dovolené na nového zaměstnavatele
· Dohoda o převodu nájmu
· Dohoda o převzetí dluhu
· Dohoda o převzetí svěřených předmětů
· Dohoda o připuštění přechodu práva licenční smlouvy k užití díla na dědice nabyvatele v případě jeho
· Dohoda o přistoupení k dluhu
· Dohoda o rozvázání pracovního poměru
· Dohoda o rozvázání pracovního poměru s odstupným ze zákona
· Dohoda o rozvržení pracovní doby do směn na sdíleném pracovním místě
· Dohoda o sjednání pozdějšího termínu výplaty mzdy
· Dohoda o srážkách z odměny
· Dohoda o srážkách ze mzdy
· Dohoda o srážkách ze mzdy
· Dohoda o termínu výplaty odstupného
· Dohoda o ukončení dohody o rozvržení pracovní doby do směn na sdíleném pracovním místě
· Dohoda o ukončení účasti společníka v korporaci
· Dohoda o uspořádání majetkových povinností a práv pro případ rozvodu
· Dohoda o výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele - Home office
· Dohoda o vyplacení mzdy, jejíž splatnost připadne na den dovolené
· Dohoda o vyslání zaměstnance na pracovní cestu
· Dohoda o výživném pro rozvedeného manžela
· Dohoda o výživném pro rozvedeného manžela s odbytným
· Dohoda o zákazu výdělečné činnosti po skončení pracovního poměru
· Dohoda o zániku členství v družstvu
· Dohoda o zániku práva přechodu licence k užití díla na právního nástupce v případě zániku právnické
· Dohoda o zániku závazků z pracovní smlouvy ještě před nástupem do zaměstnání
· Dohoda o zaplacení mzdy naturálním plněním
· Dohoda o započtení pohledávek
· Dohoda o změně obsahu pracovního poměru
· Dohoda o změně obsahu závazku
· Dohoda o způsobu náhrady škody zaměstnancem
· Dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti
· Dohoda o zrušení reálného břemene – poskytování otopu
· Dohoda o zrušení služebnosti
· Dohoda o zrušení spoluvlastnictví a způsobu jeho vypořádání
· Dohoda o zúčtování záloh cestovních náhrad jinak
· Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance
· Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance
· Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance s převzetím povinnosti závazku plnit náklady na studium zam
· Dohoda společníků na dalším trvání společnosti
· Dohoda spoluvlastníků o výkonu předkupního práva
· Dohoda více Odborových organizací o společném postupu při uzavření kolektivní smlouvy ve shodě u jed
· Dohoda zaměstnavatelů o dočasném přidělení zaměstnanců k jinému zaměstnavateli
· Doložení důkazů k nahlášeným registračním údajům po výzvě správce daně
· Doložení pravosti listiny v daňovém řízení
· Doložení zákonného důvodu zpracování osobních údajů správcem dozorovému orgánu – týrání mladistvého
· Doložení zákonného důvodu zpracování osobních údajů správcem dozorovému orgánu opt-out
· Doložka do kupní smlouvy – cenová doložka
· Doložka do kupní smlouvy – koupě na zkoušku
· Doložka do kupní smlouvy – předkupní právo
· Doložka do kupní smlouvy – výhrada lepšího kupce
· Doložka do kupní smlouvy – výhrada vlastnického práva
· Doložka do kupní smlouvy – výhrada zpětné koupě
· Doložka do kupní smlouvy – výhrada zpětného prodeje
· Doložka do kupní smlouvy – zkrácení záruční doby u prodeje použitého zboží
· Doložka do licenčních smluv o souhlasu autora s poskytnutím částečné podlicence
· Doložka do pracovní smlouvy při obsazení pracovního místa volbou
· Doložka do smlouvy o zápůjčce - ujednaná výše úroku z prodlení
· Doložka do smluv – prodej věci úhrnkem
· Doložka do smluv – ujednání smluvní pokuty k zajištění dluhu
· Doložka do smluv o dílo - Ujednání o délce záruky
· Doložka do smluv o dílo – ujednání o zániku dluhu zaplacením odstupného
· Doložka do smluv o nájmu - jistota - kauce nájemného
· Doložka do smluv o nájmu – zvyšování nájemného
· Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku - movité věci
· Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku - nemovitost
· Doložka inflační pro obecné smlouvy
· Doložka inflační pro smlouvy o podnikatelském nájmu
· Doložka inflační pro smlouvy pachtovní
· Doložka pro smlouvy uzavírané s nespolehlivým plátcem DPH
· Domovní řád
· Doplnění daňového podání
· Doplnění k uznatelnosti daňového odpočtu
· Doplnění objednávky
· Doplnění objednávky snížením objednaného množství
· Doplnění odvolání na výzvu správce daně
· Doplnění plné moci
· Doplnění podání písemnosti v daňovém řízení
· Doplnění pravdivosti daňového tvrzení
· Doplnění registračních údajů na výzvu správce daně
· Doplnění rezervace ubytování
· Doplnění rezervace zboží
· Doplnění úředního podání
· Doporučení kandidáta oblíbené politické strany
· Doporučení služby vnitrofiremně
· Doporučení sportovce
· Doporučení trenéra
· Doporučení výrobku
· Doporučení zaměstnance
· Dotazník pro přijímaného zaměstnance
· Dovolání se relativní neplatnosti právního jednání
· Evidence list srážek ze mzdy zaměstnance
· Evidence mladistvých v pracovním poměru
· Evidenční arch pověřenců
· Evidenční arch získaných souhlasů
· Evidenční list vydávání stravenek zaměstnancům
· Faktura - daňový doklad A4
· Faktura - daňový doklad A5
· Faktura za hotové
· Gratulace k hrdinskému činu
· Gratulace k narození potomka
· Gratulace k narozeninám
· Gratulace k profesnímu úspěchu zaměstnance
· Gratulace k promoci zaměstnance
· Gratulace k turnajové výhře
· Gratulace k úspěšné maturitě
· Gratulace k výročí firmy
· Gratulace k výročí firmy
· Gratulace k výročí firmy
· Gratulace k výročí firmy
· Gratulace k výročí obchodního partnera
· Gratulace k výročí zaměstnance
· Gratulace k výročí zaměstnance
· Gratulace k získání nového obchodního partnera s nabídkou dalších služeb
· Gratulace k získání nového pracovního místa
· Gratulace k získání úvěru s výzvou ke splátce dluhu
· Gratulace obchodnímu partnerovi k otevření nové pobočky
· Gratulace politikovi k získání poslaneckého mandátu
· Gratulace politikovi k získání senátorského mandátu
· Gratulace zákazníkovi k zakoupení výrobku s dárkem
· Gratulace zaměstnavatele k odchodu zaměstnance do důchodu
· Gratulace zastupitele ke sportovnímu výkonu
· Hlášení změny trvalého pobytu
· Hodnocení uchazeče o zaměstnání při výběrovém řízení
· Hromadná stížnost více zaměstnanců na manažera
· Hromadná stížnost více zaměstnanců na zaměstnavatele inspektorátu
· Hromadná stížnost více zaměstnanců na zaměstnavatele odborům
· Hromadná výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
· Hromadné propouštění
· Hromadné propouštění - informace pro Odbory
· Hromadné propouštění, písemná zpráva zaměstnavatele úřadu práce
· Hromadný příkaz k úhradě
· Informace o obsahu pracovního poměru
· Informace o poskytnutím první úschovy realitního zprostředkování
· Informace o právní a závazkové čistotě
· Informace o záměru podat společnickou žalobu
· Informace o změně limitu ve smlouvě o odpovědnosti realitního zprostředkování
· Informační povinnost správce o příjemcích osobních údajů
· Informování kontrolní komise o jednání představenstva
· Informování náhradníka delegáta o svolání shromáždění delegátů
· Informování o zákazu konkurence
· Informování zaměstnance o přechodu práv z pracovněprávních vztahů
· Insolvenční návrh - dlužník
· Insolvenční návrh - příloha - seznam majetku
· Insolvenční návrh - příloha - seznam zaměstnanců
· Insolvenční návrh - příloha - seznam závazků
· Insolvenční návrh - věřitel
· Instrukce k autorizaci správnosti grafického zpracování před tiskem
· Instrukce k informacím v PR článku
· Instrukce k podepsání smlouvy
· Instrukce k potvrzení korektury textu redakcí média
· Instrukce k protinávrhu smlouvy
· Instrukce k prověření chyby v zaúčtování platby u dodavatele
· Inventarizace závazků
· Inventarizační zápis o provedení mimořádné fyzické inventarizace pokladní hotovosti
· Jednostranný zápočet
· Jednostranný zápočet
· Jmenování do funkce
· Jmenování do funkce se zkušební dobou
· Jmenování pověřence v zaměstnaneckém režimu
· Jmenování správce svěřeneckého fondu
· Kmenový list
· Kniha jízd
· Kniha jízd - měsíční vyúčtování jízd
· Kniha pohledávek A4
· Kniha příchodů a odchodů A4
· Kniha závazků A4
· Konečná zpráva o průběhu likvidace - průvodní dopis
· Konkurenční doložka
· Konkurenční doložka, klausule pracovních smluv
· Kvitance úhrady dluhu
· Licenční smlouva nakladatelská
· Licenční smlouva o šíření počítačového programu
· Licenční smlouva reklamního audiovizuálního díla
· Listina o vydědění
· Listina přítomných na schůzi spolku
· Listina přítomných valné hromady
· Mimořádné vydržení vlastnického práva k věci movité
· Mzdový předpis
· Mzdový výměr
· Nabídka koupě nemovité věci (pozemku) k realizaci předkupního práva ve smyslu ObčZ
· Nabídka na řešení škod pojištěním majetku
· Nabídka nemovité věci Předkupníkovi ke koupi – předkupní právo
· Nabídka předkupního práva k obchodnímu podílu
· Nabídka s představením nové pobočky a služeb
· Nabídka spolupráce s odkazem na referenční osobu
· Nabídka výměny internetových odkazů
· Nadační listina nebo Zakládací listina nadace
· Náhrada za ztrátu na výdělku - žádost o odškodnění
· Námitka dlužníka proti pohledávce postoupené smlouvou
· Námitka místní nepříslušnosti
· Námitka neplatnosti nabídky ke koupi spoluvlastnického podílu na nemovitostech – předkupní právo
· Námitka neplatnosti odstoupení od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem
· Námitka neplatnosti právního jednání z důvodu vyhrožování
· Námitka neplatnosti smlouvy o realitním zprostředkování
· Námitka neplatnosti smlouvy o realitním zprostředkování pro nedostatek písemné formy
· Námitka neplatnosti vydědění
· Námitka nepoctivé držby
· Námitka nepříslušnosti ustanovení v pracovním řádu
· Námitka obtěžující podmínky v závěti
· Námitka podmínky v závěti - zjevně odporující veřejnému pořádku
· Námitka pro nepřizvání svědka k výslechu
· Námitka promlčení bezdůvodného obohacení
· Námitka promlčení práva
· Námitka proti křivé výpovědi svědka s návrhem na obnovu řízení
· Námitka proti postupu správce daně při nahlížení do spisu
· Námitka proti postupu správce daně při výslechu svědka
· Námitka proti stanovení daně s použitím pomůcek
· Námitka proti vyloučení člena z bytového družstva
· Námitka proti výpovědi právně nezpůsobilého svědka
· Námitka proti zpracování osobních údajů
· Námitka proti způsobu oznámení výslechu svědka v daňovém řízení
· Námitka subjektu proti zpracovávání osobních údajů
· Námitka zaměstnavatele proti sdělení Odborové organizace, že okamžité zrušení pracovního poměru je n
· Napomenutí zaměstnance za kouření mimo předepsané prostory
· Napomenutí zaměstnance za pozdní příchody a předčasné odchody
· Napomenutí zaměstnance za zneužití čehokoliv pro své potřeby
· Nařízení práce přesčas
· Nařízení práce ve dnech pracovního klidu
· Nařízení zaměstnanci k absolvování školení u jiné firmy
· Následná nemožnost plnění ze smlouvy
· Návrh člena Odborové organizace ke zvýšení příplatku za noční práci
· Návrh exmanžela na určení výše výživného pro rozvedeného manžela
· Návrh k řešení platební neschopnosti klienta
· Návrh ke zlepšení využití pracovní doby zaměstnanci
· Návrh na doplnění obsahu smlouvy
· Návrh na jmenování znalce k ocenění nepeněžitého vkladu
· Návrh na jmenování znalce pro účely přezkumu zprávy o vztazích
· Návrh na nařízení likvidace právnické osoby
· Návrh na odvolání manažera pro ztrátu důvěry
· Návrh na odvolání nadřízeného z důvodu opakovaných drobných chyb při rozhodování
· Návrh na odvolání nadřízeného z důvodu závažného pochybení
· Návrh na odvolání poručníka
· Návrh na odvolání statutárního orgánu
· Návrh na omezení svéprávnosti
· Návrh na opravu chyby ve smlouvě
· Návrh na opravu veřejné komunikace
· Návrh na pokračování v dokazování
· Návrh na popření otcovství
· Návrh na povolení obnovy řízení
· Návrh na povolení obnovy řízení - nové skutečnosti
· Návrh na povolení obnovy řízení - trestný čin
· Návrh na prohlášení neplatnosti obchodní korporace
· Návrh na prohlášení neplatnosti obchodní korporace
· Návrh na prohlášení neplatnosti právnické osoby
· Návrh na prohlášení za mrtvého
· Návrh na prohlášení za mrtvého
· Návrh na prohlášení za mrtvého u osoby nezvěstné
· Návrh na prohlášení za nezvěstného
· Návrh na provedení dalších důkazních prostředků - písemnosti
· Návrh na provedení dalších důkazních prostředků - svědek
· Návrh na přijetí peněžní částky do soudní úschovy
· Návrh na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti
· Návrh na přivolení soudu s vyloučením předsedy představenstva z výkonu funkce
· Návrh na přivolení soudu s podnikáním nezletilého
· Návrh na přiznání svéprávnosti (emancipace)
· Návrh na přizvání svědka v daňovém řízení
· Návrh na rozvod manželství
· Návrh na rozvod manželství s připojením manžela
· Návrh na sepsání smlouvy
· Návrh na schválení smlouvy o nápomoci soudem
· Návrh na sjednání daně dohodou
· Návrh na splácení dluhu jinak
· Návrh na splacení dluhu ve splátkách
· Návrh na udělení povolení k uzavření manželství nezletilému a ne plně svéprávnému
· Návrh na ukončení neobchodní spolupráce
· Návrh na upuštění od pořádkové pokuty při daňové exekuci
· Návrh na určení otcovství k dítěti
· Návrh na určení, že manželství není
· Návrh na utajení osvojení
· Návrh na uzavření smlouvy
· Návrh na uzavření smlouvy s určením lhůty pro odvolání
· Návrh na vydání platebního rozkazu
· Návrh na vydání rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí po rozvodu
· Návrh na vydání usnesení – uplatnění procesního nástupnictví
· Návrh na vyloučení dražitele
· Návrh na vyloučení podjatého zástupce správce daně z jednání
· Návrh na vyloučení podjatého zástupce správce daně z jednání
· Návrh na vyloučení rozhodce pro podjatost
· Návrh na vyloučení soudce
· Návrh na vyloučení soudce z důvodu podjatosti
· Návrh na vyloučení společníka
· Návrh na vyloučení zástupce správce daně z jednání pro podjatost
· Návrh na vyloučení znalce a jmenování nového
· Návrh na vypořádání inventarizačního schodku odpovědnému zaměstnanci
· Návrh na vytvoření spolku
· Návrh na zapracování jednoduchých změn do smlouvy
· Návrh na zapracování právních změn do smlouvy
· Návrh na zrušení bytového družstva s likvidací
· Návrh na zrušení osvojení
· Návrh na zrušení rozhodčího nálezu
· Návrh na zrušení rozsudku pro zmeškání
· Návrh na zrušení sociálního družstva s likvidací
· Návrh na zrušení zastoupení třetí osobou pro odůvodněný střet zájmů zástupce
· Návrh na zrušení zastoupení zastoupeným
· Návrh na zrušení zastoupení zástupcem
· Návrh na zvýšení nájemného z bytu pronajímatelem
· Návrh nadřízenému - požadavek zaměstnanců zkrátit pracovní dobu
· Návrh nadřízenému k řešení velké fluktuace zaměstnanců
· Návrh odběratele na změnu dodacích podmínek - lepší cena
· Návrh odběratele na změnu dodacích podmínek - zkrácení doby
· Návrh odběratele na změnu dodacích podmínek - zrušení zálohové platby
· Návrh Odborové organizace k uzavření kolektivní smlouvy
· Návrh opatrovance na odvolání opatrovníka
· Návrh podporovaného na odvolání podpůrce
· Návrh pro zlepšení pracovních podmínek
· Návrh řešení klesající produktivity práce zaměstnanců
· Návrh soudu k prohlášení neplatnosti manželství
· Návrh soudu k převzetí dlužné částky do soudní úschovy
· Návrh soudu na prohlášení neplatnosti obchodní korporace
· Návrh soudu na přivolení s odvoláním souhlasu zákonného zástupce
· Návrh soudu na přiznání svéprávnosti (emancipace)
· Návrh soudu na rozhodnutí o střídavé péči o nezletilého
· Návrh soudu na rozšíření rozsahu společného jmění manželů
· Návrh soudu na schválení zastoupení člena domácnosti
· Návrh soudu na snížení výživného
· Návrh soudu na zúžení rozsahu společného jmění manželů
· Návrh soudu na zvýšení výživného
· Návrh více Odborových organizací k uzavření kolektivní smlouvy ve shodě u jednoho zaměstnavatele
· Nedělitelné plnění - Výzva k poskytnutí nedělitelného plnění
· Nemožnost dovolat se neplatnosti smlouvy
· Neplatné právní jednání opatrovance
· Neplatnost doložky u smlouvy kupní uzavřené adhezním způsobem
· Neplatnost doložky u smlouvy kupní uzavřené adhezním způsobem
· Neplatnost mzdového výměru
· Neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
· Neplatnost smlouvy - Dovolání se neplatnosti smlouvy
· Neplatnost výpovědi dané zaměstnavatelem
· Neplatnost závěti
· Neplatnost závěti
· Nepřijetí návrhu s protinávrhem
· Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby zaměstnanců
· Nesouhlas s okamžitým zrušením pracovního poměru se členem orgánu odborové organizace
· Nesouhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení
· Nesouhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení pro střet zájmů
· Nesouhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení s alternativním návrhem
· Nesouhlas s prominutím dluhu
· Nesouhlas s převodem akcií
· Nesouhlas se vstupem na pozemek a vzniku věcného břemene při stavebním řízení
· Nesouhlas se zastupováním druhým z manželů
· Nesouhlas spotřebitele se zaplacením provize ze smlouvy o realitním zprostředkování
· Nevyhovění žádosti - neomluvení nepřítomnosti zaměstnance zaměstnavatelem – bez důvodu
· Nevyhovění žádosti - neomluvení nepřítomnosti zaměstnance zaměstnavatelem – provozní důvody
· Nezahrnutí nabídky do veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku
· Obchodní omluva při zásadním prodlení s termínem dodání
· Obchodní omluva za doručení neobjednaného zboží
· Obchodní omluva za chybu v dodávce zboží
· Obchodní omluva za chybu v plnění služby
· Obchodní omluva za chybu zaměstnance
· Obchodní omluva za nátlakové jednání zaměstnance
· Obchodní omluva za nedodržení lhůty
· Obchodní omluva za nedodržení termínu dodání zboží
· Obchodní omluva za nevhodné jednání zaměstnance
· Obchodní omluva za nevyřízenou objednávku
· Obchodní omluva za protiprávní jednání zaměstnance
· Obchodní omluva za špatnou kvalitu služeb
· Obchodní omluva za vadu výrobku
· Obchodní omluva za vadu výrobku
· Obchodní omluva za výrobní vadu
· Obchodní omluva za zpoždění dodávky
· Objednávka
· Odepření výpovědi svědka v daňovém řízení
· Odepření výpovědi svědka z důvodu hrozby osobě blízké
· Odložení plánované schůzky
· Odložení valné hromady
· Odměna zaměstnanci za pomoc v nouzi
· Odmítnutí akceptace změny pracovní smlouvy
· Odmítnutí daru
· Odmítnutí dědictví
· Odmítnutí dědictví s výhradou povinného dílu
· Odmítnutí dědictví zástupcem dědice
· Odmítnutí dědictví zmocněncem
· Odmítnutí delegovaného úkolu - nedostatečná kvalifikace
· Odmítnutí delegovaného úkolu - úkol mimo popis pracovního poměru
· Odmítnutí materiální pozornosti
· Odmítnutí materiální pozornosti
· Odmítnutí nabídky zaměstnání uchazečem
· Odmítnutí nabídky zaměstnání uchazečem
· Odmítnutí odkazu odkazovníkem
· Odmítnutí poskytnutí informace dle ZOK
· Odmítnutí poskytnutí rady
· Odmítnutí poskytnutí rady
· Odmítnutí poskytnutí rady
· Odmítnutí poskytnutí rady
· Odmítnutí poskytnutí reference na výrobek
· Odmítnutí poskytnutí reference na zaměstnance
· Odmítnutí povýšení zaměstnancem
· Odmítnutí pozvání na schůzi spolku
· Odmítnutí pozvání na večírek
· Odmítnutí prodloužení účinnosti smlouvy o realitním zprostředkování
· Odmítnutí převzetí likvidační podstaty věřitelem
· Odmítnutí přidělené práce zaměstnancem
· Odmítnutí přidělené práce zaměstnancem
· Odmítnutí přijetí všimného
· Odmítnutí přijmout opatření, o něž žádal subjekt osobních údajů
· Odmítnutí rezervace apartmánu
· Odmítnutí rezervace ubytování
· Odmítnutí splnění výzvy nadřízeného
· Odmítnutí vyhovění žádosti o zpracování údajů (často se opakující se žádost)
· Odmítnutí vyhovění žádosti o zpracování údajů pro zjevnou nedůvodnost
· Odmítnutí vyslání zaměstnance na školení
· Odmítnutí zakázky
· Odmítnutí zaplacení odstupného
· Odpor proti peněžnímu postihu zaměstnavatele
· Odpor proti platebnímu rozkazu
· Odpověď na dopis nespokojeného účastníka semináře
· Odpověď na dopis nespokojeného uživatele
· Odpověď na dopis nespokojeného zákazníka
· Odpověď na dopis zákazníka poškozeného zaměstnancem
· Odpověď uchazeče o zaměstnání na inzerát
· Odstoupení advokáta od zastoupení
· Odstoupení autora od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení
· Odstoupení od darovací smlouvy
· Odstoupení od dohody o odpovědnosti zaměstnancem při neodstranění závad pracovních podmínek
· Odstoupení od dohody o odpovědnosti zaměstnancem při převedení na jinou práci
· Odstoupení od konkurenční doložky zaměstnavatelem
· Odstoupení od pracovní smlouvy zaměstnavatelem
· Odstoupení od pracovní smlouvy zaměstnavatelem
· Odstoupení od projektu
· Odstoupení od smlouvy kupní
· Odstoupení od smlouvy o dílo
· Odstoupení od smlouvy o finanční službě
· Odstoupení od smlouvy o nájmu nebytových prostor - sjednáno do konce roku 2013
· Odstoupení od smlouvy o realitním zprostředkování
· Odstoupení od smlouvy o realitním zprostředkování pro nepředání informací
· Odstoupení od smlouvy o ubytování
· Odstoupení od smlouvy o životním pojištění
· Odstoupení od smlouvy před zahájením zájezdu
· Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem
· Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem a výzva k převzetí zboží zpět na náklady dodavate
· Odstoupení od smlouvy uzavřené na prodejním zájezdu
· Odstoupení od spotřebitelské smlouvy
· Odstoupení správce pozůstalosti z funkce
· Odstoupení z funkce člena představenstva
· Odstoupení z funkce jednatele
· Odstoupení z funkce likvidátora
· Odstoupení z funkce předsedy představenstva
· Odvolání a ukončení pracovního poměru se zaměstnancem jmenovaným do funkce – návrh změny - 2
· Odvolání a ukončení pracovního poměru se zaměstnancem jmenovaným do funkce – odvolání z funkce - 1
· Odvolání a ukončení pracovního poměru se zaměstnancem jmenovaným do funkce – projednání výpovědi - 3
· Odvolání a ukončení pracovního poměru se zaměstnancem jmenovaným do funkce – výpověď z PP - 4
· Odvolání nabídky smlouvy
· Odvolání odkazu
· Odvolání OSVČ proti uložené pokutě za nepředložení přehledu
· Odvolání plné moci zmocněnci
· Odvolání poskytnutého souhlasu
· Odvolání proti daňové atrakci
· Odvolání proti daňové atrakci
· Odvolání proti daňové atrakci
· Odvolání proti daňové dražební vyhlášce
· Odvolání proti registraci k dani z moci úřední
· Odvolání proti rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace
· Odvolání proti rozhodnutí o příklepu v daňové dražbě
· Odvolání proti rozhodnutí o přiznaném nároku z výtěžku daňové dražby
· Odvolání proti rozsudku v korporátním sporu
· Odvolání proti rozsudku v občanskoprávním sporu
· Odvolání proti stanovené ceně nemovité věci pro daňovou dražbu
· Odvolání proti uložení pokuty zaměstnavateli při nepředložení dokladů ke kontrole
· Odvolání proti umožněnému rozsahu nahlédnutí do spisu
· Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení
· Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení
· Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení
· Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení
· Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení
· Odvolání proti vydání opisu z daňového spisu
· Odvolání proti vyloučení odborného konzultanta z daňového řízení
· Odvolání proti vyloučení zástupce z daňového řízení
· Odvolání proti zamítnuté žádosti o změnu místní příslušnosti
· Odvolání proti zamítnutí přizvání svědka v daňovém řízení
· Odvolání proti zamítnutí úhrady hotových výdajů v daňovém řízení pro neoprávněnost
· Odvolání proti zamítnutí úhrady hotových výdajů v daňovém řízení pro zmeškání lhůty
· Odvolání proti zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku
· Odvolání proti zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku uplynutím času
· Odvolání předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele s výdělečnou činností
· Odvolání souhlasu k užití jména člověka v názvu právnické osoby
· Odvolání souhlasu s uchováváním osobních údajů poskytnutých pro účely výběrového řízení
· Odvolání souhlasu s vysláním na pracovní cestu těhotnou ženou
· Odvolání souhlasu s vysláním na pracovní cestu ženou pečující o dítě ve věku do 15ti let
· Odvolání souhlasu s pitvou
· Odvolání souhlasu se zásahem do integrity člověka
· Odvolání souhlasu se zobrazením podobizny člověka
· Odvolání správce svěřeneckého fondu
· Odvolání valné hromady
· Odvolání veřejné nabídky
· Odvolání výpovědi zaměstnancem
· Odvolání výpovědi zaměstnavatelem
· Odvolání z funkce
· Odvolání z funkce likvidátora
· Odvolání zmocnění realitního zprostředkovatele
· Odvolání zvláštní plné moci zmocněnci
· Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů
· Ohlášení případu porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu
· Ohlášení případu porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu s důvodem zpoždění oh
· Ohlášení užívání veřejného prostranství
· Ochrana utajovaných skutečností ve společnosti
· Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti
· Okamžité zrušení pracovního poměru s pověřencem
· Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplacení mzdy
· Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem z důvodu změněného zdravotního stavu
· Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem pro zvlášť hrubé porušení kázně
· Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu spáchání trestného činu zaměstnancem
· Omluva lékaře za chybu
· Omluva lékaři pacientem
· Omluva neschopnosti dostát jinému závazku
· Omluva přizvaného svědka za zmeškání termínu
· Omluva přizvaného svědka, který se nemůže dostavit k výslechu
· Omluva škodu způsobenou svěřenou osobou
· Omluva z úředního jednání
· Omluva za delikt osoby ve vlastní péči
· Omluva za deliktní chování zaměstnance
· Omluva za dočasné zpoždění splácení dluhu s návrhem řešení
· Omluva za dočasné zpoždění splácení dluhu s návrhem řešení
· Omluva za chybné řídící rozhodnutí
· Omluva za chybu v seznamu hostů
· Omluva za chybu ve vyúčtování
· Omluva za mylné odeslání upomínky k uhrazení dluhu
· Omluva za mylné odeslání upomínky k uhrazení dluhu
· Omluva za mylné odeslání upomínky k uhrazení dluhu
· Omluva za neúplnost plnění smlouvy
· Omluva za nevhodné opuštění místnosti
· Omluva za nevyžádanou reklamu
· Omluva za omylem vystavenou fakturu
· Omluva za písařskou chybu
· Omluva za poskytnutí nesprávné informace
· Omluva za poskytnutí neúplné informace
· Omluva za poškození cizí věci
· Omluva za poškození majetku
· Omluva za poškození zdraví
· Omluva za pozdní platbu
· Omluva za pozdní platbu
· Omluva za pozdní platbu
· Omluva za pozdní zaplacení splátku dluhu
· Omluva za stížnost na prodavače s diplomatickou obranou
· Omluva za svěřenou osobu
· Omluva za špatně provedenou službu
· Omluva za tiskovou chybu
· Omluva za účetní chybu
· Omluva za urážku
· Omluva za útočné jednání
· Omluva za vlastní chybu na daňovém dokladu
· Omluva za zmeškání termínu úředního podání
· Omluva za způsobení citové újmy
· Omluva za způsobenou smrt
· Omluva za zrušení schůzky pro nepředvídatelný důvod
· Omluva za zrušení schůzky z jiného důvodu
· Omluva zaměstnanci
· Omluva zaměstnancům za chybu v manažerském rozhodnutí
· Omluva zaměstnancům za tvrdé jednání
· Omluva zaměstnancům za zpoždění výplat
· Omluva zaměstnavateli
· Omluva ze schůze nebo meetingu
· Omluvenka žáka z vyučování na celý den
· Omluvenka žáka z vyučování na jednu hodinu
· Opakovaná výzva k úhradě pohledávky
· Opakovaná žádost o informaci k produktu nebo službě
· Opakovaný návrh na zlepšení prodejů oddělení
· Oprava vad daňového podání
· Organizační řád obchodní společnosti
· Organizační schéma obchodní společnosti
· Oslovení potenciálního zaměstnavatele - Žádost o zaměstnání
· Oznámení agentuře práce o budoucím vyslání zaměstnance do jiné země EU
· Oznámení celozávodní dovolené ve významném dnu
· Oznámení částečného obnovení živnosti správci daně
· Oznámení daňového dlužníka o zániku povinnosti hlásit majetek
· Oznámení drobného zpoždění dodávané služby
· Oznámení druhému z manželů, že mu zaniká nájemní právo k bytu v bytovém družstvu
· Oznámení firemního jubilea s pozvánkou na oslavu
· Oznámení hromadného propouštění zaměstnancům
· Oznámení jednoho z manželů, že trvale opouští domácnost
· Oznámení narození dítěte
· Oznámení narození dítěte
· Oznámení nepřítomnosti v kanceláři
· Oznámení nulového příjmu pro firmy - daňové přiznání
· Oznámení nulového příjmu pro živnostníky - daňové přiznání
· Oznámení o celopodnikové letní dovolené
· Oznámení o částečné neplatnosti kolektivní smlouvy
· Oznámení o důchodu zaměstnance
· Oznámení o důchodu zaměstnance
· Oznámení o existenci předkupního práva k nemovitosti v daňové exekuci
· Oznámení o existenci předmanželské smlouvy v daňové exekuci
· Oznámení o jiných vadách nemovitosti v daňové exekuci
· Oznámení o konání maturitního večírku
· Oznámení o konání sportovní akce
· Oznámení o konání třídního srazu
· Oznámení o kontrole zaměstnance, který nebyl zastižen
· Oznámení o krádeži osobních věcí
· Oznámení o možném propouštění
· Oznámení o možném ukončení smlouvy
· Oznámení o možnosti spoření zaměstnanců
· Oznámení o možnosti získání bonusu
· Oznámení o nápravě diskriminačního chování zaměstnavatele
· Oznámení o nedostatečné výši mzdy daňového dlužníka v exekuci
· Oznámení o nedostatku práce ve firmě
· Oznámení o nemoci zaměstnance
· Oznámení o nemožném provedení úhrady
· Oznámení o nemožném vyřízení objednávky
· Oznámení o nemožném vyřízení objednávky z akční nabídky
· Oznámení o nepřijetí uchazeče do zaměstnání
· Oznámení o neúplném doručení zásilky
· Oznámení o neúplném vyřízení objednávky
· Oznámení o nezaplacené pravidelné splátce
· Oznámení o nezaplacené splátce zaměstnancem
· Oznámení o odběrech jen na základě složené zálohy
· Oznámení o odcizení, ztrátě, poškození nebo zničení cestovního dokladu - pasu
· Oznámení o odcizení, ztrátě, poškození nebo zničení občanského průkazu
· Oznámení o odhlášení psa od poplatku
· Oznámení o odchodu do důchodu zaměstnancem
· Oznámení o odložení svatby
· Oznámení o odvolání dobrovolnické pomoci
· Oznámení o odvolání z funkce jednatele realitního zprostředkovatele
· Oznámení o omezení produkce a distribuce zboží
· Oznámení o postoupení pohledávek
· Oznámení o postoupení pohledávky více osobám
· Oznámení o pozastavení poskytování zaměstnaneckých výhod
· Oznámení o provedené expedici zboží a termínu jeho doručení
· Oznámení o předání obchodního kontaktu
· Oznámení o přeložení zaměstnance
· Oznámení o přeložení zaměstnance do jiného místa práce
· Oznámení o přestěhování provozovny - daňové
· Oznámení o přihlášení psa k poplatku
· Oznámení o přijetí nového člena prodejního týmu
· Oznámení o přijetí odstupného za uvolnění bytu
· Oznámení o přijetí organizačního opatření
· Oznámení o přijetí organizačního opatření
· Oznámení o přijetí reklamace
· Oznámení o realizaci úsporných plánů
· Oznámení o rozhodnutí nevyplacení mimořádné odměny
· Oznámení o rozvodu manželství
· Oznámení o rozvodu manželství
· Oznámení o rozvodu manželství
· Oznámení o rozvodu manželství
· Oznámení o řešení konfliktu na pracovišti
· Oznámení o schválení návrhu
· Oznámení o snížené výši plněné škody zaměstnanci
· Oznámení o snížení cen
· Oznámení o snížení cen
· Oznámení o snížení cen
· Oznámení o snížení cen s pozvánkou na společenskou akci
· Oznámení o snížení cen v e-shopu
· Oznámení o termínu a místu konání školení
· Oznámení o tragické smrti zaměstnance
· Oznámení o trvání nevyrovnaného dluhu
· Oznámení o ukončení mandátu zmocněnce pro doručování
· Oznámení o ukončení obchodní spolupráce
· Oznámení o ukončení právního zastoupení
· Oznámení o určení daňové platby plátcem
· Oznámení o určení daňové platby provedené třetí osobou
· Oznámení o určení zastupující osoby - zmocněnce
· Oznámení o úschově daňových dokladů mimo Českou republiku
· Oznámení o ustanovení společného zástupce pro podání daňového přiznání za zemřelého
· Oznámení o ustanovení společného zástupce pro podání daňového přiznání za zemřelého s žádostí
· Oznámení o ustanovení zmocněnce pro doručování písemností v daňovém řízení - časově neomezeno
· Oznámení o ustanovení zmocněnce pro doručování písemností v daňovém řízení - doba určitá
· Oznámení o vánočním volnu zaměstnancům
· Oznámení o vydědění potomka
· Oznámení o vydržení věci movité
· Oznámení o vyhovění žádosti o přeložení
· Oznámení o vyřízení reklamace opravou
· Oznámení o vyřízení reklamace opravou
· Oznámení o vyřízení reklamace slevou
· Oznámení o výši náhrady mzdy za dovolenou
· Oznámení o využití provozních výnosů
· Oznámení o využití provozních výnosů
· Oznámení o využití sponzorského daru
· Oznámení o vzniku škody na odložených věcech zaměstnance
· Oznámení o zadržení věci a důvodu
· Oznámení o zahájení činnosti podléhající dani
· Oznámení o zákazu kouření na pracovišti
· Oznámení o zamítnutí žádosti o přeložení
· Oznámení o zániku pohledávky
· Oznámení o zániku společníka ve společnosti - daňové
· Oznámení o započetí výkonu zástavního práva
· Oznámení o zařazení distributora do méně výhodné provizní skupiny
· Oznámení o zastavení úlev zaměstnanci při studiu
· Oznámení o změně příjmení po rozvodu
· Oznámení o změně telefonního čísla
· Oznámení o změně vlastníka nemovitosti – bývalý vlastník
· Oznámení o změně vlastníka nemovitosti – nový vlastník
· Oznámení o změně způsobu výkonu zástavního práva
· Oznámení o zrušení nabídky smlouvy
· Oznámení o zrušení pobočky
· Oznámení o zrušení provozovny - daňové
· Oznámení o zrušení sňatku jedním ze snoubenců na poslední chvíli
· Oznámení o zřízení provozovny - daňové
· Oznámení o zvýšení cen
· Oznámení obnovení všech živnosti správci daně
· Oznámení Odborové organizaci vznik nových pracovních poměrů
· Oznámení opravy chyb na daňovém dokladu s omluvou
· Oznámení otevření nového obchodu
· Oznámení otevření nového obchodu
· Oznámení otevření nových poboček
· Oznámení plátce mzdy o jiném plátci mzdy daňového dlužníka v exekuci
· Oznámení plátce mzdy o přijetí do zaměstnání daňového dlužníka v exekuci
· Oznámení plátce mzdy o ukončení zaměstnávání daňového dlužníka v exekuci
· Oznámení povinného školení zaměstnanců
· Oznámení povinného školení zaměstnanců
· Oznámení pracovní příležitosti
· Oznámení právního jednání po výzvě správce daně
· Oznámení přerušení provozování některých živností - daňové
· Oznámení přerušení provozování podnikání - daňové
· Oznámení přestěhování prodejny
· Oznámení přestěhování prodejny se speciální nabídkou slev
· Oznámení skončení pobírání příjmu
· Oznámení sňatku v tisku
· Oznámení snížení cen
· Oznámení snížení cen
· Oznámení snížení cen u vybraných produktů e-shopu
· Oznámení těhotné, že přidělenou práci nemůže vykonávat
· Oznámení termínu nástupu do zaměstnání vybranému kandidátovi 
· Oznámení účastníka veřejné soutěže o přijetí nabídky
· Oznámení úmrtí člena rodiny
· Oznámení úmrtí člena rodiny
· Oznámení úmrtí člena zájmového spolku
· Oznámení úmrtí kolegy zaměstnancům
· Oznámení úmrtí vlivné osoby
· Oznámení úřadu o porušení zákonných povinností realitního zprostředkovatele
· Oznámení vítěze veřejné soutěže
· Oznámení vítěze vnitrofiremní soutěže
· Oznámení vítěze vnitrofiremní soutěže
· Oznámení vlastníka bytu o změně počtu osob v jednotce
· Oznámení volna zaměstnancům - státní svátek
· Oznámení volna zaměstnancům - státní svátek
· Oznámení volného pracovního místa
· Oznámení vstupu společnosti do likvidace správci daně
· Oznámení zaměstnance o odchodu do důchodu
· Oznámení zaměstnance pod vlivem bossingu
· Oznámení zaměstnance zaměstnavateli o špatných podmínkách práce
· Oznámení zaměstnanci o odchodu do důchodu
· Oznámení zaměstnanci, že zaměstnavatel trvá na tom, aby dále konal svou práci
· Oznámení zaměstnancům o aplikaci částečné nezaměstnanosti
· Oznámení zaměstnancům o pozastavení rozvojových investic
· Oznámení zaměstnancům o uzavření ztrátové provozovny
· Oznámení zaměstnancům o uzavření ztrátové provozovny
· Oznámení zaměstnancům, že dochází k destabilizaci firmy
· Oznámení zaměstnavatele o přesunutí termínu osobního pohovoru
· Oznámení zaměstnavatele odborové organizaci, že okamžité zrušení pracovního poměru je oprávněné, lhů
· Oznámení zaměstnavateli o překážce bránící v nástupu do práce
· Oznámení zaměstnavateli, že zaměstnanec trvá na dalším zaměstnáván
· Oznámení zaslání opravného daňového přiznání
· Oznámení zaslání opravného vyúčtování
· Oznámení zastupovaného o odvolání plné moci zmocněnci
· Oznámení závad na pracovišti
· Oznámení změn v právní formě při daňovém řízení
· Oznámení změn základních registračních údajů u správce daně
· Oznámení změny adresy provozovny s výhodnou nabídkou
· Oznámení změny adresy sídla fírmy
· Oznámení změny cenové politiky firmy zaměstnancům
· Oznámení změny cenové politiky firmy zaměstnancům
· Oznámení změny identifikačních údajů zaměstnancům
· Oznámení změny názvu firmy zákazníkům
· Oznámení změny názvu firmy zákazníkům - po sloučení
· Oznámení změny plátce mzdy daňového dlužníka v exekuci
· Oznámení změny termínu schůzky osobního pohovoru
· Oznámení změny tradičního názvu firmy zaměstnancům
· Oznámení změny tradičního sídla firmy zaměstnancům
· Oznámení změny účtu plátce daně
· Oznámení změny údajů člena družstva
· Oznámení změny v poplatcích zákazníků za provozní služby
· Oznámení zmocněnce o vypovězení plné moci
· Oznámení zvláštního režimu
· Oznámení zvýšení cen
· Oznámení zvýšení cen
· Oznámení zvýšení cen
· Oznámení zvýšení cen některých produktů
· Oznámení, že uchazeč o práci nesmí být zaměstnán
· Oznámení, že za volno poskytnuté ke zkoušce nenáleží zaměstnanci mzda
· Oznámení, že zboží nebude dále dodáváno na fakturu
· Oznámení, že zboží nebude dále dodáváno na fakturu
· Oznámení, že zmocněná osoba byla oznámena
· Oznamovací povinnost správce příjemcům při změně zpracovávaných údajů subjektu
· Paragon
· Personální akvizice nejlepších studentů
· Petice
· Petice - Podpisový petiční arch bez textu petice
· Petice - Podpisový petiční arch s petičním textem
· Písemné odevzdání hlasu po konání valné hromady
· Písemné odevzdání hlasu před konáním valné hromady
· Písemné potvrzení o převzetí písemnosti zaměstnavatelem
· Písemné prohlášení správce vkladu o splnění vkladové povinnosti
· Písemný souhlas zaměstnance s doručováním do datové schránky
· Písemný souhlas zaměstnavatele s doručováním od zaměstnance do datové schránky
· Plná moc – fyzická osoba zastupuje jinou fyzickou osobu
· Plná moc – fyzická osoba zastupuje obchodní korporaci
· Plná moc generální v daňovém řízení
· Plná moc k odmítnutí dědictví zmocněncem
· Plná moc k převodu motorového vozidla
· Plná moc k uzavření manželství zástupcem
· Plná moc k vyřízení dědictví zmocněncem
· Plná moc k zastoupení na valné hromadě
· Plná moc obecného zmocněnce
· Plná moc pověřenci GDPR pro zastupování
· Plná moc pro dědické řízení - procesní plná moc
· Plná moc pro dědické řízení - vybrané právní jednání
· Plná moc pro jedno daňové právní jednání
· Plná moc pro přebírání písemností v daňovém řízení časově neomezená
· Plná moc pro přebírání písemností v daňovém řízení časově omezená
· Plná moc pro přebírání písemností za zaměstnance
· Plná moc pro přístup do daňové informační schránky
· Plná moc pro řešení úkonů ve stavebním řízení
· Plná moc pro zastupování na členské schůzi družstva
· Plná moc pro zastupování na valné hromadě
· Plná moc pro zastupování před Ústavním soudem
· Plná moc pro zastupování před Ústavním soudem
· Plná moc pro zpracování a podání daňového přiznání advokátem
· Plná moc pro zpracování a podání daňového přiznání daňovým poradcem
· Plná moc pro zrušení informační daňové schránky
· Plná moc pro zřízení informační daňové schránky
· Plná moc udělená patentovému zástupci
· Podání dodatečného daňového přiznání na nižší základ daně
· Podání dodatečného daňového přiznání na vyšší základ daně
· Podání dodatečného vyúčtování na nižší základ daně
· Podání dodatečného vyúčtování na vyšší základ daně
· Podání následného hlášení
· Podání vysvětlení správci daně
· Poděkování advokátovi za dobrou službu
· Poděkování advokátovi za vyřešení případu s dalším příkazem
· Poděkování brigádníkům za vynikající práci
· Poděkování daňovému poradci za zastoupení
· Poděkování dobrovolníkům za práci
· Poděkování dodavateli za rychlou výměnu zboží
· Poděkování firmě za návštěvu veletrhu
· Poděkování klientům za důvěru - za zemřelého
· Poděkování lékaři za osobní přístup
· Poděkování lékaři za rychlý zákrok
· Poděkování lékaři za úspěšný zákrok
· Poděkování lékařskému personálu za vynikající péči
· Poděkování někomu za přivolání pomoci
· Poděkování nevybranému uchazeči o zaměstnání za zájem
· Poděkování příteli za výraz soucitu a podpory
· Poděkování rodině za přínos zaměstnance pro firmu
· Poděkování za analýzu
· Poděkování za aplikaci doporučení
· Poděkování za dar
· Poděkování za dar
· Poděkování za dar
· Poděkování za dar převzatý v nemocnici
· Poděkování za dobrou práci účetnímu
· Poděkování za dobře provedenou práci zhotoviteli
· Poděkování za dodání zboží za velmi nízké ceny
· Poděkování za doplacení úplné kupní ceny
· Poděkování za doporučení bývalému zaměstnavateli
· Poděkování za doporučení bývalému zaměstnavateli
· Poděkování za doporučení inovací
· Poděkování za doporučení služby
· Poděkování za doporučení zaměstnavateli
· Poděkování za dotaz k produktu
· Poděkování za dotaz na volná pracovní místa
· Poděkování za komerční radu
· Poděkování za nabídku zaměstnání
· Poděkování za návštěvu výstavní expozice
· Poděkování za nevyužitou nabídku pomoci
· Poděkování za obchodní omluvu
· Poděkování za objednávku
· Poděkování za objednávku
· Poděkování za objednávku
· Poděkování za objednávku s opožděným dodáním
· Poděkování za odpověď na návrh
· Poděkování za osobní omluvu
· Poděkování za podporu při získávání sponzorských darů
· Poděkování za podporu při získávání veřejné zakázky
· Poděkování za pohostinství
· Poděkování za pohovor nepřijatým uchazečem
· Poděkování za pochvalu
· Poděkování za pomoc v nepřítomnosti
· Poděkování za poskytnuté doporučení
· Poděkování za poskytnutí obchodní informace
· Poděkování za povýšení
· Poděkování za povzbuzující odpověď
· Poděkování za pozvání na proběhnuvší oběd
· Poděkování za profesionální zdvořilost v citlivé situaci
· Poděkování za přijetí do zaměstnání
· Poděkování za přijetí zlepšovacího návrhu
· Poděkování za přijetí zlepšovacího návrhu
· Poděkování za přijetí zlepšovacího návrhu
· Poděkování za radu osobního charakteru
· Poděkování za reakci zaměstnavatele na životopis
· Poděkování za realizovanou výstavní expozici
· Poděkování za rychlé vyřízení reklamace
· Poděkování za rychlou reakci
· Poděkování za schůzku firmě uchazečem
· Poděkování za spolupráci
· Poděkování za stížnost na zaměstnance
· Poděkování za účast, organizaci a sponzoring sportovního klání
· Poděkování za udělenou pochvalu
· Poděkování za úhradu pozdní platby
· Poděkování za úhradu pozdní platby
· Poděkování za úhradu zálohové faktury
· Poděkování za upozornění na chybu
· Poděkování za upozornění na korupci
· Poděkování za upozornění na protiprávní jednání
· Poděkování za úsporný plán ekonomovi
· Poděkování za včasnou platbu
· Poděkování za vydání zboží v době státního svátku
· Poděkování za vyjádření soucitu a podpory v těžké životní situaci
· Poděkování za výjimečnou odměnu
· Poděkování za vysvětlení situace ve smyslu ztráty důvěry
· Poděkování za zaslání životopisu
· Poděkování za zaslanou soustrast
· Poděkování za zvýšení mzdy
· Poděkování za zvýšení mzdy
· Poděkování za zvýšení mzdy
· Poděkování zákazníkovi za expresní platbu
· Poděkování zákazníkovi za platbu ve splatnosti
· Poděkování zákazníkovi za poslední splátku
· Poděkování zákazníkovi za pravidelnou splátku
· Poděkování zákazníkovi za první splátku
· Poděkování zákazníkovi za upozornění na korupční jednání podřízeného
· Poděkování zákazníkům za zakoupení nové služby nebo zboží
· Poděkování zaměstnanci za konkrétní inovativní řešení
· Poděkování zaměstnavateli za poskytnutou odměnu
· Poděkování zaměstnavateli za výraz soucitu
· Podlicenční smlouva pro částečné použití díla
· Podlicenční smlouva pro úplné použití díla
· Podnět k opatření proti nečinnosti
· Podnět k prošetření zaměstnávání mladistvých
· Podnět zaměstnance k vyjednávání o uzavření kolektivní smlouvy
· Podpisový regulativ
· Podpisový vzor zaměstnance
· Podpora politikovi malé strany
· Podpora rodině při úmrtí zaměstnance
· Pochvala dodavateli služby
· Pochvala dodavateli služby a zboží
· Pochvala kolektivnímu vyjednavači
· Pochvala podřízenému úředníkovi
· Pochvala politikovi za hlasování pro zákon
· Pochvala poslanci za dosažení stanoveného cíle
· Pochvala řečníkovi za projev na schůzi
· Pochvala tiskovému mluvčímu za obratnou mediální reakci
· Pochvala tiskovému mluvčímu za pozitivní medializaci chyby firmy
· Pochvala tiskovému mluvčímu za skvělý výkon před médii
· Pochvala zákazníka prodavačům
· Pochvala zaměstnanci za ochotu k zákazníkům
· Pochvala zaměstnanci za pracovní výkon
· Pochvala zaměstnancům celého oddělení
· Pochvala žákovi za zlepšení studijních výsledků
· Pokladní kniha bez DPH A4
· Poskytnutí informací o závadách a omezeních
· Poskytnutí informací o způsobu stanovení provize
· Poskytnutí jiné rady
· Poskytnutí náhrady za škodu způsobenou na odložených věcech
· Poskytnutí osobní rady
· Poskytnutí profesní rady
· Poskytnutí provozní zálohy zaměstnanci
· Poskytnutí provozní zálohy zaměstnanci
· Poskytnutí výchovné rady zaměstnanci
· Poskytnutí výchovné rady zaměstnanci
· Poslední výzva k úhradě pohledávky
· Postih společného jmění manželů
· Potvrzení dohody - předsmluvní odpovědnost
· Potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a době jeho trvání
· Potvrzení o poskytnutí odborné praxe absolventa
· Potvrzení o pozbytí platnosti dlužního úpisu
· Potvrzení o předání výpisu z veřejného seznamu zájemci realitního zprostředkování
· Potvrzení o převzetí e-mailové zprávy
· Potvrzení o převzetí svěřených věcí zaměstnancem
· Potvrzení o převzetí závdavku
· Potvrzení o přijetí platby
· Potvrzení o přijetí platby
· Potvrzení o přijetí zásilky
· Potvrzení o přijetí zprávy
· Potvrzení o splnění vkladových povinností nadace
· Potvrzení o zaměstnání
· Potvrzení objednávky
· Potvrzení objednávky
· Potvrzení opravy chyby programu
· Potvrzení opravy chyby v informaci
· Potvrzení opravy chyby v inzerátu
· Potvrzení opravy neúplné informace
· Potvrzení poptávky
· Potvrzení převzetí písemnosti
· Potvrzení přijetí dokumentů ke zpracování
· Potvrzení přijetí jiné zprávy
· Potvrzení přijetí nabídky k zaměstnání
· Potvrzení přijetí negativní zprávy
· Potvrzení přijetí požadavku
· Potvrzení přijetí požadavku na rezervaci ubytování
· Potvrzení přijetí zlepšovacího návrhu
· Potvrzení přijetí zprávy ke zpracování
· Potvrzení přijetí žádosti
· Potvrzení přijetí životopisu
· Potvrzení přijetí životopisu
· Potvrzení přijetí životopisu
· Potvrzení přijetí životopisu
· Potvrzení přijetí životopisu
· Potvrzení přijetí životopisu
· Potvrzení přijetí životopisu
· Potvrzení přijetí životopisu
· Potvrzení rezervace zboží dodavatelem
· Potvrzení rozhodnutí managementu
· Potvrzení rozhodnutí managementu
· Potvrzení různých dohod
· Potvrzení schůzky
· Potvrzení schůzky
· Potvrzení schůzky
· Potvrzení schůzky
· Potvrzení splnění delegovaného účetního úkolu
· Potvrzení telefonické dohody
· Potvrzení termínu účasti na schůzce uchazečem o zaměstnání
· Potvrzení termínu účasti na schůzce uchazečem o zaměstnání
· Potvrzení účasti
· Potvrzení uděleného povolení
· Potvrzení udělení oprávnění k jednání
· Potvrzení udělení oprávnění k jednání
· Potvrzení upisovateli
· Potvrzení ústní dohody
· Potvrzení ústní dohody
· Poučení o možnosti podat Námitku proti zpracování osobních údajů
· Pověření pro více druhů právního jednání v daňovém řízení
· Pověření zaměstnance
· Pověření zaměstnance pro více druhů právního jednání v daňovém řízení
· Povolání do funkce likvidátora
· Povzbuzení hospitalizovanému zaměstnanci od managementu firmy
· Povzbuzení matce hospitalizované dcery
· Povzbuzení někoho k pokračování ve velmi dobré práci
· Povzbuzení zákazníka k dalšímu nákupu
· Povzbuzení zaměstnance k dalšímu zvýšení prodeje
· Povzbuzení zaměstnance ke zvýšení prodeje v období firemní soutěže
· Povzbuzení zaměstnanců k udržení pracovního výkonu
· Povzbuzení zaměstnanců k udržení výkonu před dokončením zakázky
· Povzbuzení zaměstnanců k vyššímu sezónnímu výkonu
· Povzbuzení žáků k udržení studijních výkonů
· Pozbytí práva věřitele požadovat další úroky
· Pozdní podání daňového tvrzení s omluvou
· Pozvání na třídní sraz
· Pozvání na třídní sraz
· Pozvánka k návštěvě klubové sportovní události
· Pozvánka k výběrovému řízení pro obsazení nové pracovní pozice
· Pozvánka na členskou schůzi družstva
· Pozvánka na členskou schůzi Sociálního družstva
· Pozvánka na členskou schůzi spolku
· Pozvánka na den otevřených dveří
· Pozvánka na firemní brainstorming
· Pozvánka na firemní předváděcí akci
· Pozvánka na neformální posezení spolužáků
· Pozvánka na neformální večírek zaměstnanců
· Pozvánka na pravidelné setkání specialistů
· Pozvánka na pravidelnou klubovou schůzi
· Pozvánka na řádnou valnou hromadu
· Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek s externím odkazem na pořad zasedání
· Pozvánka na schůzi managementu
· Pozvánka na schůzi nájemníků
· Pozvánka na Team Bulding
· Pozvánka na ustavující schůzi budoucí právnické osoby
· Pozvánka na ustavující schůzi spolku
· Pozvánka na V.I.P večírek
· Pozvánka na V.I.P. ples
· Pozvánka na valnou hromadu
· Pozvánka na valnou hromadu s informací o využití technických prostředků použitých pro konání VH
· Pozvánka na výjimečnou schůzi zaměstnanců
· Pozvánka sponzora na akci
· Pozvánka zákazníka na prezentaci
· Pozvánka zákazníka na výstavu
· Požadavek zaměstnavatele konat práci přesčas nad rámec zákona
· Pracovně lékařská prohlídka - posudek
· Pracovně lékařská prohlídka - poučení zaměstnance
· Pracovně lékařská prohlídka - žádost o prohlídku
· Pracovní posudek
· Pracovní řád
· Pracovní smlouva na dobu neurčitou bez tříměsíční zkušební doby spojená s konkurenční doložkou
· Pracovní smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou
· Pracovní smlouva na dobu určitou
· Pracovní smlouva na dobu určitou po dobu trvání prací
· Pracovní smlouva na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou
· Prekluze práva
· Prezenční listina valné hromady akciové společnosti
· Program Odborové organizace
· Prohlášení kmenových listů za neplatné, výzva k odevzdání
· Prohlášení o odstoupení člena voleného orgánu
· Prohlášení o vnesení nemovité věci jakožto nepeněžitého vkladu
· Prohlášení realitního zprostředkovatele o předání povinných informací
· Prohlášení ručitelů – finanční závazek
· Prohlášení vlastníka všech jednotek
· Prohlášení zástupce, že dědic pozůstalost neodmítá
· Prohlášení zástupce, že dědic pozůstalost přijímá
· Projevení opětovného zájmu autora k užití díla po předchozím odstoupení od licenční smlouvy z důvodu
· Prokázání předkupního práva k věci v daňové dražbě
· Prominutí dluhu vydáním kvitance
· Protinávrh u nevyhovující smlouvy
· Protokol - Bezpečnost práce na montážní jámě
· Protokol - Bezpečnost práce na stojanové brusce
· Protokol - Bezpečnost práce při práci se skartátory
· Protokol - Bezpečnost práce při práci se soustružnickými stroji
· Protokol - Bezpečnost práce při svařování elektrickým obloukem
· Protokol - Bezpečnost práce při vrtání na stojanové vrtačce
· Protokol - Bezpečnost práce při zdvihání břemen
· Protokol o odmítnutí převzetí písemnosti zaměstnavatelem
· Protokol o předání bytu do nájmu
· Protokol o případech porušení zabezpečení osobních údajů
· Protokol o seznámení zaměstnanců s kolektivní smlouvou
· Protokol o zaškolení zaměstnance bez kvalifikace
· Provozní řád budov
· Průvodní dopis k daru od zaměstnavatele
· Průvodní dopis k objednávce
· Průvodní dopis k opravené faktuře
· Průvodní dopis k písemnosti ke zpracovaní
· Průvodní dopis k šeku
· Průvodní dopis k životopisu
· Průvodní dopis k životopisu
· Průvodní dopis ke kompenzačnímu daru
· Průvodní list evidovaného souhlasu
· Předčasné vrácení předmětu výpůjčky
· Předložení smlouvy o pojištění odpovědnosti realitního zprostředkování
· Předložení smlouvy o pojištění realitního zprostředkovatele zájemci
· Předložení závěti třetí osobou
· Předmanželská smlouva
· Předžalobní výzva pro zaplacení pohledávky
· Přerušení mateřské dovolené
· Přesunutí termínu konání maturitního večírku
· Převedení zaměstnance na jinou práci po dobu výpovědní doby
· Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků
· Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu změny zdravotního stavu
· Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu ztráty kvalifikačních předpokladů
· Převedení zaměstnance zpět na původní práci
· Převolba člena správního orgánu
· Převzetí zásilky
· Přihláška člena do Odborové organizace
· Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky
· Přihláška pohledávky do rozvrhu daňové dražby
· Přihláška pohledávky do rozvrhu vyúčtování daňové dražby
· Přihláška za člena družstva
· Přihláška zájemce o členství v sociálním družstvu
· Příjmový pokladní doklad
· Příjmový pokladní doklad i pro podvojné účetnictví
· Přijmutí části zlepšovacího návrhu
· Přijmutí části zlepšovacího návrhu
· Přijmutí čestné funkce
· Přijmutí čestného členství
· Přijmutí daru
· Přijmutí daru
· Přijmutí nabídky
· Přijmutí nabídky k založení společnosti
· Přijmutí nabídky ke vstupu do spolku, klubu nebo zájmové skupiny
· Přijmutí nabídky obchodního partnerství
· Přijmutí nabídky právních služeb
· Přijmutí nabídky zaměstnání
· Přijmutí nabídky zaměstnání
· Přijmutí nabídky zaměstnání
· Přijmutí návrhu na vylepšení
· Přijmutí návrhu obsahu smlouvy
· Přijmutí návrhu zaměstnance na zkvalitnění dodávek čehokoliv
· Přijmutí návrhu zaměstnance pro zlepšení produktivity oddělení
· Přijmutí neformálního pozvání na oběd
· Přijmutí neformálního pozvání na sportovní odpoledne
· Přijmutí obchodní nabídky dodavatele
· Přijmutí obchodní nabídky dodavatele jakékoliv služby
· Přijmutí ocenění
· Přijmutí odstoupení manažera
· Přijmutí odvolání z funkce
· Přijmutí odvolání z funkce
· Přijmutí omluvy
· Přijmutí omluvy
· Přijmutí pocty
· Přijmutí pozvání na formální společenskou akci
· Přijmutí pozvání na konferenci
· Přijmutí pozvání na konferenci s proslovem
· Přijmutí pozvání na neformální večírek
· Přijmutí pozvání na oběd
· Přijmutí pozvání na oslavu významného výročí
· Přijmutí pozvání na schůzi spolku
· Přijmutí pozvání na svatební hostinu
· Přijmutí pozvání na školní sraz
· Přijmutí pozvání na večeři
· Přijmutí pozvání na významnou osobní oslavu
· Přijmutí pozvání na významnou osobní oslavu
· Přijmutí pozvání přednášejícího na kongres
· Přijmutí reklamace s možností výměny zboží nebo vrácení peněz
· Přijmutí reklamace s odesláním nového výrobku
· Přijmutí reklamace zboží poškozeného při přepravě
· Přijmutí rezignace
· Přijmutí rezignace za jiného zaměstnance
· Přijmutí schůzky s potenciálním zákazníkem
· Přijmutí termínu schůzky s obchodním partnerem
· Přijmutí termínu schůzky s vedením společnosti
· Přijmutí termínu schůzky se zahraničním zákazníkem
· Přijmutí výpovědi kvalitního zaměstnance
· Přijmutí výpovědi nekvalitního zaměstnance
· Přijmutí významného ocenění
· Přijmutí zlepšovacího návrhu
· Přijmutí zlepšovacího návrhu
· Přijmutí zlepšovacího návrhu
· Příkaz ředitele o kontrolách práce neschopných zaměstnanců
· Příkaz vedení firmy k dodržování čehokoliv
· Příkaz vedení firmy k elektronizaci daňových dokladů 
· Příkaz vedení firmy k manipulaci s právními dokumenty
· Příkaz vedení firmy k omezení výdajů na reprezentaci
· Příkaz vedení firmy k provedení archivace a skartace dokumentů
· Příloha k zápisu o provedené inventarizaci hmotně odpovědného zaměstnance s čestným prohlášením
· Připomenutí termínu splatnosti neuhrazené pohledávky
· Připomenutí termínu splatnosti neuhrazené pohledávky
· Připomenutí termínu splatnosti neuhrazených splátek
· Připomenutí termínu sportovního klání
· Připomínky k návrhu smlouvy o práci mimo pracovní poměr
· Příslib zaměstnání
· Rada zaměstnanců
· Rámcová kupní smlouva
· Rámcová smlouva o poskytování služeb
· Reakce na inzerát s nabídkou práce
· Reakce na inzerát s nabídkou práce
· Reakce na stížnost zákazníka
· Reakce na stížnost zákazníka
· Reakce na výtky zákazníka
· Reakce zaměstnavatele na obavy zaměstnanců z jiné nepodložené zprávy
· Reakce zaměstnavatele na obavy zaměstnanců z propouštění
· Reference odmítnutá - negativní zkušenost se zaměstnancem
· Reference poskytnutá brigádníkovi za dobrou práci
· Reference poskytnutá zaměstnanci za dlouhodobě skvělou práci
· Reference poskytnutá zaměstnanci za krátkodobou, ale výbornou práci
· Reference poskytnutá zaměstnanci za kvalitní, odbornou i vědeckou práci
· Referenční dopis spokojeného zákazníka
· Referenční dopis spokojeného zákazníka
· Referenční dopis spokojeného zákazníka
· Reklamace – neplatné odstoupení od smlouvy
· Reklamace - nepodstatné plnění kupní smlouvy – řešení odstraněním vady
· Reklamace - nepodstatné plnění kupní smlouvy – řešení slevou
· Reklamace - Uplatnění práva na přiměřenou slevu
· Reklamace - Uplatnění práva z vadného plnění – dodání nové věci bez vad
· Reklamace - Uplatnění práva z vadného plnění – dodání nové věci bez vad - opakovaný výskyt stejné va
· Reklamace – Volba práva z vadného plnění smlouvy - odstoupení od smlouvy
· Reklamace - Volba práva z vadného plnění smlouvy – řešení opravou
· Reklamace - Volba práva z vadného plnění smlouvy – řešení opravou
· Reklamace - Volba práva z vadného plnění smlouvy – řešení slevou
· Reklamace klasifikace na školním vysvědčení
· Reklamace postupu správce daně
· Rezervace nové publikace
· Rezervace v hotelu s další extra službou
· Rezervace vstupenek
· Rezervace výrobku
· Rezervační smlouva – koupě zboží
· Rezignace pod nátlakem
· Rezignace z osobních důvodů
· Rozhodčí doložka - dodatek k nespotřebitelským smlouvám
· Rozhodčí doložka pro nespotřebitelské smlouvy s jedním rozhodcem
· Rozhodčí doložka pro nespotřebitelské smlouvy s třemi rozhodci
· Rozhodčí smlouva – Smlouva o rozhodci
· Rozhodčí smlouva se spotřebitelem
· Rozhodnutí fyzické osoby o naložení s jejím tělem po smrti
· Rozhodnutí o ustavení komise pro náhrady škod
· Rozhodnutí o ustavení likvidační komise
· Rozhodnutí o ustavení prověrkové komise
· Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady o výplatě podílu na zisku
· Rozhodnutí vedení firmy o postupování právních dokumentů k podpisu
· Rozhodnutí vedení firmy o použití intranetových informací
· Rozhodnutí vedení firmy o provádění inventur
· Rozhodnutí vedení firmy o provozním řádu budov
· Rozhodnutí vedení firmy o řešení osobních konfliktů na pracovišti
· Rozhodnutí vedení firmy o změně firemní politiky
· Rozhodnutí vedení firmy o způsobech delegování specifických úkolů
· Rozhodnutí vedení firmy o způsobech delegování specifických úkolů
· Rozhodnutí vedení firmy o způsobech delegování specifických úkolů
· Rozhodnutí vedení firmy o způsobech odměňování zaměstnanců
· Rozklad proti rozhodnutí  ústředního orgánu státní správy
· Rozšíření pozvání na školní sraz
· Rozvazovací podmínka pro případ uplatnění předkupního práva Předkupníkem
· Sbírka listin - zaslání dokumentů
· Sdělení důvodů pro nekonání daňové kontroly
· Sdělení o krácení dovolené zaměstnanci
· Sdělení o nepřijetí uchazeče do zaměstnání zaměstnavatelem
· Sdělení o poskytnutí odměny při dovršení 50 let věku
· Sdělení o poskytnutí odměny za pomoc likvidace důsledků mimořádné události
· Sdělení o přijetí uchazeče do zaměstnání zaměstnavatelem
· Sdělení o zastavení měsíční renty
· Sdělení o zbytečné nákladnosti vybraného školení
· Sdělení úřadu práce o rozvázání pracovního poměru se zdravotně postiženým zaměstnancem
· Sdělení, že náhrada mzdy za přesčas zaměstnanci nepřísluší
· Sdělení, že právo zaměstnance na náhradu škody odložené věci zaniklo
· Sdělení, že zaměstnanci za stejnou práci nenáleží stejná mzda
· Sdělení, že ženě nenáleží mateřská dovolená z důvodu zanedbání péče
· Seznam akcionářů
· Seznam členů družstva
· Seznam delegátů družstva
· Seznam společníků
· Seznámení zaměstnance s kontrolou používání internetu
· Schválení dovolené
· Schválení dovolené
· Schválení investice do inovace kanceláře
· Schválení jen části výdajů za služební cestu
· Schválení jiných výdajů
· Schválení neplaceného volna
· Schválení organizačního návrhu
· Schválení požadavku na nákup DHM
· Schválení rozpočtu
· Schválení semináře
· Schválení termínů schůzek
· Schválení úvěru
· Schválení výdajů
· Schválení vzniklých výloh zaměstnance
· Schválení žádosti
· Schválení žádosti o povýšení
· Skončení pracovního poměru s cizincem bez prodlouženého povolení k pobytu
· Skončení pracovního poměru s cizincem pro uplynutí doby pracovního povolení
· Skončení pracovního poměru s vyhoštěným cizincem
· Slib odškodnění
· Směnečné prohlášení
· Směnka cizí dato
· Směnka cizí fixní
· Směnka cizí lhůtní vista
· Směnka cizí vista
· Směnka vlastní dato
· Směnka vlastní fixní
· Směnka vlastní lhůtní vista
· Směnka vlastní vista
· Směrnice pro používání internetového připojení u zaměstnavatele
· Směrnice prodeje stravenek
· Smlouva darovací – nemovitost
· Smlouva komisionářská
· Smlouva kupní - automobil
· Smlouva kupní - movitá věc
· Smlouva kupní - nemovitost
· Smlouva kupní - Předávací protokol
· Smlouva kupní o prodeji zboží na splátky
· Smlouva o budoucí pracovní smlouvě
· Smlouva o budoucí smlouvě kupní
· Smlouva o budoucí smlouvě kupní - nemovitost
· Smlouva o dílo
· Smlouva o dílo - Předávací protokol
· Smlouva o dílo pro provádění servisní údržby
· Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem
· Smlouva o důchodu
· Smlouva o individuálních pracovních a mzdových podmínkách - Manažerská smlouva
· Smlouva o individuálních pracovních a mzdových podmínkách - Manažerská smlouva spojená s konkurenční
· Smlouva o nájmu bytu – podnájem dalším uživatelům
· Smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou
· Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou
· Smlouva o nájmu dopravního prostředku
· Smlouva o nájmu movité věci
· Smlouva o nájmu pozemku – parkovací místo
· Smlouva o nájmu pozemku k nepodnikatelskému užívání – měsíční nájemné
· Smlouva o nájmu pozemku k podnikatelskému užívání – jednorázová cena nájmu
· Smlouva o nájmu pozemku k podnikatelskému užívání – měsíční nájemné
· Smlouva o nájmu pozemku k podnikatelskému užívání – nájem za závazek
· Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání
· Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání – výloha
· Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání – výstavní stánek
· Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání za účelem pořádání školení
· Smlouva o nájmu reklamní plochy na nemovitosti pro účely umístění reklamní tabule (billboardu)
· Smlouva o nájmu služebního bytu
· Smlouva o nápomoci při rozhodování
· Smlouva o obchodním zastoupení
· Smlouva o odměně za oplodnění zvířete
· Smlouva o podnájmu bytu
· Smlouva o podnájmu prostoru sloužícího podnikání na dobu určitou
· Smlouva o poskytnutí detektivních služeb
· Smlouva o poskytování služeb ostrahy majetku
· Smlouva o postoupení pohledávky – bezúplatné postoupení
· Smlouva o postoupení pohledávky – úplatné postoupení
· Smlouva o postoupení souboru pohledávek - globální cese
· Smlouva o provozu dopravního prostředku
· Smlouva o přenechání smísené věci za úplatu
· Smlouva o přepravě osob
· Smlouva o přepravě věci
· Smlouva o převod části podílu v korporaci
· Smlouva o převodu družstevního podílu
· Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu
· Smlouva o převodu nájmu prostoru sloužícího podnikání
· Smlouva o převodu podílu v korporaci
· Smlouva o převodu práv k ochranné známce kombinované
· Smlouva o převodu práv k ochranné známce obrazové
· Smlouva o převodu práv k ochranné známce slovní
· Smlouva o převodu práv k více druhům a více ochranným známkám
· Smlouva o převodu vlastnického práva k věci movité
· Smlouva o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu
· Smlouva o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu
· Smlouva o realitním zprostředkování
· Smlouva o sjednání delší promlčecí lhůty dluhu
· Smlouva o sjednání kratší promlčecí lhůty dluhu
· Smlouva o sjednání velikosti spoluvlastnických podílů
· Smlouva o sjednání zkušební doby
· Smlouva o skladování
· Smlouva o společnosti - dříve sdružení
· Smlouva o střežení osob
· Smlouva o tiché společnosti
· Smlouva o ubytování - Smlouva o dočasném užívání ubytovacího zařízení k rekreaci
· Smlouva o úklidu kancelářských prostor
· Smlouva o úschově
· Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dílo
· Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání pro poskytování školení
· Smlouva o vedení účetnictví
· Smlouva o výhradním obchodním zastoupení
· Smlouva o výhradním realitním zprostředkování
· Smlouva o výkonu funkce jednatele
· Smlouva o výkonu funkce likvidátora
· Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva
· Smlouva o výměnku
· Smlouva o výprose - výprosa
· Smlouva o výpůjčce
· Smlouva o výpůjčce bytu k nepodnikatelskému užívání
· Smlouva o zápůjčce - nepeněžní
· Smlouva o zápůjčce - peníze
· Smlouva o zpracování osobních údajů zpracovatelem
· Smlouva o zřeknutí se dědického práva
· Smlouva o zřízení práva stavby
· Smlouva o zřízení práva stavby
· Smlouva o zřízení předkupního práva s věcnými účinky
· Smlouva o zřízení reálného břemene poskytování otopu
· Smlouva o zřízení služebnosti bytu
· Smlouva o zřízení služebnosti cesty
· Smlouva o zřízení služebnosti opory cizí stavby
· Smlouva o zřízení služebnosti požívacího práva
· Smlouva o zřízení služebnosti práva na vodu na cizím pozemku
· Smlouva o zřízení služebnosti rozlivu
· Smlouva o zřízení zástavního práva k podílu
· Smlouva pachtovní - Pacht nemovitosti
· Smlouva příkazní
· Smlouva příkazní s pověřencem GDPR
· Smlouva s lektorem o zajištění výuky nebo školení
· Smlouva směnná
· Smlouva sponzorská - smlouva darovací
· Solidární závazek - Výzva ke splnění solidárního závazku
· Souhlas autora díla s podlicenční dohodou - dodatek k licenční smlouvě
· Souhlas členů bytového družstva s dáním družstevních bytů do zástavy
· Souhlas daňového dlužníka s uzamčením exekuovaných věcí do oddělené místnosti
· Souhlas druhého manžela s ukončením nájmu společné domácnosti
· Souhlas k právnímu jednání druhého z manželů
· Souhlas k užití jména člověka v názvu právnické osoby
· Souhlas nejvyššího orgánu korporace k rozdělení podílu
· Souhlas nezletilého s přiznáním svéprávnosti na návrh zákonných zástupců
· Souhlas poskytnutý k marketingovým účelům správce
· Souhlas poskytnutý k použití údajů a fotografií zaměstnancem
· Souhlas poskytnutý k propagaci použitím fotografie
· Souhlas poskytnutý k zasílání emailových nabídek
· Souhlas poskytnutý pro pravidelné zasílání obchodních sdělení
· Souhlas poskytnutý zákonnými zástupci ke zpracování osobních údajů dítěte
· Souhlas pronajímatele s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání
· Souhlas představenstva družstva s převodem družstevního podílu
· Souhlas představenstva s rozdělením družstevního podílu
· Souhlas rodičů k osvojení dítěte osvojitelem
· Souhlas s nahlížením do písemností
· Souhlas s náhradou za věcné břemeno v daňové dražbě
· Souhlas s odvoláním výpovědi zaměstnance
· Souhlas s poskytnutím příplatku nad rámec společenské smlouvy
· Souhlas s umístěním sídla obchodní korporace
· Souhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení osobě postiženou přechodnou duševní poruchou
· Souhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení osobě procesně nezpůsobilé
· Souhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení osobě procesně nezpůsobilé
· Souhlas s pitvou
· Souhlas s použitím odňaté části těla k účelům vědeckým
· Souhlas s převodem akcií
· Souhlas se zobrazením podoby člověka
· Souhlas společníků s použitím údajů zapsaných v seznamu společníků mimo společnost
· Souhlas uchazeče o zaměstnání se zpracováním osobních údajů při zaslání životopisu ve výběrovém říze
· Souhlas vlastníka s podnájmem bytu
· Souhlas všech společníků se splněním vkladové povinnosti provedením práce
· Souhlas všech vlastníků jednotek k založení společenství vlastníků
· Souhlas zákonných zástupců s přiznáním svéprávnosti nezletilému
· Souhlas zákonných zástupců s výdělečnou činností nezletilého
· Souhlas zaměstnance k poskytnutí osobních údajů při kontrole odborovou organizací
· Souhlas zaměstnance s doručování písemností elektronicky
· Souhlas zaměstnance s výplatou části mzdy v cizí měně
· Souhlas zaměstnance s výplatou mzdy v cizí měně
· Souhlas zaměstnavatele s výdělečnou činností zaměstnance
· Souhlasné prohlášení ručitele v daňovém řízení
· Soustrastné povzbuzení příteli
· Speciální nabídka - dárek
· Speciální nabídka - dvojnásobná úspora
· Speciální nabídka - exklusivní cena
· Speciální nabídka - katastrofa
· Speciální nabídka - kdykoliv
· Speciální nabídka - konečně
· Speciální nabídka - likvidace cen
· Speciální nabídka - lokální vazba
· Speciální nabídka - množstevní bonus
· Speciální nabídka - naučte se
· Speciální nabídka - navždy
· Speciální nabídka - objevte
· Speciální nabídka - osobní motivace
· Speciální nabídka - osobní růst
· Speciální nabídka - poděkování
· Speciální nabídka - pohodlí
· Speciální nabídka - poslední šance
· Speciální nabídka – poslední šance na výhru
· Speciální nabídka - protiúčet
· Speciální nabídka - připomenutí se
· Speciální nabídka - příspěvek
· Speciální nabídka - půjčovné
· Speciální nabídka - říká se, že …
· Speciální nabídka - sen
· Speciální nabídka – sleva jako poděkování
· Speciální nabídka - sleva za rychlou platbu
· Speciální nabídka - služba zdarma
· Speciální nabídka - starý za nový
· Speciální nabídka - šek
· Speciální nabídka - umanitární šok
· Speciální nabídka - univerzální
· Speciální nabídka - úspora
· Speciální nabídka - výhra
· Speciální nabídka - výprodej
· Speciální nabídka - výzva k zamyšlení
· Speciální nabídka - vzorek
· Speciální nabídka - vzpomínka
· Společnická žaloba
· Společný návrh zaměstnanců na rozvržení pracovní doby na sdíleném pracovním místě
· Spotřebitelem neobjednané plnění
· Spotřebitelem neobjednané plnění finanční služby
· Stanovisko odborové organizace - neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru se členem jejího or
· Stanovisko odborové organizace k neakceptování nesouhlasu se zrušením pracovního poměru zaměstnance
· Stanovy Odborové organizace
· Stanovy spolku
· Stávka - Oznámení zaměstnavateli
· Stávkový výbor Odborové organizace
· Stížnost dodavateli služby na nedostatečnou kvalifikaci jeho zaměstnanců
· Stížnost na absenci vymíněné vlastnosti výrobku
· Stížnost na administrativní chybu úředníka
· Stížnost na bossing v zaměstnání
· Stížnost na diskriminaci uchazeče o zaměstnání
· Stížnost na diskriminaci zaměstnance ve výběrovém řízení
· Stížnost na dodání poškozeného zboží
· Stížnost na hrubý obsah televizního vysílání
· Stížnost na chybné rozhodnutí pojišťovny o výši náhrady plnění z životní pojistky
· Stížnost na chybné rozhodnutí pojišťovny o výši plnění z havarijní pojistky
· Stížnost na chybu dodavatele se ztrátou důvěry
· Stížnost na chybu přepravy
· Stížnost na chybu ve vyúčtování nájmu bytu
· Stížnost na korupční jednání úředníka
· Stížnost na lékaře pro nelidský přístup
· Stížnost na místní daňové šetření v obydlí
· Stížnost na nátlakové jednání nadřízeného
· Stížnost na nečinnost úřadu
· Stížnost na nedovolenou kontrolu listovních zásilek adresovaných zaměstnanci
· Stížnost na nedůstojné zacházení při prohlídce osobních věcí
· Stížnost na nedůstojné zacházení se zaměstnancem
· Stížnost na někoho, kdo jiného křivě obvinil
· Stížnost na neprůkaznost správce daně
· Stížnost na nesplněnou informační povinnost rozhodce
· Stížnost na neúčinnost opatření
· Stížnost na neúměrné použití nátlakových metod vymahačů dluhů
· Stížnost na nevhodné jednání správce daně
· Stížnost na nevhodné použití nátlakových metod vymahačů dluhů
· Stížnost na nezdvořilé jednání správce daně
· Stížnost na obchodní praktiky dodavatele
· Stížnost na obsah televizního vysílání
· Stížnost na porušení mlčenlivosti
· Stížnost na porušení Zákona o regulaci reklamy při realizaci časových nabídek
· Stížnost na porušení Zákona o regulaci reklamy při zasílání nevyžádaných e-mailů
· Stížnost na porušení Zákona o regulaci reklamy určené mladistvím nabádáním ke koupi další osobou
· Stížnost na postup práce sociálních pracovníků při kontrole podmínek v domácnosti
· Stížnost na poškozený BONUS u zboží
· Stížnost na průtahy v daňovém jednání nadřízenému orgánu
· Stížnost na průtahy v jednání
· Stížnost na rozhodnutí rady města
· Stížnost na sousedské vztahy
· Stížnost na společenské problémy
· Stížnost na správce daně o nepoučení účastníka řízení
· Stížnost na škodní jednání zaměstnance
· Stížnost na tiskovou chybu
· Stížnost na účetní chybu při inkasu
· Stížnost na účetní chybu při směně
· Stížnost na úředníka
· Stížnost na vulgarismy v rádiovém vysílání
· Stížnost na zaměstnance správce daně při tvorbě protokolu
· Stížnost na zaměstnavatele porušující informační povinnosti
· Stížnost na zaměstnavatele při porušování zaměstnaneckých práv
· Stížnost na zpožděné doručení zboží z e-shopu
· Stížnost na zpožděné doručení zboží z e-shopu
· Stížnost na zpoždění dopravního spojení
· Stížnost na zpožděnou objednávku
· Stížnost na zpožděnou objednávku
· Stížnost ombudsmanovi
· Stížnost proti postupu správce daně
· Stížnost proti usnesení Policie ČR o odložení věci
· Stížnost proti výzvě správce daně k vydání věci
· Střet zájmů – pozastavení činnosti ve výkonu funkce
· Stvrzenka
· Svolání náhradní členské schůze družstva
· Svolání náhradní valné hromady
· Svolání valné hromady při zjištění možného úpadku
· Svolání valné hromady společníkem
· Svolení autora k šíření odborných dokumentů
· Svolení autora k znovu otištění článku
· Svolení autora s uveřejněním článku
· Tisková zpráva
· Účet konta pracovní doby
· Udělení plné moci k zastupování
· Udělení procesní plné moci
· Ujednání do smlouvy o dílo – cena stanovená odhadem
· Ujednání do smlouvy o dílo – pevně stanovená cena díla
· Ujednání o odkladu oddělení spoluvlastnictví
· Ujednání o odkladu zrušení spoluvlastnictví
· Ukončení obchodní spolupráce odběratelem
· Ukončení obchodního partnerství
· Ukončení odběru elektrické energie
· Ukončení odběru vody
· Ukončení přeložení zaměstnance
· Univerzální příjmový  - výdajový pokladní doklad
· Uplatnění práva na informace dle ZOK
· Uplatnění práva na opravu osobních údajů
· Upomínka pro plnění nefinančního závazku
· Upozornění distributora, že nebude-li plnit odběry, zruší se mu licence
· Upozornění na datum splatnosti členského poplatku
· Upozornění na nezaplacený poplatek člena spolku
· Upozornění na protiprávní jednání souseda
· Upozornění na ukončení prací a skončení pracovního poměru na dobu určitou
· Upozornění na zpožďování plateb
· Určení čerpání náhradního volna na jiný den
· Určení osoby oprávněné k výkonu zastoupení
· Určení práva zaměstnancem
· Určení rozvrhu pracovní doby na sdíleném místě zaměstnavatelem bez dohody zaměstnanců
· Urgence dodání zboží
· Urgence dodání zboží
· Urgence nezaplacené pohledávky
· Urgence opravy vad dodávky
· Urgence předání plnění dle smlouvy
· Urgence předání plnění dle smlouvy - opakovaná
· Urgence vyřízení a rozšíření objednávky
· Urgence vysvětlení čehokoliv
· Urgence zaplacení dluhu
· Urgence zaplacení dluhu
· Urgence žádosti o souhlas s ukončením činnosti
· Uznání dluhu – dlužní úpis
· Uznání dluhu více vydlužitelů
· Uznání dluhu vydlužitelem více zapůjčitelům najednou
· Uznání dluhu zaměstnancem k vzniklé škodě (dlužní úpis)
· Uznání promlčeného práva - dluhu
· Veřejné oznámení
· Veřejné oznámení o novém obchodním partnerství
· Veřejný příslib - cena za nejlepší výkon
· Veřejný příslib - Příslib odměny
· Vítání nového člena klubu
· Vítání nového člena náboženské organizace
· Vítání nového člena spolku
· Vítání nového majoritního akcionáře ve společnosti
· Vítání nového malého akcionáře ve společnosti
· Vítání nového obchodu městským zastupitelem
· Vítání nového společníka obchodní společnosti
· Vítání nového studenta soukromé školy
· Vítání nového vlastníka kolektivem zaměstnanců
· Vítání nového významného zákazníka
· Vítání nového zaměstnance managementem
· Vítání nového zaměstnance managementem
· Vítání nového zaměstnance managementem - později
· Vnitřní předpis firmy pro osobní údaje
· Volba společného zmocněnce pro doručování
· Volba společného zmocněnce pro zastupování
· Volební řád Odborové organizace
· Vrácení snížené části kupní ceny kupujícímu - internetový obchod
· Všeobecné obchodní podmínky „kamenné prodejny“
· Výběr znalce při zakládání společnosti
· Výdajový pokladní doklad
· Výdajový pokladní doklad i pro podvojné účetnictví
· Vydědění z důvodu neposkytnutí potřebné pomoci v nouzi
· Vydědění z důvodu nezájmu o zůstavitele
· Vydědění z důvodu vedení trvale nezřízeného života potomka
· Vydržení vlastnického práva k věci nemovité
· Vyhlášení motivační prodejní soutěže mezi zaměstnanci
· Vyhlášení motivační prodejní soutěže mezi zaměstnanci
· Vyhlášení nejlepšího prodejce
· Vyhlášení nové pracovní příležitosti
· Vyhlášení termínu pro předložení zúčtovatelné neschopenky
· Vyhovění žádosti
· Vyhovění žádosti o výměnu akcií
· Výchovné doporučení zaměstnanci - předepsané oblečení
· Vyjádření k námitce relativní neplatnosti právního jednání zaměstnance
· Vyjádření uznání zaměstnanci
· Vyloučení člena z bytového družstva
· Vyloučení člena z družstva
· Vyloučení společníka – nesplnění vkladové povinnosti
· Vyloučení společníka pro nesplnění vkladové povinnosti
· Výluka ze společného jmění manželů
· Výpověď dohody o pracovní činnosti zaměstnancem
· Výpověď dohody o pracovní činnosti zaměstnavatelem
· Výpověď dohody o rozvržení doby na sdíleném pracovním místě zaměstnancem
· Výpověď dohody o rozvržení doby na sdíleném pracovním místě zaměstnavatelem
· Výpověď dohody o výkonu práce mimo pracoviště zaměstnancem – Home office
· Výpověď kolektivní smlouvy
· Výpověď konkurenční doložky zaměstnancem
· Výpověď nájmu prostoru sloužícího podnikání nájemcem
· Výpověď nájmu věci movité nájemcem
· Výpověď nájmu věci movité pronajímatelem
· Výpověď pojistné smlouvy
· Výpověď rámcové kupní smlouvy
· Výpověď smlouvy o dílo
· Výpověď smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání pronajímatelem
· Výpověď smlouvy o obchodním zastoupení
· Výpověď smlouvy o realitním zprostředkování spotřebitelem
· Výpověď smlouvy o zprostředkování
· Výpověď účasti v družstvu dědicem
· Výpověď z pracovního poměru pro neuspokojivé pracovní výsledky
· Výpověď z pracovního poměru pro porušení pravidel práce neschopného zaměstnance
· Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování povinností
· Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti
· Výpověď z pracovního poměru zaměstnancem
· Výpověď z pracovního poměru, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část
· Výpověď z pracovního poměru, zaměstnanec nesmí dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz
· Výpověď z nájmu bytu pronajímatelem
· Výpověď z nájmu bytu sjednaného na dobu určitou
· Výpověď zaměstnancem z důvodu přechodu práv z pracovněprávních vztahů
· Vyrozumění spoludlužníka a výzva k uplatnění námitek proti pohledávce
· Vyslovení nesouhlasu subjektu se zpracováním svých údajů dodavatelem
· Vystoupení člena z družstva
· Vystoupení společníka ze společnosti
· Vystoupení ze společnosti
· Výstraha před vyloučením z bytového družstva za závažné porušení členských povinností
· Výstupní lístek zaměstnance
· Vysvětlení zaměstnavatele, že zaměstnance nediskriminuje
· Vysvětlení, že nedošlo o diskriminační chování ve výběrovém řízení
· Výtka vady pohledávky
· Výtka zaměstnanci pro neuspokojivé pracovní výsledky
· Výtka zaměstnanci pro opakované nedodržování bezpečnostních předpisů
· Výtka zaměstnanci pro opakované nedodržování pokynů nadřízeného
· Výtka zaměstnanci pro opakované včasné neplnění pracovních úkolů
· Výtka zaměstnanci pro ztrátu pracovního výkonu
· Výtka, upozornění na možnost uplatnění výpovědi pro soustavné méně závažné porušování povinností
· Vyúčtování manažerské roční odměny
· Výzva budoucímu zaměstnanci k absolvování vstupní lékařské prohlídky
· Výzva k absolvování školení
· Výzva k doplnění kauce nájmu bytu v případě jejího oprávněného čerpání
· Výzva k mediální omluvě
· Výzva k náhradě majetkové újmy (škody) způsobené společenstvím vlastníků při opravě v jednotce
· Výzva k náhradě nákladů při odvrácení škody (nepřikázané jednatelství)
· Výzva k náhradě nákladů z nesplněné kvalifikační dohody
· Výzva k náhradě schodku odpovědného zaměstnance nově přeloženého na pracoviště s hmotnou odpovědnost
· Výzva k náhradě škody - odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen
· Výzva k náhradě škody za ztrátu svěřených předmětů
· Výzva k náhradě škody zaměstnancem, jenž vědomě neupozornil na hrozící nebezpečí
· Výzva k náhradě za obětování cizí věci k odvrácení jiné větší škody
· Výzva k nápravě nerovných pracovních podmínek zaměstnanců
· Výzva k nápravě šikany ze strany nadřízeného
· Výzva k odběru bezplatných vzorků
· Výzva k odškodnění pozůstalých zaměstnance
· Výzva k okamžitému vyčerpání dodatkové dovolené
· Výzva k platbě členského poplatku
· Výzva k podání výpovědi z pracovního poměru
· Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - banka
· Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - Finanční úřad
· Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - Okresní úřad
· Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - pojišťovna
· Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - policie
· Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - pošta
· Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - telekomunikace
· Výzva k projednání náhradního termínu výplaty mzdy
· Výzva k předčasnému splnění dluhu
· Výzva k rezignaci vedoucího pracovníka
· Výzva k účasti na charitativní akci
· Výzva k urgentnímu poskytnutí charitativního daru
· Výzva k uvolnění advokátní úschovy
· Výzva k vrácení daru
· Výzva k vrácení daru - odvolání pro nouzi
· Výzva k vyklizení komerční nemovitosti v nájmu
· Výzva k vysvětlení porušení mlčenlivosti správce daně
· Výzva k vysvětlení při diskriminaci národnosti ve výběrovém řízení
· Výzva k vysvětlení při diskriminaci pohlaví ve výběrovém řízení
· Výzva k vysvětlení při diskriminaci věku ve výběrovém řízení
· Výzva k zajištění prostředků první pomoci
· Výzva k doložení totožnosti osoby žádající o výmaz údajů
· Výzva k náhradě nákladů při jednání k užitku jiné osoby (nepřikázané jednatelství)
· Výzva k náhradě škody osobou, která se zavázala ke splnění závazku třetí osoby
· Výzva k náhradě škody při neuzavření smlouvy
· Výzva k náhradě škody vzniklé porušením povinností při výkonu funkce
· Výzva k náhradě škody z majetkové újmy
· Výzva k náhradě škody z nedodržené předsmluvní povinnosti
· Výzva k náhradě škody způsobené osobou s duševní poruchou
· Výzva k náhradě škody způsobené porušením dobrých mravů
· Výzva k náhradě způsobené majetkové újmy (škody)
· Výzva k odčinění újmy způsobené porušení mlčenlivosti svědka závěti
· Výzva k opuštění bytu po skončení nájmu
· Výzva k poskytování příspěvků na náklady rodinné domácnosti
· Výzva k předání kmenových listů za účelem jejich výměny
· Výzva k převzetí nově vydaných akcií
· Výzva k přiznání odměny při záchraně cizí věci (nepřikázané jednatelství)
· Výzva k úhradě nákladů na opravu rozhrady
· Výzva k vrácení daru
· Výzva k vrácení daru - odvolání pro nevděk
· Výzva k vrácení podílu na zisku
· Výzva k vydání bezdůvodného obohacení - finance
· Výzva k vydání bezdůvodného obohacení – plody
· Výzva k výmazu – právo být zapomenut – Uplatnění práva na výmaz osobních údajů
· Výzva k zaplacení ceny služby
· Výzva k zaplacení dluhu utvrzeného smluvní pokutou
· Výzva k zaplacení peněžitého příplatku
· Výzva k zaplacení platby za ubytování
· Výzva k zaplacení úroků z úroků
· Výzva ke sjednání nápravy nežádoucího sexuálního chování spoluzaměstnance na pracovišti
· Výzva ke splnění dluhu při převzetí majetku
· Výzva ke splnění dluhu ručitelem
· Výzva ke splnění dluhu věřitelem pro třetí osobu
· Výzva ke splnění uhrazovací povinnosti v družstvu
· Výzva ke splnění vkladové povinnosti
· Výzva ke školení bezpečnosti práce při změně druhu práce
· Výzva ke školení bezpečnosti práce při změně pracovního zařazení
· Výzva ke zdržení se rozšiřování podoby člověka
· Výzva ke změně programové skladby média
· Výzva likvidátora k poskytnutí součinnosti třetích osob
· Výzva lobující společnosti
· Výzva mladistvému k absolvování pravidelné lékařské prohlídky
· Výzva spoludlužníkovi k poskytnutí náhrady
· Výzva správci daně ke splnění oznamovací povinnosti
· Výzva uchazeči k dostavení se na schůzku k přijímacímu řízení
· Výzva věřitele ke splnění dluhu ručitelem
· Výzva věřitelům k přihlášení pohledávek při snížení základního kapitálu
· Výzva vydavatele k úhradě škody vzniklé odstoupením od licenční smlouvy autorem
· Výzva zaměstnanci k absolvování vstupní lékařské prohlídky
· Výzva zaměstnavateli k odstranění rizik přenášených na zaměstnance ze závislé činnosti
· Výzva zaměstnavateli poškozeného zaměstnance k účasti na objasnění příčin pracovního úrazu
· Vzdání se dědictví
· Vzdání se odvolání
· Vzdání se pracovního místa
· Vzdání se pracovního místa
· Vzdání se práva na včasné a řádné svolání valné hromady
· Vzdání se předkupního práva k nemovitosti
· Vzdání se předkupního práva k obchodnímu podílu
· Vzdání se přednostního práva akcionáře
· Vzdání se přednostního práva dle ZOK
· Vzdání se veřejné prospěšnosti
· Vznik pracovního poměru písemným návrhem pracovní smlouvy
· Vzorové poučení o možnosti odstoupit od smlouvy internetového obchodu
· Zabezpečení prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
· Zahájení právního postupu vymáhání pohledávky - poslední pokus o smír
· Zahájení právního postupu vymáhání pohledávky - poslední pokus o smír
· Zákaz uzavření smlouvy v korporaci
· Zakázkový list
· Zaměstnanecké poučení a závazek zaměstnance nepodnikat
· Zamítnutí dovolené zaměstnanci
· Zamítnutí dovolené zaměstnanci
· Zamítnutí dovolené zaměstnanci
· Zamítnutí požadavku na provedení finanční investice
· Zamítnutí požadavku zákazníka na slevu
· Zamítnutí proplacení nákladů na služební cestu
· Zánik práva rozvedeného manžela na výživné
· Zánik služebnosti trvalou změnou
· Zápis o jednání představenstva
· Zápis z jednání valné hromady
· Zápis ze zasedání spolku
· Zaslání lékařské zprávy, výsledku vyšetření
· Zaslání soustrasti rodině zemřelého zaměstnance
· Zastavení vydržecí doby
· Zástavní list
· Zástavní smlouva - Vespolné zástavní právo
· Zástavní smlouva budoucí k věci movité
· Zástavní smlouva k nemovitosti
· Zástavní smlouva k věci movité
· Zástavní smlouva na pohledávku
· Závdavek - Výzva k odevzdání závdavku
· Závěť - Odkaz
· Závěť nepsaná vlastní rukou smyslově postiženého zůstavitele
· Závěť nevidomého, nepsaná vlastní rukou
· Závěť s ustanovením náhradníka
· Závěť vlastnoruční
· Závěť vlastnoruční s podmínkou příkazu
· Závěť vlastnoruční s povoláním správce pozůstalosti
· Závěť vlastnoruční s podmínkou času
· Záznam evidence úschov realitního zprostředkovatele
· Záznam o kontrole práce neschopného zaměstnance
· Záznam správce o činnostech zpracování
· Záznam zpracovatele o kategoriích činností zpracování pro správce
· Zmocnění fyzické osobě k zastupování obchodní společnosti v orgánu jiné právnické osoby
· Zmocnění k přijmutí mzdy jinou osobou
· Zpětvzetí návrhu v daňovém řízení
· Zpětvzetí odvolání
· Zpětvzetí odvolání v daňovém řízení
· Zpětvzetí přihlášky člena družstva
· Zpětvzetí žaloby
· Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
· Zpráva o zpeněžení zástavy
· Zprostředkovatelská smlouva
· Zproštění mlčenlivosti správce daně - daňovým subjektem
· Zproštění mlčenlivosti třetí osoby - daňovým subjektem
· Zproštění se odpovědnosti zaměstnancem za ztrátu svěřených předmětů
· Zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele za způsobenou škodu
· Zrušení členství ve spolku
· Zrušení nájemní smlouvy
· Zrušení obchodní schůzky
· Zrušení objednávky
· Zrušení objednávky
· Zrušení pobytové rezervace
· Zrušení pozvání na konferenci
· Zrušení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době
· Zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době
· Zrušení předplatného
· Zrušení předplatného
· Zrušení rezervace školení
· Zrušení rezervace zboží
· Zrušení smlouvy - průvodní dopis k výpovědi
· Zrušení smlouvy - průvodní dopis k výpovědi
· Zrušení smlouvy uzavřené na dobu života
· Zrušení úvěrového účtu klientem
· Zrušení úvěrového účtu klientem
· Zveřejnění kontaktů na press centrum
· Žádost adresáta o nevhazování nepřevzatých zásilek do schránky
· Žádost autora díla o nahlédnutí do spisu celního orgánu
· Žádost autora o poskytnutí informace celním orgánem o dovozu audiovizuálního díla
· Žádost autora o poskytnutí informace celním orgánem o vývozu tiskové rozmnoženiny díla
· Žádost fyzické osoby o doručování na jinou adresu
· Žádost k předložení dokladů ke zúčtování nákladů pracovní cesty
· Žádost k vrácení celého odstupného
· Žádost k vrácení části odstupného
· Žádost o členství
· Žádost o dobrovolnické služby
· Žádost o doložení kopie poskytnutého souhl
· Žádost o doplacení minimální mzdy
· Žádost o doplacení mzdy
· Žádost o doplacení průměrného výdělku při převedení na jinou práci
· Žádost o doručování do datové schránky
· Žádost o dovolenou - Dovolená
· Žádost o informaci, jak bylo naloženo s odňatým orgánem
· Žádost o kopii z daňového spisu
· Žádost o laskavost vyučujícího profesora
· Žádost o nahlédnutí do části seznamu delegátů družstva
· Žádost o nahlédnutí do daňového spisu
· Žádost o nahlédnutí do dokladů určujících paušální cestovní náhrady
· Žádost o nahlédnutí do osobního daňového účtu
· Žádost o nahlédnutí do soupisu písemností ve vyhledávací části spisu
· Žádost o nahlédnutí do spisu při stanovení daně použitím pomůcek
· Žádost o nahlédnutí do spisu v jiné době, než jsou úřední hodiny
· Žádost o nahlédnutí do účtu pracovní doby
· Žádost o náhradu nákladů zaměstnance při odvolání dovolené zaměstnavatelem
· Žádost o náhradu škody na odložené věci
· Žádost o navrácení lhůty v předešlý stav
· Žádost o odbornou radu
· Žádost o odložení daňové exekuce s návrhem splátek
· Žádost o odročení soudního přelíčení při rozvodu
· Žádost o odstranění vad
· Žádost o odůvodnění rozdílu u daně stanovené proti tvrzené
· Žádost o opis z daňového spisu
· Žádost o opravu chyby v návrhu dokumentu
· Žádost o opravu zřejmých omylů a nesprávností
· Žádost o osobní radu
· Žádost o ověření shody opisu z daňového spisu
· Žádost o peníze na pomoc nemocnici
· Žádost o peníze na pomoc potřebným
· Žádost o peníze pro nadační sbírku
· Žádost o podání vysvětlení dle ZOK
· Žádost o pomoc při řešení problému
· Žádost o pomoc zastupitele obce
· Žádost o pořízení stejnopisu účtu pracovní doby
· Žádost o pořízení výpisu účtu mzdy
· Žádost o posečkání s placením daně a úhradou ve splátkách
· Žádost o posečkání se zaplacením daně
· Žádost o poskytnutí čerpání řádné dovolené
· Žádost o poskytnutí další přestávky v práci
· Žádost o poskytnutí informace
· Žádost o poskytnutí náhrady za zcizené věci
· Žádost o poskytnutí osobních údajů do přihlášky
· Žádost o poskytnutí pracovního volna z důvodu budoucí překážky v práci
· Žádost o poskytnutí přestávek na kojení
· Žádost o poskytnutí reference na zaměstnance
· Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené
· Žádost o poskytnutí výpisu pro subjekt osobních údajů
· Žádost o potvrzení o daňovém domicilu
· Žádost o potvrzení o převzetí daru
· Žádost o potvrzení právního postavení nástupce daňového subjektu
· Žádost o použití přeplatku na úhradu daně jiného subjektu
· Žádost o použití přeplatku na úhradu jiné daně
· Žádost o použití přeplatku na úhradu nedoplatku daně jiného subjektu
· Žádost o použití přeplatku na úhradu nedoplatku u jiného správce
· Žádost o povolení kácení dřevin
· Žádost o povolení kratší pracovní doby
· Žádost o povolení záboru veřejného prostranství
· Žádost o prodloužení lhůty - posečkání s placením daně
· Žádost o prodloužení lhůty  pro doložení dokladů v daňovém řízení
· Žádost o prodloužení lhůty pro doložení dokladů v daňovém řízení
· Žádost o prodloužení lhůty pro doložení dokladů v daňovém řízení pro zdravotní neschopnost
· Žádost o prodloužení lhůty pro doložení dokladů v daňovém řízení za zemřelého
· Žádost o prodloužení lhůty pro doložení zcizených dokladů v daňovém řízení
· Žádost o prodloužení lhůty pro odstranění závad ohlášení živnosti
· Žádost o prodloužení lhůty pro podání řádného daňového tvrzení za zemřelého
· Žádost o prodloužení lhůty pro úhradu ceny z daňové dražby
· Žádost o prominutí části daně
· Žádost o prominutí daně
· Žádost o prominutí daně - druhá po zamítnutí
· Žádost o prominutí zmeškání lhůty
· Žádost o předexekuční pomoc soudu
· Žádost o přeložení
· Žádost o přepočítání zkušební doby
· Žádost o přidělení prostředníka pro hluchoslepé
· Žádost o přijetí preventivního opatření
· Žádost o připuštění tlumočníka národnostní menšiny
· Žádost o připuštění tlumočníka zahraniční osoby
· Žádost o přizpůsobení pracoviště k odpočinku těhotné ženy
· Žádost o přizpůsobení pracoviště ke kojení
· Žádost o přizpůsobení pracoviště osobou se zdravotním postižením
· Žádost o reakci na dotazník
· Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou
· Žádost o sdělení dluhů a závazků souvisejících se správou domu a pozemku při převodu vlastnického pr
· Žádost o sdělení důvodů průtahů jednání v daňovém řízení - odvolání
· Žádost o sdělení důvodů průtahů jednání v daňovém řízení - vyměřovací řízení
· Žádost o sdělení náhradního termínu výplaty mzdy
· Žádost o sdělení, jaké osobní údaje a k jakému účelu jsou zpracovávány
· Žádost o sepsání exekutorského zápisu o svolení k vykonatelnosti
· Žádost o sepsání exekutorského zápisu ohledně osvědčení stavu věci
· Žádost o slevu
· Žádost o souhlas s ukončením činnosti
· Žádost o souhlas s ukončením činnosti - druhá po zamítnutí
· Žádost o souhlas s ukončením činnosti - druhá při nečinnosti
· Žádost o stanovení daňových záloh jinak
· Žádost o stanovení zálohy s ohledem na očekávanou daňovou událost
· Žádost o udělení milosti
· Žádost o udělení pokynu k obchodnímu vedení společnosti
· Žádost o udělení souhlasu s výdělečnou činností
· Žádost o udělení souhlasu s převodem akcií
· Žádost o úhradu hotových výdajů společného zástupce v daňovém řízení
· Žádost o úhradu hotových výdajů v daňovém řízení
· Žádost o úhradu nákladů za tlumočníka v daňovém řízení
· Žádost o uhrazení nákladů spojených se zvýšením kvalifikace při nedokončení studia
· Žádost o uhrazení nákladů spojených se zvýšením kvalifikace při nesetrvání v pracovním poměru
· Žádost o umožnění nahlédnutí do seznamu delegátů družstva a potvrzení funkce
· Žádost o úpravu pracovní doby
· Žádost o upuštění od placení úroku pro tvrdost
· Žádost o upuštění od placení úroku pro tvrdost
· Žádost o upuštění od placení úroku pro tvrdost - druhá po zamítnutí
· Žádost o úřední určení společného zástupce při správě daní
· Žádost o úschovu při realitním zprostředkování
· Žádost o ustanovení zůstavitele pro podání daňového přiznání
· Žádost o uzavření manželství zástupcem snoubence
· Žádost o volno k přípravě na maturitní zkoušku
· Žádost o vrácení daňového přeplatku
· Žádost o vrácení daňového přeplatku na jiný účet
· Žádost o vrácení neoprávněných nákladů z daňové exekuce
· Žádost o vrácení nepříslušející náhrady mzdy za dovolenou
· Žádost o vrácení přeplatku mzdy
· Žádost o vrácení řidičského průkazu po skončení trestu
· Žádost o vrácení řidičského průkazu po uplynutí poloviny trestu
· Žádost o vrácení řidičského průkazu po znovuzískání zdravotní způsobilosti
· Žádost o vratitelný přeplatek z výnosu daňové exekuce
· Žádost o vydání dílčího opisu seznamu společníků
· Žádost o vydání kopie zápisu valné hromady
· Žádost o vydání matričního dokladu
· Žádost o vydání opisu maturitního vysvědčení
· Žádost o vydání opisu písemnosti exekutora
· Žádost o vydání opisu písemnosti z exekutorského archivu
· Žádost o vydání opisu seznamu členů družstva
· Žádost o vydání opisu seznamu všech akcionářů
· Žádost o vydání opisu seznamu všech delegátů družstva
· Žádost o vydání osvědčení o státním občanství
· Žádost o vydání potvrzení o členství v družstvu
· Žádost o vydání potvrzení o daňové skutečnosti
· Žádost o vydání potvrzení o zaměstnání
· Žádost o vydání potvrzení splatných nedoplatků
· Žádost o vydání pracovního posudku
· Žádost o vydání prospěchu získaného z porušení povinnosti špatného hospodáře
· Žádost o vydání stejnopisu dodatečného platebního výměru
· Žádost o vydání stejnopisu platebního výměru
· Žádost o vydání stejnopisu protokolu z daňového jednání
· Žádost o výměnu poškozené akcie
· Žádost o výpis z daňového spisu
· Žádost o vyplacení mzdy a odstupného v den skončení pracovního poměru
· Žádost o vyplacení mzdy pro překážku v práci na straně zaměstnavatele
· Žádost o vyplacení mzdy pro překážku v práci z důvodu školení
· Žádost o vyplacení náhrady mzdy za dovolenou
· Žádost o výplatu zálohy z podílu na zisku
· Žádost o vyslání na školení k prohlubování kvalifikace
· Žádost o vyslovení neúčinnosti doručení úřední zásilky
· Žádost o vystavení plné moci
· Žádost o vystavení potvrzení o stavu osobního účtu
· Žádost o vysvětlení odmítnutí poskytnutí úvěru
· Žádost o vyznačení doložky právní moci v daňovém řízení
· Žádost o zablokování zcizené platební karty
· Žádost o zajištění náhradního stravování
· Žádost o zaplacení mzdy
· Žádost o zaplacení náležícího odstupného
· Žádost o zaplacení přiměřené náhrady
· Žádost o zasílání dokladu o měsíčním vyúčtování mzdy e-mailem
· Žádost o zaslání oznámení k použití daňového přeplatku
· Žádost o zaslání výsledku objasnění pracovního úrazu
· Žádost o zaslání vzorků produktů
· Žádost o zkrácení pracovní doby osoby pečující o dítě
· Žádost o změnu a úpravu pracovního posudku
· Žádost o změnu místní příslušnosti
· Žádost o změnu obsahu objednávky
· Žádost o změnu zdaňovacího období u fyzických osob
· Žádost o změnu zdaňovacího období u právnických osob
· Žádost o změnu způsobu dodání
· Žádost o zrušení informační daňové schránky
· Žádost o zrušení informační daňové schránky v zastoupení
· Žádost o zrušení kupní smlouvy a navrácení všeho do původního stavu
· Žádost o zrušení povinnosti platit daňové zálohy
· Žádost o zrušení přeložení do jiného místa výkonu práce
· Žádost o zrušení registrace k dani
· Žádost o zrušení vyslání na pracovní cestu
· Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
· Žádost o zřízení informační daňové schránky
· Žádost o zřízení informační daňové schránky
· Žádost o zřízení informační daňové schránky v zastoupení
· Žádost odpovědného pracovníka k provedení inventury
· Žádost opatrovníka o odvolání
· Žádost postupníka o vymáhání pohledávky postupitelem
· Žádost právnické osoby o doručování na jinou adresu
· Žádost pro stanovení přiměřené lhůty k doplnění daňové zprávy
· Žádost ručitele o nahlédnutí do spisu
· Žádost ručitele o vydání potvrzení o úhradě nedoplatku
· Žádost těhotné o přeložení
· Žádost těhotné o převedení z noční na denní práci
· Žádost uchazeče o přesunutí termínu osobního pohovoru
· Žádost uchazeče o zaměstnání o sdělení výsledku výběrového řízení
· Žádost vedoucího zaměstnance o nahlédnutí do osobního spisu zaměstnance
· Žádost více osob o všeobecnou informaci
· Žádost zájemce o předložení pojistky, uzavřené pojistné smlouvy
· Žádost zaměstnance agentury práce o delší dočasné přidělení k uživateli
· Žádost zaměstnance k zakoupení vzdělávacích pomůcek
· Žádost zaměstnance o nahlédnutí do osobního spisu
· Žádost zaměstnance o omluvení nepřítomnosti
· Žádost zaměstnance o převedení na jinou práci
· Žádost zaměstnance o převod části dovolené do dalšího roku
· Žádost zaměstnance o převzetí závazku spojeného se zvýšením kvalifikace zaměstnance novým zaměstnavatelem
· Žádost zaměstnance o sdělení výsledku kolektivního vyjednávání
· Žádost zaměstnance o zařazení na původní práci
· Žádost zaměstnavatele k udělení souhlasu k okamžitému zrušení pracovního poměru se členem orgánu OO
· Žádost zaměstnavatele o sdělení režimu léčby zaměstnance
· Žádost zaměstnavatele o udělení souhlasu zaměstnancem s čerpáním dovolené
· Žádost zaměstnavatele o zhodnocení výsledku kontroly zaměstnance
· Žádost zaplacení příplatku za práci přesčas
· Žádost ženy o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku
· Žaloba na ochranu osobnosti
· Žaloba na vydání věci
· Žaloba na zrušení společnosti
· Žaloba o doplacení minimální mzdy
· Žaloba o doplacení mzdy
· Žaloba o náhradu škody
· Žaloba o neplatnost převedení zaměstnance na jinou práci
· Žaloba o neplatnost výpovědi pro porušení pracovní kázně
· Žaloba o odškodnění diskriminačního chování zaměstnavatele
· Žaloba o platnost výpovědi se členem orgánu Odborové organizace
· Žaloba o poskytnutí plnění naturální mzdy
· Žaloba o uložení povinnosti zaměstnance vrátit přeplatek mzdy
· Žaloba o uložení povinnosti zaměstnavatele vydat potvrzení o zaměstnání
· Žaloba o uložení povinnosti zaměstnavateli převést zaměstnance zpět na původní práci
· Žaloba o určení neplatnosti vyloučení člena družstva
· Žaloba o určení neplatnosti vyloučení člena ze spolku
· Žaloba o vydání bezdůvodného obohacení
· Žaloba o vyklizení nemovitosti
· Žaloba o vyloučení společníka
· Žaloba o zaplacení pohledávky za zaměstnancem
· Žaloba o zdržení se zásahů do vlastnického práva
· Žaloba o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
· Žaloba o zrušení účasti společníka ve společnosti
· Životopis v Anglickém jazyce
· Životopis v Českém jazyce

SW Vzory smluv 2024

SW Vzory smluv 2024
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Komplet 2200 aktualizovaných vzorů smluv a podání, se kterým sestavíte sami a rychle jakýkoli právní dokument.

Aktualizace v ceně
Novela zákoníku práce od 1.1.2024 zapracovaná

SW Formuláře

SW Formuláře
Cena: 1300 Kč
(bez DPH)
1573 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů

SW Slovník pojmů
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Nové zákony přinášejí nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte a budete všemu rozumět.

SW Slovník pojmů

Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
SW Slovník pojmů
Nové zákony přinášejí nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte a budete všemu rozumět.